Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019204801 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 6831 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019015242 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2870 van 17 oktober 2019: Wordt kolonel **** ****. **** aangewezen voor het ambt van **** militaire docent in het organiek kader van Wordt kolonel type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2019 aan het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems" type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205236 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Burgerlijke eretekens Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019091311 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205234 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt de heer Aertbeliën Stijn, attaché in de klasse A1 bij het Ministerie van Defensie, in het kader van de federale mobil Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205237 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018 worden de hierna vermelde ambtenaren van het Centrum voor Cybersecurity België benoemd : Orde van Leopold II Commandeur De heer Moisse Philippe B.J., adviseur, met ranginnem Ridder De heer type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autos type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van de deelname van België aan het Europese Centrum voor het gezondheidsbeleid voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205239 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018 en 13 april 2019 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Cuvelier Claude Mevr. De Rycke V type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205238 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018 worden de hierna vermelde ambtenaren van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling benoemd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Custers Veerle, attaché, met ranginneming op 8 Zij zal het bur type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019015167 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2869 van 17 oktober 2019, worden op 1 augustus 2019 de kandidaat-reserveofficieren ****. **** en ****. **** aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019015106 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2851 van 1 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019015312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards met referentie "20426757" van het merk "Flywheel" type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 122 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019205290 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne des eaux"

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek", deelt mede dat zij een oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke projecten inzak Met deze oproep n

document

type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205381 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19284 Deze selectie werd afgesloten op 09/10/2019 zonder laureaten. (...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205342 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer : BNG1(...) De medewerkers word type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205345 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19354 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het se type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205347 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige HR-projectmedewerkers (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectie-nummer : AFG19343 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Secretarissen voor het parket Halle-Vilvoorde (m/v/x). - BNG19149 De medewerkers worden door de personeelsdienst via het intra(...) Solliciteren kan tot 0 type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: Teamcoördinatoren PersoPoint (m/v/x). - Selectienummer : BNG19012 Er zijn 5 laureaten. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten i type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205367 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés strafrechtelijk beleid (niveau A1) voor de Gemeenschappelijke steundienst van het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. - Selectienummer:(...) Deze type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205368 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors shift (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19361 Solliciteren kan tot 09/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het se type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205255 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministrieel besluit van 10 oktober 2019 wordt de erkenning van "AGO Services" als uitzendbureau in het Duitse taalgebied ingetrokken. type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205369 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: ANG19387 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205370 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.- Selectienummer: AFB19034 Solliciteren kan tot 03/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205378 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders scheepvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19234 Deze selectie werd afgesloten op 02/11/2019. Er zijn 12 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-projectmedewerkers (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: ANG19396 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesch(...) Na de select type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205287 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19378 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het se

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042458 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Beaudoul C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Montigny-le-Til Het is

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019014483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 1 te Stockem, afhangend van E.E.S.P.S.C.F van Saint Mard

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer DE BEULE Jurgen, (...) Het beroep tot ni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 november 2019 wordt de heer PROOT Het b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 3 november 2019 wordt de heer LUYTEN Steven, met i Het b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2019, bladzijde 61351, akte nr. 2019/13200, Regel 12, lezen : « Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de arbeidsrechtbank Luik, gerechtelijk arro

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042457 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft op 30 september 2019 `s avonds, is aan mevr. Massart G., eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, afdeli Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde De heer Vander Stichele J., vrederechter van het kanton Wetteren-Zele, werd op 7 november 2019 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent aangewezen voor een termijn van vijf jaar om te zetelen in de hoedanigheid van as type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042411 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 september 2019, is de heer Verbeke A., advocaat bij de balies te Brussel en te Kortrijk, Full Professor of Law aan de Katholieke Universiteit Leuven-Harvard, benoemd tot Officier

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019205256 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot erkenning van een voortgezette opleiding 'kinderopvang' die voor bepaalde kleuterschoolassistenten statutair vereist is type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019205257 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042279 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, type lijst prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: Teamcoördinatoren PersoPoint (m/v/x). - Selectienummer: BFG19014 Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst van laureaten

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-076 Bij ministerieel besluit van 5 november 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Getec Energie GmbH, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit v

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019015135 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling van het College van de hoven en rechtbanken bedoeld in artikel 181 van het Gerechtelijk Wetboek, mandaat 2019-2024 Werden verkozen als lid van het College van de hoven en rechtbanken : De heer DOOMS Vincent, Eerste voorzitter va De heer MO

Toegang volgens publicatiedatum:

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^