Koninklijk Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 03 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Messancy van algemeen nut wordt verklaard

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014080
pub.
03/05/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Messancy van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende de tolgelden en politiereglementen op de spoorwegen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Overwegende dat de modernisering en de elektrificering van de spoorverbinding Athus-Maas en antennes en de inzet van snellere en meer geluidarme treinen het nodig maken om ter verzekering van de veiligheid zoveel mogelijk overwegen af te schaffen;

Overwegende dat ingezonderd privé-overweg nr. 175 te Messancy wegens zijn ligging en de plaatselijke toestand prioritair in aanmerking komt voor een dergelijke afschaffing;

Overwegende dat de overweg immers in een bocht van de spoorlijn gelegen is en als gevolg hiervan de zichtbaarheid er vrij beperkt is;

Overwegende dat de overweg zich bovendien in de neutrale zone bevindt die de scheiding vormt tussen de elektrische voeding op 25kV van de lijn 165 Athus-Virton en de elektrische voedingsspanning 3 kV van de lijn 162 Aarlen-Luxemburg, een zone waar bijgevolg elke hinder voor de spoorexploitatie dient vermeden;

Overwegende dat bewuste overweg toegang geeft tot terreinen die eertijds werden ingesloten door de aanleg van genoemde spoorverbinding;

Overwegende dat het in bezit nemen van de bedoelde terreinen, aangeduid op plan nr. DV-1670-210.477-001 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Messancy de reden van bestaan van overweg nr. 175 doet vervallen, wat toelaat deze overweg zonder meer af te schaffen;

Overwegende dat de vooropstaande indienststelling van de gemoderniseerde en geëlektrificeerde spoorverbinding Athus-Maas, uiterlijk in mei 2002, maakt dat boven vermelde terreinen zo spoedig mogelijk dienen verworven;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van bedoelde percelen ten algemenen nutte derhalve onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert in het kader van de modernisering en de elektrificatie van de spoorverbinding Athus-Maas en zijn antennes, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Messancy en opgenomen in het plan nr.

DV- 1670-210.477-001, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormeld plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 1 maart 2000 Tabel der innemingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^