Koninklijk Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 04 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022173
pub.
04/03/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998 en 25 januari 1999 en bij de koninklijke besluiten van 23 december 1996 en 25 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgeteld producten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de vraag van de Minister van Sociale Zaken gericht aan de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten op datum van 12 oktober 1999;

Gelet op de voorstellen, uitgebracht op 14 oktober 1999 door de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten;

Gelet op het advies, uitgebracht op 29 oktober 1999 door de Overeenkomstencommissie Apothekers - Verzekeringsinstellingen;

Gelet op het advies, uitgebracht op 27 oktober 1999 door het Commissie voor Begrotingscontrole;

Gelet op de beslissing, genomen op 8 november 1999 door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 11 februari 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting op 22 februari 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, meer bepaald gemotiveerd door het feit dat : - het besluit moet toelaten een besparing te verwezenlijken van een bedrag van 1 400 miljoen Bef; dat deze, met de andere maatregelen die werden getroffen, onontbeerlijk is om een evenwichtige begroting te bereiken voor de sector van de gezondheidszorg; dat het des te meer essentieel is daar de technische ramingen hebben doen blijken dat, bij onveranderd beleid, de wettelijke budgetaire doelstelling ruim overschreden zou worden; - het besluit deel uitmaakt van de maatregelen die door de Ministerraad zijn getroffen met het oog op het vastleggen van de begroting van het jaar 2000 in de sector van de gezondheidszorg; dat het om die reden ten laatste op 1 april 2000 moet van kracht zijn; - als gevolg van het ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen sluiten tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen dat, in het belang van de sociaal verzekerden, alle betrokken partijen en met name de farmaceutische bedrijven, de verzekeringsinstellingen, de apothekers-verstrekkers en de tariferingsdiensten, binnen een redelijke termijn in kennis worden gesteld van de wijzigingen in de vergoedingsbases die moeten worden aangebracht;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5, c), van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten wordt vervangen als volgt : « De basis van tegemoetkoming van de farmaceutische specialiteiten uit de hoofdstukken I en IV B van de bijlage I waarvan elk werkzaam bestanddeel voorkomt in een specialiteit die meer dan vijftien jaar gelegen terugbetaalbaar was, en die reeds een prijsdaling hebben ondergaan in de loop van de jaren 1997, 1998, 1999 en op 1 januari 2000, moet met 4,3 % worden verlaagd per 1 april 2000.

Een vermindering van 12 % wordt semestrieel toegepast vanaf 1 juli 2000 voor de specialiteiten waarvan, in de loop van het voorafgaande semester, elk werkzaam bestanddeel voorkomt in een specialiteit die voor het eerst meer dan vijftien jaar geleden terugbetaalbaar was en waarop nog geen vermindering toegepast werd.

Als voornoemde verminderde basis van tegemoetkoming gebruikt wordt als vergelijkingsbasis voor een specialiteit die niet beoogd wordt door voornoemde vermindering, dan wordt rekening gehouden met de basis van tegemoetkoming gedeeld door 0,88. »

Art. 2.Aan artikel 15 van hetzelfde besluit : - het eerste lid van § 1 wordt vervangen als volgt : «

Art. 15.§ 1. De tegemoetkoming die door de verzekering aan de verplegingsinrichtingen verschuldigd is voor de aangenomen farmaceutische specialiteiten en producten, toegediend aan de ter verpleging opgenomen rechthebbenden, wordt bepaald op grond van de werkelijke aanschafwaarde per farmaceutische eenheid verkregen door de verplegingsinrichtingen. Dit bedrag kan niet hoger zijn dat dit vastgesteld per farmaceutische eenheid dat in de kolom « vergoedingsbasis » is vermeld en dat conform de door de Minister van Economie vastgestelde regels berekend is; die eenheden zijn voorafgegaan van een dubbele asterisk (**). » - het eerste lid van § 2, a) wordt vervangen als volgt : « § 2, a) Ingeval de ziekenhuisofficina of het geneesmiddelendepot, overeenkomstig de bepalingen in het raam van het Ministerie van Volksgezondheid welke die materie reglementeren, gemachtigd is om geneesmiddelen af te leveren aan niet ter verpleging opgenomen personen, wordt de basisprijs voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming vastgesteld op grond van de werkelijke aanschafwaarde per farmaceutische eenheid verkregen door de verplegingsinrichtingen. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan dit vastgesteld per farmaceutische eenheid zoals hij voorkomt in de kolom « Basis van tegemoetkoming » en bepaald overeenkomstig de door de Minister van Economie bepaalde voorschriften; die eenheden zijn voorafgegaan van een asterisk (*). »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2000.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^