Koninklijk Besluit van 01 juli 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012203376
pub.
13/07/2012
prom.
01/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 2012. - Koninklijk besluit betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, l) en zb) gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 2001 en 27 april 2007; Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 100, derde lid, artikel 100bis, § 4, tweede lid, artikel 102, § 1, tweede lid en artikel 103quater, tweede lid;

Gelet op de wet van 24 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid sluiten betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, artikel 3, gewijzigd door de wetten van 27 december 2006 en 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006023297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitbreiding van de toepassing van artikel 3 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale o sluiten houdende uitbereiding van de toepassing van artikel 3 van de wet van 24 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid sluiten betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid tot de burgers;

Gelet op de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 59, tweede lid;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 13 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 29 augustus 2011;

Gelet op het advies nr. 51.242/1 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit artikel is van toepassing op elke uitkeringsaanvraag ingediend krachtens de besluiten genomen in uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, l) en zb) van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, van artikel 100, derde lid, artikel 100bis, § 4, tweede lid, artikel 102, § 1, tweede lid en artikel 103quater, tweede lid, van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen en van artikel 59, tweede lid, van de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten.

Onverminderd de mogelijkheid om de uitkeringsaanvraag in te dienen door middel van een papieren formulier, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in het eerste lid, mag de aanvraag ingediend worden op elektronische wijze, volgens de modaliteiten en de voorwaarden bepaald krachtens artikel 3 van de wet van 24 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid sluiten betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid.

Art. 2.De werknemer die een aanvraag indient via elektronische weg, moet zich ertoe verbinden om alle attesten die in voorkomend geval bij de uitkeringsaanvraag gevoegd moeten worden, ter beschikking te houden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en dit, tijdens de hele duur van de onderbreking, verlengd met een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de betaling van de laatste uitkering heeft plaatsgevonden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^