Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregel Op voorstel van de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen van 15 mei 2020 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verpl Interp type wet prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202425 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2020 van 14 mei 2020 Rolnummers 6988 en 6990 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 29 november 2017 « betreffende de continuïteit van de dienstverlenin(...) Het Grondwettelijk Hof, type wet prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202555 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2020 van 6 februari 2020 Rolnummer 7073 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38/1 van de wet van 12 april 2011 « houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatreg Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wegvergunning Schelle. - Umicore. - Provincie Antwerpen. - Elektrische verbindingen. - Dossier 235/80905 Bij het koninklijk besluit van 30 juni 2020 wordt het besluit van de Provincie Antwerpen van 26 maart 2020, waarbij aan Elia Asset nv, Keize type koninklijk besluit prom. 06/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020031110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 13/07/2020 numac 2020042086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042082 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 01 juli 2020 met betrekking tot hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 gewijzigd op 3 juli 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wegvergunning Mortsel. - Zurenborg. - Provincie Antwerpen Elektrische verbindingen. - Dossier 235/80917 Bij het koninklijk besluit van 30 juni 2020 wordt het besluit van de Provincie Antwerpen van 26 maart 2020, waarbij aan Elia Asset nv, Kei type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 13/07/2020 numac 2020042087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de schaal van de verhogingen van het minimum van de belastbare winst voorzien in artikel 342, § 4, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in geval van niet-aangifte of laattijdige overlegg type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 13/07/2020 numac 2020042085 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042164 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 3098 van 25 juni 2020: De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 juli 2020 in toepassing van de samengeordende wetten op de **** **** type koninklijk besluit prom. 03/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020202969 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het tweede kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 03/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020031094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 03/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020031091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Proximus, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042170 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van beroepsofficieren van niveau **** in de categorie van de beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 3101 van 26 juni 2020: **** beroepsofficieren van niveau **** van wie de namen volgen, worden op 30 juni 202 **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020015113 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 3099 van 25 juni 2020: **** Militair Ereteken van tweede klasse wegens een buitengewone dienst of wegens een daad van moed of **** LANDMACHT ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042151 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de kwalificatiesubcommissie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de kwalificatiesubcommissie type ministerieel besluit prom. 22/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042214 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 06/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020015112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rino-laryngologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden in type ministerieel besluit prom. 06/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042175 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijziging van de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen voor de realisatie en instandhouding van sociale woningen en voor de infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042220 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeringen doen betreffende de productie van COVID-19 relevante producten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020031090 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Les Aisances de Moyen" te Izel en Jamoigne type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020031087 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de beheersvoorwaarden van het domaniale natuurreservaat "La Côte sous le Point de Vue de Chassepierre" te Chassepierre type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020031089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Carrière Emond" te Fontenoille type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020031088 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Carrière Bissot de Pin" te Izel type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042227 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek. - Add

decreet

type decreet prom. 10/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020010414 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 47 en 81 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042211 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 278. - Aanvullende omzendbrief bij de omzendbrief nr. 264 betreffende de aansluiting van de gemeenten op het Centraal Strafregister De Minister van Justitie aan De dames en heren Burgemeesters, De dames en heren Provinc Ter info aan De type omzendbrief prom. 08/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042232 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 684. - Wijzigingen betreffende het moederschaps verlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202808 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 mei 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 juni 2020, heeft de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Bruss « 1. S type bericht prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020015128 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN ARTSEN-SPECIALISTEN IN Dit bes

document

type document prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202778 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG20206 Solliciteren kan tot 05/08/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020203016 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs luchtvaartopleidingen (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20098 Deze selectie werd afgesloten op 30/06/2020. Er zijn 4 laureaten. type document prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202959 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Facility Managers (niveau A2) voor Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: AFG20163 Solliciteren kan tot 24/08/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020203037 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten farmaceutisch beleid (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG20216 Solliciteren kan tot 10/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selec

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020031102 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2020 wordt Mevrouw Anne-Marie VAN HOOREN door verhoging in graad tot de graad van directeur - categorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juli 2020 benoemd.

erratum

type erratum prom. 10/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020041953 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in h

arrest

type arrest prom. 23/04/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020041906 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/005 van het Verenigd College houdende machtiging aan het Verenigd College tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042156 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het arbeidsauditoraat Brussel : 2. Toelichting: type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020031103 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij d Toelichtin

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042030 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juni 2020, in werking tredend op 31 april 2021 `s avonds, is de heer Vanoystaeyen H., griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek in rust Betrokk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202963 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 juni 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 juni 2020, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vra « Sche

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/05/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020202786 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 september 2016 tot aanwijzing van de leden van de adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020031099 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt de heer Koen J. VANDERMEER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo type benoemingen prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042157 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 3 juli 2020: Met ingang van 18 juni 2020: - De heer Didi type benoemingen prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020031100 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt de heer Jan DUMORTIER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzit

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202978 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Managers (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19432 Deze selectie werd afgesloten op 30/06/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaa(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020042204 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 25 juni 2020 hebben H.E. de heer Ivan Lekovic, de heer Rui Alberto Manuppella Tereno, de heer Alhassane Idé en de heer Hugo Nelson Ortiz Dubón de eer gehad aan de Koning, i H.E. we

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/04/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020015115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202598 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2020 van 6 februari 2020 Rolnummer 7251 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 89 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gesteld door de Rechtbank van eerste aa Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020202319 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 32/2020 van 20 februari 2020 Rolnummer 7272 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 70,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/07/2020 numac 2020055635 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Mertens, Marie-Thérèse Mevr. Mertens, Marie-Thérèse, geboren te Alvorens

Toegang volgens publicatiedatum:

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^