Koninklijk Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 14 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012140
pub.
14/03/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juli 1997 en 20 september 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 september 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid bestaat uit tweeëntwintig gewone en tweeëntwintig plaatsvervangende leden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van dit paritair comité.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 6 augustus 1973, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 1973.

Koninklijk besluit van 14 september 1973, Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1973.

Koninklijk besluit van 7 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1997.

Koninklijk besluit van 20 september 1999, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^