Koninklijk Besluit van 01 juli 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000483
pub.
08/09/2006
prom.
01/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG 15. MAI 2006 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 28.Dezember 1976 über die Dauer und die Bedingungen der Inanspruchnahme des durch das Gesetz vom 19. Juli 1976 zur Einführung eines Urlaubs für die Ausübung eines politischen Mandats gewährten Urlaubs ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des Gesetzes vom 19. Juli 1976 zur Einführung eines Urlaubs für die Ausübung eines politischen Mandats, insbesondere des Artikels 3 Absatz 1, abgeändert durch das Gesetz vom 23. März 2001;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 28. Dezember 1976 über die Dauer und die Bedingungen der Inanspruchnahme des durch das Gesetz vom 19.

Juli 1976 zur Einführung eines Urlaubs für die Ausübung eines politischen Mandats gewährten Urlaubs, insbesondere der Artikel 1 und 2, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 21. Oktober 1980 und 5. April 2001; Aufgrund der Stellungnahme des Nationalen Arbeitsrates Nr. 1.546 vom 31. Januar 2006; Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates Nr. 39.944/1 vom 16. März 2006, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Beschäftigung, Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 28. Dezember 1976 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: « Der politische Urlaub der Arbeitnehmer, die Mitglied oder Präsident eines Provinzialrates sind, umfasst die Perioden, die mit den Sitzungsperioden des Provinzialrates übereinstimmen. » Art. 2 - Artikel 2 desselben Königlichen Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 21. Oktober 1980 und 5. April 2001, wird wie folgt abgeändert: 1. In Absatz 1 werden zwischen den Wörtern « eines Föderationsrates, » und den Wörtern « eines Gemeinderates » die Wörter « eines Distriktrates, » eingefügt.2. In Absatz 1 werden folgende Wörter ersetzt: - « einer Kulturkommission der Brüsseler Agglomeration » wird durch « der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission, der Französischen Gemeinschaftskommission, der Flämischen Gemeinschaftskommission » ersetzt, - « des Rates der Deutschen Kulturgemeinschaft » wird durch « des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft » ersetzt.3. In Absatz 1 wird Nr.4 durch folgende Bestimmung ersetzt: « 4. Gemeinsame Gemeinschaftskommission, Französische Gemeinschaftskommission, Flämische Gemeinschaftskommission: 1 Tag ». 4. In Absatz 1 wird Nr.5 durch folgende Bestimmung ersetzt: « 5. Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft: 1 Tag ». 5. Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: « 6.Distriktrat: 1 Tag ».

Art. 3 - Unser Minister der Beschäftigung ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 15. Mai 2006 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister der Beschäftigung P. VANVELTHOVEN Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^