Koninklijk Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 07 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en de coördinatie inzake de toepassing van Europese richtlijnen, en tot bepaling van zijn opdracht

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021120
pub.
07/03/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en de coördinatie inzake de toepassing van Europese richtlijnen, en tot bepaling van zijn opdracht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en de coördinatie inzake de toepassing van Europese richtlijnen, en tot bepaling van zijn opdracht, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 1999;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en de coördinatie inzake de toepassing van Europese richtlijnen, en tot bepaling van zijn opdracht, wordt een artikel 2ter ingevoegd, luidende : «

Art. 2ter.Hij is eveneens belast met de regeling van akkoorden met landen inzake terugname van hun eigen onderdanen en derden, in het bijzonder van hun onderdanen met onwettig verblijf in België, onverminderd de bevoegdheden van de betrokken Regeringsleden en Departementen. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2000 en treedt buiten werking tezelfder tijd als het koninklijk besluit van 12 juli 1999, voor zover het de benoeming van de Eerste Minister betreft.

Art. 3.Onze Eerste Minister, Onze Ministers en Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^