Koninklijk Besluit van 01 juni 2008
gepubliceerd op 18 juni 2008

Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011240
pub.
18/06/2008
prom.
01/06/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, de artikelen 12 tot 17;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming tot voorzitter, ondervoorzitter of raadslid van de Raad voor de Mededinging, opgericht bij de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de voltijdse leden en de deeltijdse leden van de Raad voor de Mededinging;

Gelet op de ontslagbrief van 19 maart 2007 van de heer Jacques Steenbergen in zijn hoedanigheid van deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging;

Overwegende dat de evaluatiecommissie tot het besluit komt dat Mevr.

Peggy Valcke over een redelijke kennis beschikt op de vereiste domeinen, vooral verworven tijdens haar studies en tijdens het maken van haar doctoraal proefschrift over het mediarecht. Haar kennis van het Engels is uitstekend, die van het Frans voldoende;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 april 2007;

Op de voordracht van Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het ontslag van de heer Jacques Steenbergen als deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging wordt, op zijn verzoek, aanvaard.

Art. 2.Mevr. Peggy Valcke wordt benoemd als deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging ter vervanging van de heer Jacques Steenbergen, van wie zij het mandaat zal voltooien.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2007.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juni 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^