Koninklijk Besluit van 01 oktober 2019
gepubliceerd op 07 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019014639
pub.
07/10/2019
prom.
01/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014639

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring sluiten houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, de artikelen 33, § 5, en 34, § 4;

Gelet op het advies van de directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring van 21 juni 2018;

Gelet op het voorstel van het College van procureurs-generaal van 25 juni 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juni 2019;

Gelet op advies 66.517/1/V van de Raad van State, gegeven op 12 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De functiebeschrijving van de directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (hierna genoemd COIV) wordt als volgt vastgesteld: 1. Kerngegevens Functiebenaming: directeur van het COIV; Organisatie: openbaar ministerie. Krachtens artikel 6 van de COIV-wet oefent het Centraal Orgaan zijn opdrachten uit onder het gezag van de minister bevoegd voor Justitie;

Dienst: COIV. 2. Doel van de functie De directeur leidt het COIV, opgericht door de wet van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties sluiten (thans vervangen door de COIV-wet).Hij geeft leiding aan het Centraal Orgaan, en staat als eindverantwoordelijke in voor een kwalitatieve dienstverlening ten aanzien van de rechtszoekende en de verschillende partners van het COIV. 3. Kerntaken De directeur is in het algemeen verantwoordelijk voor de uitvoering van de diverse taken en opdrachten die krachtens de wet aan het COIV zijn toegewezen, conform het door hem opgestelde beheersplan.Hij stemt de beschikbare middelen van de interne organisatie daarop af.

De directeur organiseert het werk en oefent gezag uit over het personeel. Te dien einde kan hij de nodige interne richtlijnen uitvaardigen.

De directeur ontwikkelt een visie en een beleid om het COIV te laten uitgroeien tot een betrouwbare en strategische partner in de strijd tegen de zware en de georganiseerde criminaliteit.

Met inachtneming van de bepalingen betreffende de aanwerving van gerechtspersoneel stelt hij aan de minister bevoegd voor Justitie het bij het COIV aan te werven of ter beschikking te stellen gerechtspersoneel voor.

De directeur stelt een jaarlijks activiteitenverslag op ten behoeve van de minister bevoegd voor Justitie en het College van procureurs-generaal omtrent de werking van het COIV en de toepassing van de COIV-wet door de diverse instanties die ermee belast zijn. Dit jaarverslag bevat, indien nodig, elk nuttig voorstel tot verbetering.

Hij kan, op hun verzoek of ambtshalve, advies verstrekken, met betrekking tot de diverse aspecten van de inbeslagneming, de verbeurdverklaring en de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken aan de minister bevoegd voor Justitie, het College van procureurs-generaal, magistraten van het openbaar ministerie, politiediensten en de FOD Financiën.

De directeur is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de vermogensbestanddelen opgesomd in artikel 18, § 1, van de COIV-wet, met inachtneming van de waarborgen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking van voormelde gegevens. Hij houdt daartoe een register bij van de personen en categorieën van personen binnen het COIV die deze gegevens raadplegen.

In samenspraak met het Instituut voor gerechtelijke opleiding en de opleidingsinstellingen voor de politiediensten en overheidsambtenaren organiseert de directeur thematische vormingen over de inbeslagneming en de verbeurdverklaring aan magistraten, gerechtelijke stagiairs, politiediensten, belanghebbende openbare diensten en buitenlandse equivalente instellingen.

De directeur onderhoudt dienstbetrekkingen met de diverse nationale partners van het COIV en met buitenlandse equivalente instellingen en internationale organisaties.

De directeur staat in voor de leiding van strafrechtelijke uitvoeringsonderzoeken die door het COIV worden gevoerd.

De directeur is verantwoordelijk voor de begroting van de kosten die in de COIV-wet worden vermeld als gerechtskosten.

Hij beslist, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden terzake, over de terbeschikkingstelling van in beslag genomen vermogensbestanddelen aan de federale politie. 4. Wettelijke functievereisten Op het ogenblik van zijn aanwijzing dient de kandidaat voor de functie van directeur: - magistraat te zijn van het openbaar ministerie; - ten minste tien jaar een ambt van magistraat te hebben uitgeoefend; - houder te zijn van een getuigschrift bedoeld in artikel 43quinquies, § 1, derde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken waaruit de kennis blijkt van de andere taal dan die van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten. 5. Specifieke functievereisten Bij voorkeur dient de kandidaat voor de functie van directeur tevens: - een aantoonbare belangstelling te hebben voor en kennis te hebben van de materies waarvoor het COIV bevoegd is.Een gedegen kennis en ervaring m.b.t. dossiers betreffende economische en financiële criminaliteit is hierbij van belang; - te beschikken over de nodige managementtechnieken, vergadertechnieken en ervaring hebben in leiding geven en het aansturen van een team; - te beschikken over sterke communicatieve vaardigheden en stressbestendig te zijn; - te beschikken over een zekere kennis inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen; - een duidelijke visie te hebben op het implementeren van de wetten houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken en de rol van het COIV hierbij; - gelet op de internationale context van een aantal wettelijke taken van het COIV, te beschikken over een goede kennis van de Engelse taal.

Art. 2.De functiebeschrijving van de adjunct-directeur van het COIV wordt als volgt vastgesteld: 1. Kerngegevens Functiebenaming: adjunct-directeur van het COIV; Organisatie: openbaar ministerie. Krachtens artikel 6 van de COIV-wet oefent het Centraal Orgaan zijn opdrachten uit onder het gezag van de minister bevoegd voor Justitie;

Dienst: COIV. 2. Doel van de functie De adjunct-directeur staat de directeur van het COIV bij en vervangt hem in geval van verhindering of afwezigheid (artikel 33, § 2, COIV-wet).3. Kerntaken Behoudens de algemene functieomschrijving bepaald in zijn artikel 33 (zie doel van de functie) vermeldt de COIV-wet geen specifieke bevoegdheden of taken eigen aan de adjunct-directeur. Aangezien hij evenwel de directeur bijstaat in diens taken en hem eveneens vervangt indien nodig kan hier worden verwezen naar de kerntaken van de directeur zoals vermeld in artikel 1, waarover de adjunct-directeur eveneens dient te beschikken. 4. Wettelijke functievereisten Op het ogenblik van zijn aanwijzing dient de kandidaat voor de functie van adjunct-directeur: - magistraat te zijn van het openbaar ministerie; - ten minste zes jaar een ambt van magistraat te hebben uitgeoefend; - houder te zijn van een getuigschrift bedoeld in artikel 43quinquies, § 1, derde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken waaruit de kennis blijkt van de andere taal dan die van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten; - van een andere taalrol te zijn dan de directeur (artikel 33, § 3, COIV-wet). 5. Specifieke functievereisten Bij voorkeur, en om dezelfde redenen als hierboven vermeld onder de kerntaken van een adjunct-directeur, dient de kandidaat voor de functie van adjunct-directeur tevens te voldoen aan de specifieke functievereisten die gelden voor de directeur, zoals vermeld onder artikel 1.

Art. 3.De functiebeschrijving van de verbindingsmagistraat van het COIV wordt als volgt vastgesteld: 1. Kerngegevens Functiebenaming: verbindingsmagistraat van het COIV; Organisatie: openbaar ministerie. Krachtens artikel 6 van de COIV-wet oefent het Centraal Orgaan zijn opdrachten uit onder het gezag van de minister bevoegd voor Justitie;

Dienst: COIV. 2. Doel van de functie De verbindingsmagistraten verlenen bijstand aan de directeur bij het leiden van de organisatie.3. Kerntaken Onder het gezag van de directeur van het COIV en volgens diens aanwijzingen, - staat de verbindingsmagistraat de directeur en de adjunct-directeur bij in de leiding van de organisatie; - vervangt de verbindingsmagistraat de directeur in geval van afwezigheid of verhindering van de directeur en de adjunct-directeur; - draagt de verbindingsmagistraat bij tot het realiseren van de in artikel 7, § 3, 3°, van de COIV-wet bedoelde opdrachten, zijnde het voeren van solvabiliteitsonderzoeken; - oefent de verbindingsmagistraat toezicht uit op de afdelingen belast met "beslagbeheer" en "voordeelsontneming" van het COIV en rapporteert hij daaromtrent aan de directeur; - verzorgt de verbindingsmagistraat de operationele samenwerking met de parketten in het algemeen, de COIV-referentiemagistraten in het bijzonder alsmede met de onderzoeksrechters en de griffies; - leidt de verbindingsmagistraat de strafrechtelijke uitvoeringsonderzoeken die door het COIV worden uitgevoerd op vraag van de diverse parketten; - verstrekt de verbindingsmagistraat juridisch advies inzake beslag en verbeurdverklaring aan de diverse justitie-actoren via de `Justitie-helpdesk' of elk ander kanaal; - houdt de verbindingsmagistraat toezicht op de operationele contacten tussen het COIV en vergelijkbare instellingen in het buitenland binnen de internationale netwerken ARO en CARIN; - geeft de verbindingsmagistraat advies aan de gerechtelijke actoren wat betreft inkomende en uitgaande rechtshulpverzoeken, `freezing orders' en `confiscation orders' wanneer men hiertoe een beroep doet op het COIV; - staat de verbindingsmagistraat de directeur bij in zijn contacten met de diverse nationale en internationale partners van het COIV; - werkt de verbindingsmagistraat mee aan de eindcontrole van de afhandeling van dossiers door de `case units'; - voert de verbindingsmagistraat in het algemeen alle overige opdrachten uit die verband houden met de taken van het COIV en die de directeur hem toevertrouwt. 4. Wettelijke functievereisten Op het ogenblik van zijn aanwijzing dient de kandidaat voor de functie van verbindingsmagistraat: - magistraat te zijn van het openbaar ministerie; - ten minste drie jaar een ambt van magistraat te hebben uitgeoefend, - houder te zijn van een getuigschrift bedoeld in artikel 43quinquies, § 1, derde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken waaruit de kennis blijkt van de andere taal dan die van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.

Hieraan dient te worden toegevoegd dat de beide verbindingsmagistraten van een verschillende taalrol dienen te zijn (artikel 34, § 1, COIV-wet). 5. Specifieke functievereisten Bij voorkeur dient de kandidaat voor de functie van verbindingsmagistraat tevens: - een aantoonbare belangstelling te hebben voor de materies waarvoor het COIV bevoegd is en bereid te zijn om spoedig een gedegen expertise op te bouwen in dat domein.Een gedegen kennis en ervaring m.b.t. dossiers betreffende economische en financiële criminaliteit is hierbij van belang; - te beschikken over goede communicatieve vaardigheden; - ervaring te hebben m.b.t. het aansturen van een team; - gelet op de internationale context van een aantal wettelijke taken van het COIV, te beschikken over een goede kennis van de Engelse taal; - stressbestendig te zijn en voldoende flexibiliteit aan de dag te kunnen leggen om onverwachte en nieuwe taken te kunnen opnemen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^