Koninklijk Besluit van 01 december 2020
gepubliceerd op 15 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020043993
pub.
15/12/2020
prom.
01/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043993

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


1 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op verordening (EU) nr. 2020/354 van de Commissie van 4 maart 2020 tot vaststelling van een lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel en tot intrekking van Richtlijn 2008/38/EG;

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1, 1° en 2°, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juni 2020;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 18 juni 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 12 augustus 2020 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 februari 1999, 14 oktober 2002, 7 juli 2008 en 28 juni 2011, wordt opgeheven.

Art. 2.De overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 1995 geproduceerde diervoeders mogen verder in de handel worden gebracht in overeenstemming met de overgangsmaatregelen vastgesteld in artikel 2 en 3 van verordening (EU) nr. 2020/354 van de Commissie van 4 maart 2020 tot vaststelling van een lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel en tot intrekking van Richtlijn 2008/38/EG.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 25 december 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. CLARINVAL


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^