Koninklijk Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 28 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld door de VZW « Soeurs de la Providence et de l'I.C. Province du Sud »

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012122
pub.
28/04/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld door de VZW « Soeurs de la Providence et de l'I.C. Province du Sud » (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 23, gewijzigd bij de wet van 22 januari 1985;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat, om een betere organisatie van de arbeid toe te laten, de betrokken werkgever en werknemers onverwijld op de hoogte moeten worden gebracht van de mogelijkheid om de grens van de dagelijkse arbeidsduur te overschrijden;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld door de VZW Soeurs de la Providence et de l'I.C. Province du Sud en op hun werkgever.

Art. 2.De grenzen van de arbeidsduur bepaald bij de artikelen 19 en 20 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 mogen worden overschreden op voorwaarde dat de dagelijkse arbeidsduur niet meer dan elf uren bedraagt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971; Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^