Koninklijk Besluit van 01 april 2016
gepubliceerd op 03 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016200862
pub.
03/05/2016
prom.
01/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200862

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015 Toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte (Overeenkomst geregistreerd op 9 november 2015 onder het nummer 130021/CO/220) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Terminologie

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, moet worden verstaan onder : - "sociaal fonds" : het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de voedingsnijverheid"; - "ziekte" : elke ziekte waarvan de duur 3 maanden overschrijdt. De zwangerschapsrust wordt niet als ziekte beschouwd voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst; - "dag" : elke dag waarvoor een ziekte-uitkering betaald wordt door de mutualiteit. HOOFDSTUK III. - Bestaanszekerheid in geval van langdurige ziekte

Art. 3.Vanaf de eerste uitbetaling vanaf 1 januari 2016 wordt er een aanvullende vergoeding van 6,95 EUR bruto per dag bovenop de ziekte-uitkering uitbetaald door het sociaal fonds aan de bedienden vanaf de eerste dag van de 4de maand tot en met de laatste dag van de 12de maand ziekte.

Er wordt geen enkele anciënniteitsvoorwaarde gesteld voor de toekenning van deze aanvullende vergoeding.

Art. 4.Indien de bediende, om redenen eigen aan de ziekte-uitkering, geen recht heeft op een vergoeding van de mutualiteit, dan wordt de aanvraag geval per geval onderzocht door het sociaal fonds.

Art. 5.De aanvullende vergoeding is niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen maar alleen aan bedrijfsvoorheffing. HOOFDSTUK IV. - Modaliteiten en informatie

Art. 6.§ 1. De modaliteiten van de aanvullende vergoeding en de informatie hierover worden uitgewerkt door de raad van beheer van het sociaal fonds. § 2. Het sociaal fonds betaalt de aanvullende vergoeding per kwartaal op de bankrekening van de bediende. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2016.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014, gesloten in Paritair Comité 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 september 2014 (Belgisch Staatsblad van 28 november 2014) en geregistreerd onder het nummer 120904/CO/220.

De partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzegging van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, opgestuurd aan de voorzitter van het paritair comité en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Paritair commentaar De werkgevers die reeds een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitkering toekennen mogen de bovenvermelde sectorale aanvulling ervan aftrekken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 april 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^