Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019031221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat de samenstelling van de Tuchtraad van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019031059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende oprichting van een commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds van de scheikundig type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de s type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot vaststelling van de bijdrage va type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werk type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010041 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 468.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020040068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betref type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkerin type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019031102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werki type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019015682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019031040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen betreffende de risicogroepen en de vorm type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019015717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerskosten van de werknemer type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "algemeen stelsel op 62 jaar" type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT op 59 jaar met 40 jaar effectieve prestat type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2020020026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2019 type ministerieel besluit prom. 14/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2020010180 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een beëdigd ambtenaar van de NADO van de Franse Gemeenschap met de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 25/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042970 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer type ministerieel besluit prom. 10/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2012 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042962 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009 type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2020200158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 22 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening "Coup de Pouce"

decreet

type decreet prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020040083 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de samenwerking tussen universitaire ziekenhuizen en een privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke rechtspersoon en betreffende de erkenning van universitaire ziekenhuizen

document

type document prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200186 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders wegvervoer en verkeersveiligheid (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20002 Solliciteren kan tot 31/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur Algemene diensten , voor het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL). - Selectienummer: ANG20701 Solliciteren kan tot en met 03/02/2020 via www.selor.be. De functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het sel

arrest

type arrest prom. 04/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020040092 bron rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2020-2022 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020020021 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Brussel : 1 (in associatie) - Jette: 1 (in associatie) - Kortemark: 1 (in associatie) - Sprimont: 1 (in associatie) De (...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020010029 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren . - Oproep tot de kandidaten - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechte(...) Het examen dat toegang ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020020022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2020, pagina 57, van het koninklijk besluit van 20 december 2019 tot hernieuwing van het adjunct-mandaat van mevr. Penne H., dient in de Nederlandse tekst "is de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020010108 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, - is de heer Ledent R., erenotaris ter standplaats Malmedy, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de he Hij zal het burg type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020010107 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, dat in werking treedt op 31 december 2019 `s avonds, is aan de heer Wilmet S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de ondernemingsrechtbank Henegouwen. Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200229 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers voor de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectien(...) Deze selectie werd

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2019206128 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 203/2019 van 19 december 2019 Rolnummer 6793 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 18 mei 2017 « betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met Het Gron

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2019055581 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. **** ****, **** ****

Toegang volgens publicatiedatum:

2020

1 januari

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2020

1 januari

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^