Indexcijfer Van De Prijzen
gepubliceerd op 29 november 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2013, 122.64 punten bedraagt, tege Het gez

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013040311
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2013, 122.64 punten bedraagt, tegenover 122.56 punten in oktober 2013, hetgeen een stijging van 0.08 punt of 0.07 % betekent.

Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993), bedraagt 121.12 punten voor de maand november 2013.

Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden, namelijk augustus, september, oktober en november 2013, bedraagt 120.95 punten.

Produit ou service

Octobre - Oktober

Novembre November

Product of dienst

01.Produits alimentaires et boissons

128.08

128.14

01.Voedingsmiddelen en dranken

01.1. Produits alimentaires

129.56

129.53

01.1 Voedingsmiddelen

01.1.1. Pain et céréales

139.45

139.74

01.1.1. Brood en granen

01.1.2. Viandes

125.05

125.00

01.1.2. Vlees

01.1.3. Poissons

135.82

134.74

01.1.3. Vis

01.1.4. Lait, fromage et oeufs

128.54

129.17

01.1.4. Melk, kaas en eieren

01.1.5. Huiles et graisses

141.32

141.35

01.1.5. Oliën en vetten

01.1.6 Fruits

122.80

118.46

01.1.6. Fruit

01.1.7. Légumes (y compris les pommes de terre)

116.97

119.53

01.1.7. Groenten (aardappelen inbegrepen)

01.1.8. Sucreries et similaires

137.66

136.78

01.1.8. Suikerwaren en dergelijke

01.1.9. Autres produits alimentaires

129.70

130.56

01.1.9. Andere voedingsmiddelen

01.2. Boissons non alcoolisées

122.85

122.97

01.2. Alcoholvrije dranken

01.2.1. Café, thé et cacao

138.22

137.89

01.2.1. Koffie, thee en cacao

01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits

118.98

119.21

01.2.2. Mineraalwater, frisdrank en fruitsap

01.3. Boissons alcoolisées

120.42

121.22

01.3. Alcoholhoudende dranken

01.3.1. Spiritueux

124.88

125.08

01.3.1. Gedistilleerde dranken

01.3.2. Vins

117.08

117.95

01.3.2. Wijnen

01.3.3. Bières

126.92

127.84

01.3.3. Bieren

02. Tabac

145.41

146.11

02. Tabak

03.Articles d'habillement et articles chaussants

104.62

104.87

03. Kleding en schoeisel

03.1. Articles d'habillement

103.18

103.45

03.1. Kleding

03.2. Articles chaussants (y compris les réparations)

110.77

110.98

03.2. Schoeisel (schoenreparaties inbegrepen)

04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles

137.91

138.01

04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas, brandstoffen

04.1. Loyers

117.75

117.89

04.1. Huur

04.1.1.0.1. Loyers non-sociaux

115.83

115.97

04.1.1.0.1. Niet-sociale huur

04.1.1.0.2. Loyers sociaux

139.44

139.53

04.1.1.0.2. Sociale huur

04.3. Entretien et réparations courantes du logement

130.40

130.56

04.3. Normaal onderhoud en reparaties van de woning

04.4. Eau et autres services relatifs au logement

137.57

137.57

04.4. Water en andere diensten in verband met de woning

04.4.1. Consommation d'eau

154.34

154.34

04.4.1. Waterverbruik

04.4.2. Collecte des déchets ménagers

107.67

107.67

04.4.2. Huisvuilophaling

04.4.4. Autres services relatifs au logement

129.51

129.53

04.4.4. Andere diensten in verband met de woning

04.5. Electricité, gaz et autres combustibles

163.18

163.25

04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen

04.5.1. Electricité

139.90

140.05

04.5.1. Elektriciteit

04.5.2. Gaz

165.30

166.18

04.5.2. Gas

04.5.2.1. Gaz naturel

166.19

166.93

04.5.2.1. Aardgas

04.5.2.2. Gaz de pétrole

146.15

149.84

04.5.2.2. Petroleumgas

04.5.3. Combustibles liquides

228.49

226.73

04.5.3. Vloeibare brandstoffen

04.5.4. Combustibles solides

130.83

131.43

04.5.4. Vaste brandstoffen

05. Ameublement, appareils ménagers, entretien du logement

116.09

116.17

05. Stoffering, huishoudapparaten en onderhoud van woning

05.1. Meubles, articles d'ameublement, revêtements de sol

116.73

116.77

05.1. Meubelen, stoffering, vloerbekleding

05.2. Articles de ménage en textiles

121.75

122.11

05.2. Huishoudtextiel

05.3. Appareils ménagers et réparations

103.85

103.82

05.3. Huishoudapparaten en reparaties

05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

125.58

125.84

05.4. Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen

05.5 Outillage pour la maison et le jardin

104.57

104.75

05.5 Gereedschap voor huis en tuin

05.6. Biens et services pour l'entretien de l'habitation

122.68

122.74

05.6 Goederen en diensten voor onderhoud van de woning

06. Dépenses de santé

104.33

104.32

06. Gezondheidsuitgaven

06.1. Médicaments et autres produits pharmaceutiques

100.37

100.35

06.1. Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten

06.2. Services de médecins et autres praticiens

106.39

106.39

06.2. Diensten van medisch geschoolden

06.3. Soins des hôpitaux & assimilés

113.73

113.75

06.3. Verpleging in ziekenhuis

07. Transport

123.33

123.06

07. Vervoer

07.1. Achats de véhicules

105.99

106.13

07.1. Aankoop van voertuigen

07.2. Utilisation des véhicules personnels

140.21

139.48

07.2. Gebruik van privé-voertuigen

07.3. Services de transport

119.33

119.63

07.3. Vervoersdiensten

08. Communications

90.19

90.36

08. Communicatie

08.1. Services postaux

134.90

134.90

08.1. Posterijen

08.2. Equipements de téléphone et de télécopie

69.04

69.69

08.2. Telefoon- en faxtoestellen

08.3. Services de téléphone et de télécopie

89.62

89.78

08.3. Telefoon- en faxdiensten

09. Loisirs et culture

112.63

113.39

09. Recreatie en cultuur

09.1. Appareils et accessoires, y compris les réparations

53.68

53.65

09.1. Apparaten en toebehoren, reparaties inbegrepen

09.2. Autres biens durables pour loisirs et culture

110.05

110.41

09.2. Andere duurzame goederen voor recreatie en cultuur

09.3. Autres articles récréatifs, horticulture, animaux

115.05

115.34

09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren

09.4. Services récréatifs et culturels

125.46

125.49

09.4. Diensten inzake recreatie & cultuur

09.5. Presse, librairie et papeterie

130.45

131.92

09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren

09.6. Voyages touristiques, tout compris

130.69

132.84

09.6. Pakketreizen

10. Enseignement

121.82

121.82

10. Onderwijs

11.Hôtels, cafés et restaurants

130.02

129.59

11. Hotels, cafés en restaurants

11.1. Restaurants et débits de boissons

131.50

131.61

11.1. Restaurants en drankgelegenheden

11.2. Services d'hébergement

117.33

112.31

11.2. Accommodatie

12. Autres biens et services

128.67

128.55

12. Diverse goederen en diensten

12.1. Soins personnels

122.62

122.73

12.1. Lichaamsverzorging

12.3. Effets personnels n.d.a.

162.62

160.61

12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.

12.4. Protection sociale

123.51

123.51

12.4. Sociale bescherming

12.5. Assurances

129.09

129.09

12.5. Verzekeringen

12.6. Services financiers n.d.a.

111.10

111.10

12.6. Financiële diensten, n.e.g.

12.7. Autres services n.d.a.

131.42

131.46

12.7. Andere diensten, n.e.g.

1. Produits alimentaires et boissons

128.08

128.14

1. Voedingsmiddelen en dranken

2.Produits non-alimentaires

120.98

120.99

2. Niet-voedingsmiddelen

3.Services

122.36

122.53

3. Diensten

4.Loyers

117.75

117.89

4. Huur


Indice

122.56

122.64

Index

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^