Koninklijk Besluit van 01 april 2016
gepubliceerd op 13 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de b

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016200649
pub.
13/05/2016
prom.
01/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200649

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2015-2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2015-2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de audiovisuele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015 Definitie van de risicogroepen en vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2015-2016 (Overeenkomst geregistreerd op 21 oktober 2015 onder het nummer 129858/CO/227)

Artikel 1.Doel Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1 - Inspanningen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen van de wet houdende diverse bepalingen (I) van 27 december 2006 en het koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 03/03/2016 numac 2015203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015203593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015203517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015203490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 t type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015203513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de maatschappelijke zetel van het "Sociaal Fonds Socia sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3 van de wet van 27 december 2006.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt tevens de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2015 ter definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2015-2016 (127427/CO/227).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst definieert de risicogroepen en legt de bijdragen vast die geïnd worden door de RSZ ten voordele van de risicogroepen voor de periode 2015 en 2016.

Art. 2.Toepassingsgebied Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Art. 3.Bijdragen Ter herinnering, vanaf 1 januari 2013, stort elke werkgever van de audiovisuele sector, per kwartaal van 2013 en 2014 een bijdrage van 0,10 pct. ten gunste van risicogroepen zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst en volgens de voorwaarden zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2013 die gesloten werd voor onbepaalde duur ter vastlegging van het bedrag en ter bepaling van de betaling van bijdragen voor de risicogroepen aan het sociaal fonds geïnd via de RSZ.

Art. 4.Definitie Onder "risicogroepen" dient te worden verstaan : - alle werknemers tewerkgesteld in de sector die omwille van nieuwe technologieën of door de evolutie van de beroepen een bijkomende opleiding of bijscholing moeten volgen om hun werkzekerheid te handhaven; - werkzoekenden die jonger zijn dan 26 jaar; - ervaren werknemers in de sector van minstens 50 jaar; - werknemers in de sector met een verminderde arbeidsgeschiktheid; - migranten in de sector; - de personen zoals omschreven in artikelen 5 en 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De bijdrage kan ook gebruikt worden om deel te nemen aan regionale tewerkstellingsprogramma's die in aanmerking genomen worden voor regionale of Europese financiering.

Art. 5.Inspanningen voorbehouden aan bepaalde categorieën van risicogroepen De helft van de bijdrage van 0,10 pct., voorzien in artikel 3, hetzij 0,05 pct. zal voorbehouden worden aan inspanningen ten gunste van de volgende risicogroepen : 1° de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;2° de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag : - hetzij doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt; - hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering; - hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag werd aangekondigd; 3° de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding. Onder "niet-werkenden" wordt verstaan : a) de uitkeringsgerechtigde werklozen;b) de werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen sluiten betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;c) de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden;4° de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in artikel 27, 6° van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instapstage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten.

Art. 6.Inspanningen voorbehouden aan bepaalde categorieën van risicogroepen De inspanning voorzien in artikel 5 moet minstens voor de helft, hetzij 0,025 pct., voorbehouden worden voor initiatieven ten gunste van de volgende risicogroepen die nog geen 26 jaar oud zijn : a) de personen die opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in artikel 27, 6° van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instapstage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten;b) de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding : - de uitkeringsgerechtigde werklozen; - de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden.

Art. 7.Inspanningen voorbehouden aan bepaalde categorieën van risicogroepen De inspanningen voorzien in artikelen 5 en 6 moeten samen minstens voor de helft van de totale bijdragen, hetzij 0,05 pct., voorbehouden worden voor initiatieven ten gunste van de risicogroepen die nog geen 26 jaar oud zijn.

Art. 8.Verslag en financieel overzicht Een evaluatieverslag en een financieel overzicht van de uitvoering van de verplichte inspanningen ten gunste van de risicogroepen zullen jaarlijks opgemaakt worden door het "Sociaal Fonds voor de audiovisuele sector". Zij zullen neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en dit ten laatste op 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de collectieve arbeidsovereenkomst betrekking heeft.

Art. 9.Inwerkingtreding en duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 april 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^