Koninklijk Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 14 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012142
pub.
14/03/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 1985, 19 maart 1991 en 21 juni 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 1985, 19 maart 1991 en 21 juni 1999, wordt, wat betreft het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, vervangen door de volgende bepaling : « 1. het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie bestaat uit achttien gewone en achttien plaatsvervangende leden; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van dit paritair subcomité.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 13 maart 1985, Belgisch Staatsblad van 16 april 1985.

Koninklijk besluit van 5 september 1985, Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1985.

Koninklijk besluit van 19 maart 1991, Belgisch Staatsblad van 11 april 1991.

Koninklijk besluit van 21 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 15 september 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^