Koninklijk Besluit van 01 december 2013
gepubliceerd op 11 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 8.000 EUR aan de VZW POSECO

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024032
pub.
11/02/2014
prom.
01/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 8.000 EUR aan de VZW POSECO


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.55.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende dat het succes van het evenement « Landelijk Brussel », georganiseerd in het kader van de week van de Mobiliteit, voortdurend toeneemt;

Overwegende dat op 22 september 2013 de 11e editie georganiseerd wordt van deze burgeractie die ruimte zal bieden voor het dorp van de positieve economie, een markt voor duurzame ontwikkeling, een didactische boerderij, ...;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2013;

Gelet op het advies van de minister van Begroting, gegeven op 29 oktober 2013;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 8.000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) (« toelagen aan verenigingen ») van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013 wordt toegekend aan de VZW « POSECO » met maatschappelijk zetel te 1000 Brussel, Aalststraat 7-11, (B3), vertegenwoordigd door M. Thierry Vandebroeck, gedelegeerde bestuurder.

Art. 2.De periode van de betoelaging van het project neemt een aanvang op 15 mei 2013 en eindigt op 10 oktober 2013.

Art. 3.De toelage is bestemd om de personeels-, administratie-, creatie- en organisatiekosten te dekken voor de verwezenlijking van het evenement « Landelijk Brussel », dat op 22 september 2013 georganiseerd wordt op het Paleizenplein.

Art. 4.Het bedrag van de toelage zal in twee schijven gestort worden op rekeningnummer 000 31 49 405 09 van de VZW « POSECO » te 1000 Brussel, Aalststraat 7-11, (B3).

Een eerste schijf van 60 % wordt gestort bij de inwerkingtreding van dit besluit en op voorlegging van een voor waar en echt verklaarde schuldvordening bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Boekhouding, Eurostation II, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel, ter attentie van de heer Laurent Voiturier.

Een tweede schijf van 40 % wordt gestort na het beëindigen van het project en na het akkoord van de instantie die de toelage verleent.

Deze storting zal enkel plaatsvinden op basis van een evaluatieverslag, van een voor waar en echt verklaarde schuldvordering en van de nodige bewijsstukken voor het totale bedrag van de toelage.

Uiterlijk voor 15 maart 2014 dienen deze documenten bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te worden ingediend op het hierboven vermelde adres, ter attentie van de heer Laurent Voiturier.

Art. 5.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte door de VZW « POSECO » worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54 in geval van terugbetaling vanaf een Belgische bankrekening; bij terugbetaling vanaf een bankrekening buiten België zal deze gebeuren op de IBAN rekening : BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van « Diverse Ontvangsten ».

Art. 6.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^