Koninklijk Besluit van 01 juni 2008
gepubliceerd op 16 juni 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Direc

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011230
pub.
16/06/2008
prom.
01/06/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 JUNI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie sluiten houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek, inzonderheid op artikel 24ter, opgeheven bij de wet van 2 augustus 2002 en hersteld bij de wet van 22 maart 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie sluiten houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, inzonderheid op de artikelen 2, 3, 6, 8 en 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 16 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 12 juli 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 9 oktober 2007;

Gelet op advies 44.234/1 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie sluiten houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie wordt aangevuld als volgt : « 7° « De Generations and Gender Panel Study » (G.G.P.S.-enquête), georganiseerd in drie golven, voorafgegaan door een beperkte proefenquête; 8° De Adult Education Survey (A.E.S.-enquête). »

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende leden : « De G.G.P.S.-enquête gebeurt via één bezoek per aangever.

De A.E.S.-enquête gebeurt via één bezoek per aangever. »

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 6, wordt het punt 1° opgeheven;2° In § 6, 2°, wordt het bedrag « 0,853 euro » vervangen door het bedrag « 2,4489 euro »;3° Er wordt een § 6bis ingevoegd, luidende : « § 6bis.Voor de G.G.P.S.-enquête wordt het basisbedrag voor de berekening van de toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs als volgt bepaald : 1° er wordt 13,73 euro toegekend voor het bezoek aan een aangever indien alle documenten voor de enquête correct en volledig ingevuld zijn door de enquêteur volgens de instructies die aan de enquêteurs gegeven worden inclusief de registratie van de antwoorden van de aangever op draagbare of tabletcomputer die de enquêteur voor de duur van de enquête ter beschikking krijgt;2° er kan bijkomend 0,6865 euro worden toegekend voor het bezoek aan een aangever wanneer dringend een in gebreke gebleven enquêteur moet worden vervangen.Deze premie betreft maximaal vier procent van de uit te voeren enquêtes. » 4° er wordt een § 6ter ingevoegd, luidende : « § 6ter.Voor de A.E.S.-enquête wordt het basisbedrag voor de berekening van de toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs als volgt bepaald : 1° er wordt 4,9114 euro toegekend voor het bezoek aan een aangever indien alle documenten voor de enquête correct en volledig ingevuld zijn door de enquêteur volgens de instructies die aan de enquêteurs gegeven worden;2° er wordt bijkomend 0,9611 euro toegekend voor het bezoek aan een aangever voor de codering van bepaalde socio-economische variabelen en voor de registratie van de door de huishouden gegeven antwoorden op de draagbare of tabletcomputer die de enquêteur voor de duur van de enquête ter beschikking krijgt;3° er kan bijkomend 0,2455 euro worden toegekend voor het bezoek aan een aangever wanneer dringend een in gebreke gebleven enquêteur moet worden vervangen.Deze premie betreft maximaal vier procent van de uit te voeren enquêtes. »

Art. 4.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « De enquêteurs krijgen enkel enquêtes toegewezen indien ze de verplichte opleidingssessies hebben gevolgd die betrekking hebben op de enquêtes van dat jaar. Er is geen forfaitaire vergoeding, noch een verplaatsingsvergoeding voor het volgen van een opleidingssessie verschuldigd indien de enquêteur vervolgens de enquêtes die hem werden toevertrouwd niet of niet overeenkomstig de instructies uitvoert. »

Art. 5.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « volgens de instructies die aan de enquêteurs gegeven worden » ingevoegd tussen de woorden « als een goede huisvader » en de woorden « en bezorgt hij die terug aan de Directie ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.Onze Minister bevoegd voor economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juni 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^