Incompetitiestelling
gepubliceerd op 03 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau B in betrekkingen waaraan de graden zijn verbonden van financieel deskundige of ICT-deskundige bij de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën I. ONDERWE Bij to

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019011351
pub.
03/04/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011351

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau B in betrekkingen waaraan de graden zijn verbonden van financieel deskundige of ICT-deskundige bij de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, wordt de volgende betrekking waaraan de graad is verbonden van ICT-deskundige, in competitie gesteld: A. Stafdienst ICT Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C, laureaten van de volgende vergelijkende selectie voor overgang: 1) BFG/BNG17005 - ICT-deskundige Maintenance bij de Stafdienst ICT https://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17005 • Eentalig Franstalige betrekking: - 1 betrekking in Brussel (centrale diensten) Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worden de volgende betrekkingen waaraan de graad is verbonden van financieel deskundige, in competitie gesteld: B. Diensten op het niveau van de Voorzitter van het Directiecomité Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C die laureaat zijn van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel deskundige voor het Algemeen Secretariaat, alsook voor de laureaten van de volgende vergelijkende selectie voor overgang: 2) BFG/BNG17018 - Deskundige Invordering bij de diensten op het niveau van de Voorzitter van het Directiecomité (Contactcenter) https://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17018 • Eentalig Nederlandstalige betrekking: - 1 betrekking in Brussel (centrale diensten) C. Algemene Administratie van de Thesaurie Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C, laureaten van de volgende vergelijkende selectie voor overgang: 3) BFG/BNG17007 - Niet-fiscaaldossierbeheerder (Deposito- en Consignatiekas) bij de Algemene Administratie van de Thesaurie https://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17007 • Eentalig Franstalige betrekking: - 1 betrekking in Brussel (centrale diensten) D. Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C, laureaten van de volgende vergelijkende selectie voor overgang: 4) BFG/BNG17025 - Administratief ondersteuner bij de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning http://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17025 • Eentalig Nederlandstalige betrekking: - 1 betrekking in Brussel (centrale diensten) E. Algemene Administratie van de Inning en de Invordering Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C die laureaat zijn van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel deskundige voor de Administratie der directe belastingen (sector invordering) en voor de Administratie van de BTW, registratie en domeinen (sector BTW - invorderingsmaterie), alsook voor de laureaten van de volgende vergelijkende selecties voor overgang: 5) BFG/BNG17013 - Dossierbeheerder Inning bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering https://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17013 • Eentalig Nederlandstalige betrekkingen: - 1 betrekking in Brugge - 1 betrekking in Hasselt 6) BFG/BNG17014 - Dossierbeheerder Invordering bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering https://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17014 • Eentalig Franstalige betrekkingen: - 1 betrekking in Aarlen - 2 betrekkingen in Aat - 1 betrekking in Hoei - 1 betrekking in Luik - 2 betrekkingen in Bergen - 1 betrekking in Moeskroen - 1 betrekking in Verviers • Eentalig Nederlandstalige betrekkingen: - 1 betrekking in Brugge - 2 betrekkingen in Leuven - 1 betrekking in Oostende • Tweetalige betrekkingen: - 12 betrekkingen in Brussel (buitendiensten) F. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C die laureaat zijn van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel deskundige voor de Administratie der directe belastingen (sector taxatie) en voor de Administratie van de BTW, registratie en domeinen (sector BTW - taxatiematerie), alsook voor de laureaten van de volgende vergelijkende selecties voor overgang: 7) BFG/BNG17027 - Fiscaaldossierbeheerder Particulieren bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit https://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17027 • Eentalig Nederlandstalige betrekkingen: - 3 betrekkingen in Antwerpen - 2 betrekkingen in Hasselt - 4 betrekkingen in Leuven - 1 betrekking in Mechelen - 2 betrekkingen in Turnhout • Tweetalige betrekkingen: - 3 betrekkingen in Brussel (buitendiensten) 8) BFG18009/BNG18017 - Fiscaaldossierbeheerder KMO - btw bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit http://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG18017 • Eentalig Franstalige betrekking: - 1 betrekking in Aarlen • Eentalig Nederlandstalige betrekkingen: - 2 betrekkingen in Antwerpen - 2 betrekkingen in Brugge • Tweetalige betrekkingen: - 4 betrekkingen in Brussel (buitendiensten) 9) BFG18023/BNG18008 - Fiscaaldossierbeheerder KMO - vennootschapsbelasting bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit http://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG18008 • Eentalig Franstalige betrekking: - 1 betrekking in Aarlen • Eentalig Nederlandstalige betrekkingen: - 2 betrekkingen in Antwerpen - 2 betrekkingen in Brugge • Tweetalige betrekkingen: - 4 betrekkingen in Brussel (buitendiensten) G. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C die laureaat zijn van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel deskundige voor de Administratie van de BTW, registratie en domeinen (sector registratie en domeinen), alsook voor de laureaten van de volgende vergelijkende selectie voor overgang: 10) BFG/BNG17020 - Documentatiebeheerder Rechtszekerheid bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie https://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17020 • Eentalig Nederlandstalige betrekking: - 1 betrekking in Antwerpen • Tweetalige betrekking: - 1 betrekking in Brussel (buitendiensten) Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C, laureaten van de volgende vergelijkende selectie voor overgang: 11) BFG/BNG17038 - Dossierbeheerder voertuigen bij de FinShop bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie https://www.selor.be/nl/vacatures/job/BNG17038 • Tweetalige betrekking: - 1 betrekking in Brussel (buitendiensten) De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat de betrekkingen gesitueerd in Brussel (buitendiensten) zullen worden toegekend op basis van één gezamenlijke onderlinge rangschikking van Franstalige en Nederlandstalige laureaten van de desbetreffende vergelijkende selectie.

II. TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door: - het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel; - het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel sluiten betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt; - het koninklijk besluit van 10 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031490 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit van tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën; - de wetten inzake het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 en het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

De benoemingen worden toegekend binnen de limieten van het personeelsplan.

III. BENOEMINGSVOORWAARDEN De benoemingsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze incompetitiestelling.

Kunnen zich kandidaat stellen: - alle vastbenoemde ambtenaren van niveau C die laureaat zijn van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel deskundige of ICT-deskundige, vermeld onder punt I (bij elk van de algemene administraties of stafdiensten in kwestie); - alle vastbenoemde ambtenaren van niveau C die laureaat zijn van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel deskundige of ICT-deskundige, die betrekking heeft op één of meerdere functies in competitie gesteld door onderhavige dienstorder.

De kandidaten dienen zich te bevinden in een administratieve stand waarin zij hun aanspraken op bevordering kunnen doen gelden en de vermelding 'uitzonderlijk' of 'voldoet aan de verwachtingen' hebben behouden of teruggekregen.

IV. SOLLICITATIEPROCEDURE De ambtenaren die wensen te solliciteren, dienen gebruik te maken van het bijgevoegde formulier (bijlage 1).

De kandidaten worden verzocht om melding te maken, in orde van voorkeur, van: 1. de functie(s) in dewelke zij een tewerkstelling wensen te bekomen;2. desgevallend, voor elk van deze gekozen functies, de administratieve standplaats(en) in dewelke zij tewerkgesteld zouden willen worden. De aandacht van de kandidaat wordt erop gevestigd dat hij/zij slechts functies mag kiezen voor dewelke hij/zij in de ermee overeenstemmende vergelijkende selectie voor overgang is geslaagd, en slechts standplaatsen mag kiezen die vermeld werden voor elk van de in competitie gestelde functies.

Er zal van worden uitgegaan dat een kandidaat afziet van bevordering in betrekkingen die hij/zij niet in deze mededeling heeft vermeld.

De bijzondere aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat wanneer zij hun keuze te beperkt houden, zij het risico lopen niet benoemd te worden, wanneer zij namelijk niet batig gerangschikt zijn voor een van de door hen gepostuleerde functies en/of standplaatsen.

De behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende kandidatuur moet, op straffe van nietigheid, binnen een termijn van tien werkdagen die begint te lopen op de eerste werkdag volgend op de publicatie van deze incompetitiestelling in het Belgisch Staatsblad, worden ingediend: - ofwel langs elektronische weg (er wordt aan de ambtenaren gevraagd om de voorkeur te geven aan de elektronische weg) naar het adres promo@minfin.fed.be met als uniek onderwerp "kandidatuur financieel deskundige of ICT-deskundige"; - ofwel via een ter post aangetekend schrijven op volgend adres: Federale Overheidsdienst Financiën Ter attentie van de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie North Galaxy, B 16 Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 Brussel De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de personeelsleden en het gebruik van een administratieve briefomslag is hierbij verboden; - ofwel door persoonlijke overhandiging op het secretariaat van de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie, gesitueerd in het North Galaxygebouw, toren B, 16de verdieping, Koning Albert II-laan 33, te 1030 Brussel.

Contact: 0257 257 60 (Informatiecentrum P&O) De kandidatuur is slechts tegenstelbaar op voorwaarde dat de kandidaat beschikt over een ontvangstmelding die de aflevering van de kandidatuur bevestigt.

Sollicitaties onder voorbehoud worden niet in aanmerking genomen.

Er zal ontvangst worden gemeld van de kandidaturen per e-mail naar het professionele e-mailadres (voornaam.naam@minfin.fed.be) of naar het e-mailadres dat werd opgegeven op het kandidatuurformulier.

De aandacht van de kandidaten wordt nadrukkelijk gevestigd op het feit dat in het kader van onderhavige dienstorder enkel kandidaturen met het oog op bevordering in aanmerking worden genomen.

V. TEWERKSTELLINGSREGELS De kandidaten die hun kandidatuur op geldige wijze hebben ingediend, zullen volgens onderstaande orde worden bevorderd: 1. de laureaten waarvan het proces-verbaal van het examen op de verst afgelegen datum is afgesloten;2. de laureaten uit hetzelfde proces-verbaal worden onderling gerangschikt volgens de behaalde score;3. de laureaten van eenzelfde vergelijkende selectie die zich ex aequo rangschikken, worden subsidiair gerangschikt als volgt: a) de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit;b) bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste ambtenaar. De betrekkingen en administratieve standplaatsen zullen worden toegekend door de Voorzitter van het Directiecomité of door zijn afgevaardigde.

Het feit dat een bepaalde administratieve standplaats is opgenomen in de dienstorder, impliceert niet noodzakelijk dat er ook effectief benoemingen zullen worden doorgevoerd.

Bovendien wordt het aantal betrekkingen per standplaats louter ter indicatie gegeven. Dit aantal kan met andere woorden worden gewijzigd zonder dat daartoe onderhavige dienstorder dient te worden aangepast.

H. D'HONDT, Voorzitter van het Directiecomité

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^