Koninklijk Besluit van 01 maart 2019
gepubliceerd op 26 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijv

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200676
pub.
26/03/2019
prom.
01/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200676

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


1 MAART 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018 Inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2018 onder het nummer 149456/CO/327.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de sociale werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Met de "werknemers" wordt bedoeld : zowel arbeiders- als bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in toepassing van afdeling I van hoofdstuk VIII van titel XIII van de wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2006.

Art. 3.In uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2006 (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2006), wordt er een inning van een werkgeversbijdrage op de brutolonen aan 108 pct. van de werknemers uit de betrokken sector vastgelegd van : - 0,30 pct. in het tweede kwartaal 2019; - 0,15 pct. in het derde kwartaal 2019; - 0,15 pct. in het vierde kwartaal 2019; - 0,15 pct. in de kwartalen van 2020.

Dit bedrag wordt geïnd via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Art. 4.De sector vraagt een collectieve vrijstelling voor de jongerenverplichting. De reële jongerenverplichting bedraagt 55,80 VTE. De jongerenverplichting wordt op een alternatieve manier ingevuld.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 31 december 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^