Koninklijk Besluit van 01 juli 2013
gepubliceerd op 07 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstelling

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022413
pub.
07/08/2013
prom.
01/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, vijfde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, vijfde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie sluiten houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen vervangen bij de wet van 22 februari 1998 en gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999 en 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, vijfde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, vijfde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie sluiten houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 22 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 januari 2013;

Gelet op het advies nr52.863/2 van de Raad van State, gegeven op 6 maart 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, vijfde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, vijfde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie sluiten houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens, gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 september 2001, worden de woorden « ontslagen in het jaar 1995, 1997 en de daaropvolgende jaren » vervangen door de woorden « ontslagen in 1995 en tussen 1997 en 2011 ».

Art. 2.§ 1. In hetzelfde besluit wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidende : «

Art. 4bis.§ 1. Voor alle rechthebbenden die een klassieke ziekenhuisopname tussen 1 januari 2000 en 31 december 2011 of een daghospitalisatie tussen 1 januari 2006 en 31 december 2011 gekend hebben, delen de verzekeringsinstellingen de volgende informatie mee : 1° de identificatie van de verzekeringsinstelling;2° een overgangsnummer;3° het pseudoniem van de rechthebbende. § 2. De in § 1 bedoelde informatie wordt zes maanden na de bekendmaking van het onderhavige besluit meegedeeld ».

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden « van de in artikel 3 bedoelde informatie » vervangen door de woorden « van de in de artikelen 3 en 4bis bedoelde informatie ».

Art. 4.De Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^