Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020044454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan "STICHTING AAP " type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de stelsels van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030213 bron federale overheidsdienst justitie Personeel Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 8 december 2020 wordt de heer VAN RENTERGHEM Pierre aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 "Directeur-generaal van het Nationaal Ins Overeenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030202 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, Lente, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden er Bij **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030201 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te veranderen(...) Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030200 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om zijn naam in die van "****" te veranderen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020100 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. -Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3314 van 14 december 2020: Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 15 november 2013: MEDISCHE DIENST geneesheer-luitenant-kolonel Wordt bevorderd type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020125 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de regeringscommissaris van Defensie bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2019 houdende benoeming van een regeringscommissaris van Defensie bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt Mevr. Angélique GERARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, i Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030199 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om zijn naam in die van "****" te veranderen. Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 22/01/2021 numac 2021030053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - eervolle onderscheidingen. - Nationale orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 3315 van 14 december 2020 : Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2020 : **** **** kolonel **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020146 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 3316 van 14 december 2020: Wordt benoemd tot **** Officier in de Orde van **** **** op datum van 8 april 2020: Landmacht **** benoemd **** type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 20 december 2020 wordt het mandaat van de heer Steve Desmet als korpschef van de lokale politie van de politiezone DAMME/KNOKKE-HEIST voor een termijn van vijf ja type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020044455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2020 aan TRAFFIC Internationaal voor het beheer van het Elephant Trade Information System type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020044456 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de vzw "Les Amis de la Terre-Belgique" type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020044457 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 14.000 euro aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021200195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor het jaar 2020 in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, met betrekking tot de toekenning van een niet-recurrent resultaatsgebo type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitz type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardigin type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's in de sector van de type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomste type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de rechthebbenden en d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021030230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2019 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor algemeen tandartsen type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021030228 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2020 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité voor de opvang in een gemeenschapscentrum van uithandengegeven jongeren type ministerieel besluit prom. 11/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021030226 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021030227 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de beheersovereenkomst van het Institut de la formation en cours de carrière type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021030229 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2019 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor orthodontie type ministerieel besluit prom. 15/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021040070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205625 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies voor contractuelen die aangesteld zijn in containerparken type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020182 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Benoeming in vast dienstverband Bij ministerieel besluit van 21 december 2020, wordt de benoeming van Mevr. SEGUE A TCHOTCHOM Dominique, in de graad van attaché bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommi

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021030171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021040067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van ee type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021030174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021030169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het weggedeelte van de gewestweg N70 tussen kilometerpunt 30,313 en 32,475 op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021030167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021200206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de verhuurvergunning type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021040015 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

decreet

type decreet prom. 14/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021040059 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 3 van het decreet van 1 oktober 2020 tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidspartic type decreet prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020076 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021200215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2020

document

type document prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030233 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 12 januari 2021, - is Mevr. Van Parys A., aangewezen als effectief lid in de hoedanigheid van kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Vlaams-Brabant voor de duur van éé - is d type document prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030234 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik De algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik, heeft de heer Baron J. type document prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021040035 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** selectie van **** **** (niveau ****), voor het **** 127bis van de Dienst **** **** **** Zaken. - **** : ****21007 Solliciteren kan tot 8/02/2021 via ****.****(...) **** **** type document prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200223 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers - Experts Prehospitaalregistraties (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20302 Solliciteren kan tot 05/02/2021 (...) De gedetai type document prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummers : BNG20147 - BNG20148 - BNG20149 - BNG20150 - BNG20151 - BNG20152 - BNG20153 - BNG20147 - Atta(...) - BNG20148

arrest

type arrest prom. 24/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021040044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Benoemingen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2020044699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 13 december 2020 wordt de heer Tom DAELEMANS benoemd in de betrekking van afdelingschef Operationele Steun bij de lokale politie van de politiezone ANTWERPEN en type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200224 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 13 januari 2021 dat in werking treedt op diezelfde dag, wordt de heer Danny Pieters benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Nederlandse taalgroep, op grond De heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021040047 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten magistraten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerecht De opdra type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021040064 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 1. Een Directeur (m/v/x) - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Directie Projecten en IT (ref. 2021/PIT_NL/DirecteurPIT): Er is een (...) De intraregio

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 december 2020, die uitwerking hebben met ingang van 30 juni 2020 's avonds, is aan dhr. Kelder G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. - dat in w

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021200139 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot invoering van een premie voor bepaalde beroepen die in het kader van de coronacrisis voor een bijzondere uitdaging staan ter uitvoering van artikel 5.3 van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021200154 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis binnen het werkterrein van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021200137 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 december 2020, wordt de heer Frederik VAN DAMME benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020101 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 janvier 2021 wordt mevrouw Helena CALVO DEL CASTILLO tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in een betrekking van het F Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt Mevr. Aline DOUXFILS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200273 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs voor de Economische Inspectie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21018 Solliciteren kan tot 8/02/2021 via www.selor.be De ge(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200205 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gegevensbeheerders (niveau A1) voor Perspective.brussels. - Selectienummer: ANB21002 Solliciteren kan tot 8/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200291 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Résultat van de vergelijkende selectie van Franstalig Senior Jurist (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MFG20054 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking(...) type lijst prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200237 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Procurement officers (niveau B), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG20353 Solliciteren kan tot 8/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200105 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige future leaders Namur (niveau A2) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : MFG21002 Solliciteren kan tot 5/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200209 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem ingenieurs (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19423 Deze selectie werd afgesloten op 7/01/2021. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 28/9/2020, wordt het enig artikel van het besluit van MER "Enig ar type vergunning prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6/07/2020, wordt de vergunning als onderneming voor alar Bij bes type vergunning prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen » te Brussel om type vergunning prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021020070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 december 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Brailleliga, vereniging voor hulp aan blinde en sl type vergunning prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021030060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 december 2020 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/01/2021 numac 2021200194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 13 januari 2021 werd de heer DE BROUWER René, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement

Toegang volgens publicatiedatum:

2021

1 januari

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2021

1 januari

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^