Koninklijk Besluit van 01 december 2020
gepubliceerd op 19 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de aanpassing van de re

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020043701
pub.
19/01/2021
prom.
01/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043701

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


1 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de aanpassing van de reële brutolonen, de baremalonen en de anciënniteitstoeslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de aanpassing van de reële brutolonen, de baremalonen en de anciënniteitstoeslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019 Aanpassing van de reële brutolonen, de baremalonen en de anciënniteitstoeslag (Overeenkomst geregistreerd op 20 november 2019 onder het nummer 155360/CO/140.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die vallen onder het ressort van het Paritair Subcomité 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden.

Met "werknemers" wordt bedoeld : de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 083. HOOFDSTUK II. - Bruto uurlonen, anciënniteitstoeslag en juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord 2019-2020 van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden van 27 juni 2019.

Art. 3.Vanaf 1 oktober 2019 worden de reële brutolonen van de werknemers verhoogd met 1,1 pct.. Hieronder wordt verstaan dat de bruto-uurlonen voor arbeidstijd en de anciënniteitstoeslag worden verhoogd met 1,1 pct.

Art. 4.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bedragen van het basisuurloon/minimumuurloon voor de arbeidstijd en de anciënniteitstoeslag vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2019 met de geïndexeerde minimumlonen vanaf 1 januari 2019 van de werknemers tewerkgesteld in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden en aangegeven in de RSZ-categorie 083 (registratie nr. 150717/CO/140) inclusief de indexaties tot en met 1 oktober 2019, door de bedragen vermeld in de tabel in bijlage. § 2. De hogere uurlonen die in de ondernemingen van toepassing zijn, blijven onverminderd van kracht en worden verhoogd conform artikel 3. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 5.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2019. § 2. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. § 3. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 december 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de aanpassing van de reële brutolonen, de baremalonen en de anciënniteitstoeslag Actueel loonoverzicht van toepassing op 1 oktober 2019 (PSC 140.03)

Rijdend personeel - lonen

Bruto minimum- uurloon

Beschikbaarheidsvergoeding (BV)

BV op zondag/feestdag

BV trein & boot

BV trein & boot op zondag/feestdag

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

A) Rijdend personeel


Hulparbeider - begeleider

10,8475

11,1320

10,7390

11,0205

16,1085

16,5305

9,7625

10,0190

14,6435

15,0285

Chauffeur in opleiding

10,8475

11,1320

10,7390

11,0205

16,1085

16,5305

9,7625

10,0190

14,6435

15,0285

Chauffeur voertuig met een NLV < 7 ton

11,2665

11,5630

11,1540

11,4475

16,7310

17,1710

10,1400

10,4065

15,2100

15,6095

Chauffeur voertuig met een NLV 7 15 ton

11,5200

11,8230

11,4050

11,7045

17,1075

17,5565

10,3680

10,6405

15,5520

15,9605

Chauffeur voertuig met een NLV ? 15 ton

11,9225

12,2370

11,8030

12,1145

17,7045

18,1715

10,7300

11,0135

16,0950

16,5200

Chauffeur geleed voertuig

11,9225

12,2370

11,8030

12,1145

17,7045

18,1715

10,7300

11,0135

16,0950

16,5200

Chauffeur erkend ADR voertuig

11,9225

12,2370

11,8030

12,1145

17,7045

18,1715

10,7300

11,0135

16,0950

16,5200

Chauffeur koelwagen

11,9225

12,2370

11,8030

12,1145

17,7045

18,1715

10,7300

11,0135

16,0950

16,5200

B) Besteldiensten


Chauffeur < 6 m. anciënniteit in de sector

11,2665

11,5630

11,1540

11,4475

16,7310

17,1710

10,1400

10,4065

15,2100

15,6095

Chauffeur ? 6 m. anciënniteit in de sector

11,5200

11,8230

11,4050

11,7045

17,1075

17,5565

10,3680

10,6405

15,5520

15,9605

C) Koerierdiensten


Koerierchauffeurs

11,9225

12,2370

11,8030

12,1145

17,7045

18,1715

10,7300

11,0135

16,0950

16,5200

(1) betaalde compensatiedagen

(2) onbetaalde compensatiedagen of 38 uur/week effectief

Rijdend personeel - vergoedingen


ARAB-Vergoeding

ARAB-Vergoeding (op alle uren arbeidstijd en beschikbaarheidstijd)

1,4460


Verblijfsvergoedingen


Verblijfsvergoeding A (dagelijkse en/of wekelijkse rust buiten woonplaats of contractuele arbeidsplaats)

38,1180


Verblijfsvergoeding B

15,4505

Verblijfsvergoeding C (vast verblijf)

10,3635


Nachtvergoeding


Voor werknemers onder de 50 jaar

1,2015


Voor werknemers vanaf 50 jaar

1,5015


Anciënniteitsvergoeding


Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 1 jaar

0,0550

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 3 jaar

0,1125

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 5 jaar

0,1700

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 8 jaar

0,2275

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 10 jaar

0,2850

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 15 jaar

0,3425

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 20 jaar

0,4000


Gemiddelde wekelijkse diensttijd


Sinds 1 januari 2009 is op basis van een gemiddelde diensttijd, berekend over een periode van één maand, boven de 60 uren diensttijd een toeslag van 50 pct.Verschuldigd.

Niet-rijdend personeel - lonen


1

2


Klasse 1

12,0750

12,3935


Klasse 2

12,6365

12,9695


Klasse 3

12,9690

13,3090


Klasse 4

13,2995

13,6495


Klasse 5

13,6320

13,9900


Klasse 6

13,9120

14,2790


Klasse 8

14,1940

14,5675


(1) betaalde compensatiedagen

(2) onbetaalde compensatiedagen of 38 uur/week effectief

Niet-rijdend personeel - vergoedingen


Nachtvergoeding


De financiële premie voor nachtarbeid bedraagt 12,5 pct.van het barema-uurloon

Ploegenpremie (uitgezonderd garagepersoneel)

De ploegenpremie bedraagt 7,5 pct. van het barema-uurloon per effectief gepresteerd uur.

Anciënniteitsvergoeding

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 1 jaar

0,0550

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 3 jaar

0,1125

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 5 jaar

0,1700

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 8 jaar

0,2275

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 10 jaar

0,2850

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 15 jaar

0,3425

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit vanaf 20 jaar

0,4000


Garagepersoneel - lonen


1

2

Hulpwerkman "service" - niveau A

12,6315

12,8610

Hulpwerkman "service" - 10 jaar anciënniteit - niveau A.1

13,1130

13,4455

Hulpwerkman "service" - 20 jaar anciënniteit - niveau A.1

13,7665

14,1225

Hulpwerkman - niveau A.2

13,1130

13,4455

Hulpwerkman 10 jaar anciënniteit - niveau A.2

13,7665

14,1225

Hulpwerkman 20 jaar anciënniteit - niveau A.2

14,4215

14,7880

Geoefend hulpwerkman - niveau B

14,4215

14,7880

Geschoolde arbeider - niveau C

15,9935

16,4060

Geschoolde arbeider - niveau D

16,7845

17,2080

Arbeiders buiten categorie

17,9665

18,4250


(1) betaalde compensatiedagen

(2) onbetaalde compensatiedagen of 38 uur/week effectief

Garagepersoneel - vergoeding


Anciënniteitsvergoeding


Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 1 jaar

0,0550


Mailhousing - lonen (stelsel 38 uur/week)


Cat.1 arbeiders stamping stickering sortering export

12,3940

Cat. 1 machineoperator frankeerstempel, stickermachines

12,3940

Cat. 2 arbeiders bagging/machineoperator andere dan cat. 1 < 6 maand ANC

12,3940

Cat. 2 arbeiders bagging/machineoperator andere dan cat. 1 > 6 maand ANC

12,9695

Cat. 3 arbeiders check-in polyvalente arbeiders < 6 maand ANC

12,9695

Cat. 3 arbeiders check-in polyvalente arbeiders > 6 maand ANC

13,1565

Cat. 4 ploegbaas 6 - 20 arbeiders

13,9900

Cat. 5 ploegbaas + 20 arbeiders

14,5675

Vergoedingen via het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" (enkel geïndexeerde)

Vergoeding beschadiging/diefstal pers. goederen

1 708,8425

Aanvullende uitkering wegens ziekte/per schrijf 60 dagen

98,1355


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 december 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^