Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 11/09/2015 pub. 07/04/2020 numac 2018014264 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, e type wet prom. 17/05/2019 pub. 07/04/2020 numac 2020020704 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol voor de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 6 februari 2019. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030476 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 2956 van 10 februari 2020: Het koninklijk besluit nummer 2719 van 13 mei 2019 tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor bewezen diensten Worden benoem type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030450 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegeno M. SEME type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030431 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 2955 van 10 februari 2020: Het koninklijk besluit nummer 2718 van 13 mei 2019 tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor bewezen diensten Het burgerlij type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030489 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 583.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030490 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 981.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030474 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute. - Ingetrokken bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030492 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2957 van 17 februari 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020020671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu SCIENSANO. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 september 2019 wordt er met ingang van 1 februari 2020 een einde gesteld aan de functie van de heer Patrick MAHY, Werkleider bij de Sciensano. De heer Patrick MAHY, is ertoe gerechtigd om, me type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede kwartaal van het jaar 2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020020677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanwijzing van de algemeen adjunct directeur ad interim voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Bij ministerieel besluit van 1 april 2020 wordt de heer Christophe Janssens met ingang op 1 januari 2020 tijdelijk aange type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020020678 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanwijzing van de algemeen directeur ad interim voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Bij ministerieel besluit van 1 april 2020 wordt Mevr. Maria Eyssen met ingang op 1 januari 2020 tijdelijk aangeduid, voor de max

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020020662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020020702 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerech type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020020706 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerech

decreet

type decreet prom. 20/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020040935 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende het luchtvervoer, gedaan te Dakar op 18 januari 2013

document

type document prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020020654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Overheidsopdrachten. - Vernietiging Bij besluit van 31 maart 2020 wordt de beslissing van 24/12/2019 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek beslist de opdracht voor h type document prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020020674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Jans-Molenbeek. - Overheidsopdrachten Vernietiging Bij besluit van 31 maart 2020 wordt de beslissing van 24 december 2019 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek beslist om de opdrac

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030523 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 maart 2020 zijn benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen : - mevr. Hendrycks D., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vl Dit beslui

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201650 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/02/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201458 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030493 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van Administratief assistent B1 binnen de directie Gezondheid en Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe muta Over type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030496 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van Attaché A1 binnen de Directie Gezondheid en Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Ove type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030498 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van Geneesheer-hygiëne A1 binnen de Directie Gezondheid en Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mo(...) Overeenkomstig het besluit type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/04/2020 numac 2020030497 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van Verpleegkundige- hygiëne B1 binnen de Directie Gezondheid en Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling(...) Overeenkomstig het besluit

Toegang volgens publicatiedatum:

2020

1 januari2 februari3 maart4 april

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2020

1 januari2 februari3 maart4 april12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^