Koninklijk Besluit van 01 april 2009
gepubliceerd op 07 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944

bron
federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009003115
pub.
07/04/2009
prom.
01/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 401, § 1, eerste lid, vervangen bij koninklijk besluit van 26 december 1998 houdende maatregelen met het oog op de aanpassing van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling voor de sociale en fiscale schulden met toepassing van artikel 43 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 30bis, vervangen bij de programmawet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2004 tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 11 mei 2005, 23 mei 2006 en 25 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de artikelen 9, § 1, en 11, §§ 1 en 2;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personen vermeld in de tabellen 1 tot 10 van de bijlage van dit besluit worden, volgens de aanduidingen in die tabellen, benoemd tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van de desbetreffende provinciale registratiecommissie.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 23 maart 2004 tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 11 mei 2005, 23 mei 2006 en 25 april 2007, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren, Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren en Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volkgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992. Wet van 27 juni 1969, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1969.

Programmawet van 27 april 2007, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, ed. 3, err. van 23 mei 2007 en van 8 oktober 2007.

Wet van 27 december 2007 tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juin 1969 tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 31 december 2007, ed. 4.

Koninklijk besluit van 23 maart 2004 tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 8 april 2004.

Koninklijk besluit van 11 mei 2005 tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 19 mei 2005 en err. van 3 juni 2005.

Koninklijk besluit van 23 mei 2006 tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 7 juni 2006.

Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007.

Koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 31 december 2007, ed. 4.

Bijlage van het koninklijk besluit van 1 april 2009 Tabel 1

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : ANVERS REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : ANTWERPEN


Président Voorzitter

VAN WONTERGHEM, Geert

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) VAN WONTERGHEM, Geert

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) PUYLAERT, Eva

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) NIJS, Jozef

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- DE FRE, Joris - SNELS, Bart - LARIK, Anja

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- MATTHYSEN, Ronny - GROOTAERS, Ivan - VAN DEN BOGAERT, Frank

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) DUMON, Daniel

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) VERMEEREN, Rafaël

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) VAN DER VEEKEN, Werner

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- AERTS, Jan - BOGAERT, Wim - BOGAERTS, Walter

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- VAN GENECHTEN, Rudy - VERREYT, Wim - STORMS, Willem


Tabel 2

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : BRABANT FLAMAND REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : VLAAMS-BRABANT


Président Voorzitter

CLAERHOUT, Eddy

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) CLAERHOUT, Eddy

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) WIEME, Christiane

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) VANDERBEKE, Monique

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- SLAETS, Chris - BUYENS, Erica - SCHEPENS, Nadia

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- DE NEVE, Willy - VRIJSEN, Dany - DESMEDT, Sven

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) VAN DER PERRE, Ann

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) VERREET, Godelieve

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) VAN LOO, Olivier

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- THUYSBAERT, Freddy - DERYCKERE, Jean-Pierre - RUTTEN, Dirk

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- COIGNAU, Johan - VAN CAUWENBERGE, René - VANSWEEVELT, Sofie


Tabel 3

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : BRABANT WALLON REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : WAALS-BRABANT


Président Voorzitter

DELESCOLLE, Christian

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) DELESCOLLE, Christian

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) VAN DEN BRANDEN, Didier

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) D'HAESE, Fabienne

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- NYSSENS, Françoise - DURYS, Claude - VANGEENBERGHE, Gilles

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- FERNANDEZ, Manuel - LECLERCQ, Philippe - BUELENS, Alain

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) DESSY, Dominique

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) VAN PEVENAGE, Michel

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) JADOT, Christiane

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- VANDERHAEGEN, Jean-Christophe - RIMBERT, William - BUYENS, Erica

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- MOUTHUY, Jean-Luc - GRAMAGLIA, Enzo - VANHEMELRYCK, Edith


Tabel 4

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : HAINAUT REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : HENEGOUWEN


Président Voorzitter

DEVRIESE, Jean-Marie

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) PARENT, Jean-Luc

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) DEVRIESE, Jean-Marie

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) BIRETTE, Yves

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- BRYNART, Murielle - MUSIN, Gustave - HAUTOT, Isabelle

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- MOREAU, Marc - MEYERS, Jean-Pierre - LARDENOEY, Daniel

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) SCALZO, Calogera

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) JAMBE, Bernard

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) BLOEMEN, Dominique

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- VOGELS, Laurent - CROQUET, Bernard - WILLAERT, Charles

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- WATHY, Robert - DELPLANQUE, Jean-Pierre - SAMPARESE, Yolande


Tabel 5

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : LIMBOURG REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : LIMBURG


Président Voorzitter

ROUMA, Els

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) VANDEREYT, Jos

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) ROUMA, Els

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) LOENDERS, Guido

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- MONDELAERS, Hendrik - SNELS, Bart - POETS, Jos

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- MILLAN, Vincent - STAAL, Jan - NIJS, Luc

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) LUX, Francis

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) STAES, François

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) DE ROCKER, Guy

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- SIMONS, Myriam - COURANT, Benny - VAN HEUSDEN, Tom

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- PEETERS, Roger - URBAIN, Robert - FROYEN, Jo


Tabel 6

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : LIEGE REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : LUIK


Président Voorzitter

PIVETTA, Nelly

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) PIVETTA, Nelly

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) LARDINOIS, Alain

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) BOVY, Maurice

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- XHARDE, Michel - HICK, Paul - SADZOT, Alain

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- GROS, Christian - VREULS, Marc - CHAUMONT, Philippe

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) MREYEN, Willy

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) TRIBOLET, Caroline

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) LAMBERT, Bernadette

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- VOS, Benoît - MARGREVE, Francis - CHISOGNE, Patrick

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- RUYCKENS, Jean-Yves - JACQUEMIN, Christian - BOUGARD, Christian


Tabel 7

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : LUXEMBOURG REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : LUXEMBURG


Président Voorzitter

SYR, André

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) SYR, André

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) PONCIN, Jean-Luc

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) SCHREIBER, Georges

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- CLOOS, François - SACRE, Bernard - SADZOT, Alain

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- LOUVIAUX, Michel - BAILLIEUX, Franck - MAUSEN, Jean-Paul

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) ALLARD, Jean

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) WANSCHOOR, Jean-Claude

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) MELIN, Stéphane

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- PIRON, Gérard - SEVERIN, Gilles - CHISOGNE, Patrick

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- CATIN, Natanaële - GOMEZ, Christian - MARCHAL, Jean-Marie


Tabel 8

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : NAMUR REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : NAMEN


Président Voorzitter

LAUWERYS, José

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) LAUWERYS, José

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) LEFFLEUR, Jean-Luc

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) ROLAND, Pascal

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- DOQUIRE, Geoffroy - ZONOWATNIK, Michel - VANQUAETHEM, Michel

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- NIHOUL, Louis - HUBERT, Jean-Claude - BALZAT, André

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) VANDEPUT, Benoît

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) ROSELLE, Anne

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) BERTRAND, Fabienne

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- JOMOUTON, Léon - PIRON, Gérard - CASTAGNE, Thierry

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- MOUTHUY, Jean-Luc - VIVONE, Pascal - LEDOUX, Eugénie


Tabel 9

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : FLANDRE ORIENTALE REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN


Président Voorzitter

DEBUSSCHER, Frank

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) STRUBBE, Martine-Jeannine

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) DEBUSSCHER, Frank

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) BLOMME, Franky

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- WAUMAN, Johan - VAN KERCKVOORDE, Marnix - MOREELS, Hildegard

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- VERHELST, Kristof - SWINGS, Alex - VAN GOETHEM, Sylvia

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) JACQUES, Michel

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) VAN HAUWERMEIREN, Peter

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) COSTENS, Marnix

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- DE WILDE, Marc - DEFOORT, André - CRIEL, Julien

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- OTTE, Bert - CALLEBAUT, Erwin - STANDAERT, Etienne


Tabel 10

COMMISSION D'ENREGISTREMENT POUR LA PROVINCE : FLANDRE OCCIDENTALE REGISTRATIECOMMISSIE VOOR DE PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN


Président Voorzitter

DE GREVE, Marcel

Membres effectifs Effectieve leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) DE GREVE, Marcel

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) MOONS, Bart

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) DE BACKERE, Jan

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- VANDEMOORTELE, Christine - DEFOORT, André - LAETHEM, Jacques

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- DEVLIEGHERE, Peter - GEERARDYN, Luc - DE ROUS, Geert

Membres suppléants Plaatsvervangende leden


Membres-fonctionnaires proposés par : Leden-ambtenaren voorgesteld door :


a) le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren

a) VERCRUYSSE, Marleen

b) le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren

b) SCHARLAEKEN, Johan

c) le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort

c) VIAENE, Christ

Membres proposés par les organisations représentatives des employeurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het bouwbedrijf

- WILLE, Pascal - LIBEER, Jan - VERMEULEN, Gerben

Membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs de la construction Leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf

- LEFEVER, Jacques - VERHEYE, Erwin - DEBEVERE, Geert


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 april 2009. ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volkgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^