Koninklijk Besluit van 01 april 2009
gepubliceerd op 14 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld v

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014078
pub.
14/04/2009
prom.
01/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars, artikel 19, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1957 en 29 juni 1984;

Gelet op de bijlage bij het besluit van de Regent van 20 september 1947, houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 augustus 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 september 2008;

Gelet op advies 45.823/4 van de Raad van State, gegeven op 9 februari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat er, naargelang het geval, dient gebruik gemaakt te worden van : - hetzij het controledocument voorzien in de Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie van 2 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van de Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 684/92 en (EG) nr. 12/98 aangaande de documenten voor het personenvervoer met touringcars en autobussen; - hetzij het controledocument voorzien in de overeenkomst betreffende internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg met autobussen (A.S.O.R.), die op 26 mei 1982 te Dublin is ondertekend; - hetzij het controledocument voorzien in de overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst) van 22 juni 2001;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 60 van de bijlage bij het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 september 1988, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 60.§ 1. Voor elk vervoer uitgevoerd op het nationaal grondgebied of met bestemming naar een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moet gebruik gemaakt worden van een reisblad waarvan het model overeenstemt met het controledocument ingesteld door de Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie van 2 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 684/92 en (EG) nr. 12/98 aangaande de documenten voor het personenvervoer met touringcars en autobussen.

Voor elk vervoer uitgevoerd met bestemming naar een ander derde land aan de Europese Economische Ruimte dan Zwitserland, moet naargelang het land van bestemming, gebruik gemaakt worden ofwel van een reisblad Interbus, ofwel van een reisblad A.S.O.R. § 2. Wanneer het vervoer beperkt is tot het nationaal grondgebied, mag het reisblad vervangen worden door een document dat minstens volgende aanduidingen over het betrokken vervoer omvat : datum, inschrijvingsnummer van het voertuig, identificatie en handtekening van de vervoerder, identificatie van de bestuurder(s), identificatie van de opdrachtgever, vergunningsnummer, plaats(en) en u(u)r(en) van vertrek van het vervoer, plaats(en) van bestemming, voornaamste reisweg, aantal vervoerde personen, het aantal kilometers van het vervoer. Dit document mag gebruikt worden voor meerdere vervoerdiensten die op dezelfde dag worden uitgevoerd. § 3. Het origineel van het reisblad of het vervangingsdocument voorzien in § 2, moet zich gedurende de gehele duur van het betrokken vervoer aan boord van het voertuig bevinden; het moet op verzoek van de met de controle belaste ambtenaren ter inzage worden gegeven. § 4. De reisbladenboekjes alsook de gebruikte reisbladen of de vervangingsdocumenten voorzien in § 2, moeten op de bedrijfszetel van de vervoerder bewaard worden gedurende drie jaar na dat waarop het laatst ingeschreven vervoer slaat en moeten op elk verzoek van de met de controle belaste ambtenaren ter inzage worden gegeven. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2009.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^