Koninklijk Besluit van 01 december 2020
gepubliceerd op 21 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risi

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020204896
pub.
21/01/2021
prom.
01/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020204896

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


1 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socio-culturele sector Collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten Bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 8 oktober 2020 onder het nummer 161289/CO/329)

Artikel 1.Doel Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt ertoe initiatieven te ontwikkelen ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers, ter uitvoering van sectie 1, hoofdstuk VIII, titel XIII van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten diverse bepalingen (I).

Art. 2.Toepassingsgebied § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties of de instellingen onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (code 362 en 762) als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - de maatschappelijke zetel is gevestigd in het Waalse Gewest; - de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd en de organisatie is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ingeschreven op de Franse taalrol. § 2. In afwijking van het bepaalde onder § 1 van dit artikel, is deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing op de werkgevers die gebonden zijn door een buiten paritair comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde werkgeversbijdrage.

Art. 3.Bijdragen In uitvoering van artikel 7, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44409/CO/329 van 20 maart 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid van de sociaal culturele sector van de Franse en de Duitstalige Gemeenschappen en de vaststelling van zijn statuten, moet de werkgever voor elk kwartaal in 2021 en 2022 een bijdrage storten van 0,10 pct., berekend op basis van de brutolonen betaald aan de werknemers, aan het in artikel 4 vermelde fonds voor bestaanszekerheid, waarvan de financiële middelen een fonds vormen die het mogelijk moeten maken de doelstelling, vastgelegd in artikel 1, te bereiken.

Deze bijdragen moeten op hetzelfde ogenblik aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gestort als de sociale zekerheidsbijdragen.

Art. 4.Stortingen De werkgevers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector doen de stortingen aan het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone", als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - de maatschappelijke zetel is gevestigd in het Waalse Gewest; - de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd en de organisatie is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ingeschreven op de Franse taalrol.

Art. 5.Beheer en aanwending Het in artikel 3 genoemde fonds wordt beheerd door het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone", met zetel Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel. Het fonds kan binnen de perken van zijn financiële middelen initiatieven ontwikkelen ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen volgens de modaliteiten en de mogelijkheden bepaald door hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 27 januari 1997.

Art. 6.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2021 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2022.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 december 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^