Koninklijk Besluit van 01 december 2016
gepubliceerd op 14 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011503
pub.
14/12/2016
prom.
01/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011503

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


1 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van diverse internationale akten, artikel 5, vervangen bij de wet van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie sluiten;

Gelet op de wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België, artikel 3, vervangen bij de wet van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie sluiten;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.83, vervangen bij de wet van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese oc sluiten ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2016;

Gelet op het advies 60.226/1 van de Raad van State, gegeven op 10 november 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de wet van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie sluiten houdende diverse bepalingen inzake Economie, in haar artikelen 22, 48 en 60, de bepalingen van respectievelijk het Wetboek van economisch recht, de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van diverse internationale akten en de wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België, heeft gewijzigd om vanaf 1 januari 2017 de vereiste van indiening van een vertaling van het octrooischrift van verleende Europese octrooien af te schaffen voor hun validatie in België; dat dit koninklijk besluit tot doel heeft, als gevolg van deze wet, de nodige wijzigingen aan te brengen aan de diverse uitvoeringsbesluiten van de voornoemde wetgeving;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 94 van de wet van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie sluiten houdende diverse bepalingen inzake Economie, de artikelen 22, 48 en 60 van dezelfde wet de herstelprocedures voorzien in respectievelijk artikel XI.83, § 2, van het Wetboek van economisch recht, in artikel 5, § 1bis, van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van diverse internationale akten en in artikel 3, § 1bis, van de wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België, opheffen vanaf 1 januari 2017, slechts voor wat betreft de Europese octrooien waarvan de vermeldingen van verlening, voortzetting in gewijzigde vorm of beperking vanaf 1 januari 2017 zullen worden bekendgemaakt, en dat bijgevolg deze herstelprocedures nog van toepassing blijven op Europese octrooien, waarvan de vermeldingen van verlening, voortzetting in gewijzigde vorm of beperking voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

Artikel 1.In artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, worden de woorden "De vertaling van het Europees octrooischrift of van het nieuw Europees octrooischrift moet :" vervangen door de woorden "De vertaling van het Europees octrooischrift of van het nieuw Europees octrooischrift moet, voor wat betreft de Europese octrooien waarvan de vermeldingen, bedoeld in de bepaling onder 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt:".

Art. 2.Artikel 8, § 1, h), van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "h) desgevallend, de datum waarop de vertaling van het octrooischrift en eventueel van het gewijzigd octrooischrift bij de Dienst werd ingediend, voor wat betreft de Europese octrooien waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt;".

Art. 3.Artikel 12 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 september 2014, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4. Dit artikel is van toepassing op de octrooien waarop artikel 5, § 1bis, van de goedkeuringswet van toepassing is, en waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt." HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

Art. 4.In artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, worden de woorden "De vertaling van het Europees octrooischrift of van het nieuw Europees octrooischrift moet :" vervangen door de woorden "De vertaling van het Europees octrooischrift of van het nieuw Europees octrooischrift moet, voor wat betreft de Europese octrooien waarvan de vermeldingen, bedoeld in de bepaling onder 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt:".

Art. 5.Artikel 7, § 1, 8°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "8° desgevallend, de datum waarop de vertaling van het octrooischrift en eventueel van het gewijzigd of beperkt octrooischrift bij de Dienst werd ingediend, voor wat betreft de Europese octrooien waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt;". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese oc sluiten ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

Art. 6.In artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese oc sluiten ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, worden de woorden "De vertaling van het Europees octrooischrift zonder eenheidswerking of van het nieuw Europees octrooischrift zonder eenheidswerking moet :" vervangen door de woorden "De vertaling van het Europees octrooischrift zonder eenheidswerking of van het nieuw Europees octrooischrift zonder eenheidswerking moet, voor wat betreft de Europese octrooien zonder eenheidswerking waarvan de vermeldingen, bedoeld in de bepaling onder 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt:".

Art. 7.Artikel 8, § 1, 8°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "8° desgevallend, de datum waarop de vertaling van het octrooischrift en eventueel van het gewijzigd of beperkt octrooischrift bij de Dienst werd ingediend, voor wat betreft de Europese octrooien zonder eenheidswerking waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt;".

Art. 8.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4. Dit artikel is van toepassing op de octrooien waarop artikel XI.83, § 2, van het Wetboek van economisch recht van toepassing is, en waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt." HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 10.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, Kris PEETERS


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^