Koninklijk Besluit van 01 oktober 2019
gepubliceerd op 30 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair BDL

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019014802
pub.
30/10/2019
prom.
01/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014802

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


1 OKTOBER 2019. - koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair BDL


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het artikel 117, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014;

Gelet op de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, het artikel 19, gewijzigd bij de wet van 30 april 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat sluiten betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat sluiten betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-485 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 17 mei 2019;

Gelet op het advies 66.463/2/V van de Raad van State, gegeven op 28 augustus 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat sluiten betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie, wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende: "In voorkomend geval wordt de lijst van vacatures, waarvoor het afleggen van psychotechnische proeven verplicht is, bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 2.Artikel 3, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 8°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 2 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven.".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De beroepsvrijwilliger legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de beroepsvrijwilliger psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De beroepsvrijwilliger die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemd koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 5.Artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 4 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 7.Artikel 17, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 7°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 2 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven.".

Art. 8.In artikel 18 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 9.In artikel 19 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De beroepsvrijwilliger legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de beroepsvrijwilliger psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De beroepsvrijwilliger die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemd koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 10.Artikel 20, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 18 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 11.Artikel 22, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 7°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 2 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven.".

Art. 12.In artikel 23 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 13.In artikel 24 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De beroepsonderofficier legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de beroepsonderofficier psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De beroepsonderofficier die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 14.Artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 23 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 15.In artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat sluiten betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat, wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende: "In voorkomend geval wordt de lijst van vacatures, waarvoor het afleggen van psychotechnische proeven verplicht is, bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 16.In artikel 21, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 7°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 20 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven."

Art. 17.In artikel 22 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 18.In artikel 23 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De vrijwilliger BDL legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de vrijwilliger BDL psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De vrijwilliger BDL die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 19.Artikel 24, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking van de vrijwilligers BDL houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 22 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 20.Artikel 28, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 7°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 20 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven.".

Art. 21.In artikel 29 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 22.In artikel 30 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De vrijwilliger BDL legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de vrijwilliger BDL psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De vrijwilliger BDL die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 23.Artikel 31, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking van de vrijwilligers BDL houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 29 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 24.In artikel 37 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 25.Artikel 42, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 7°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 20 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven.".

Art. 26.In artikel 43 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 27.In artikel 44 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De onderofficier BDL van niveau C legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de onderofficier BDL van niveau C psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De onderofficier BDL van niveau C die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 28.Artikel 45, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking van de onderofficieren BDL van niveau C houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 43 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 29.Artikel 49, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 7°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 20 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven."

Art. 30.In artikel 50 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 31.In artikel 51 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De onderofficier BDL van niveau B legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de onderofficier BDL van niveau B psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De onderofficier BDL van niveau B die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 32.Artikel 52, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking van de onderofficieren BDL van niveau B houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 50 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 33.Artikel 62, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 6°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 20 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven.".

Art. 34.In artikel 63 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 35.In artikel 64 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De vrijwilliger BDL legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de vrijwilliger BDL psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De vrijwilliger BDL die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 36.Artikel 65, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 63 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 37.Artikel 70, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "De overgangsproef bedoeld in het eerste lid, 6°, omvat de beoordeling van de waarde van de kandidaat door het selectiecomité bedoeld in artikel 20 en, naargelang het geval, psychotechnische proeven.".

Art. 38.In artikel 71 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 39.In artikel 72 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De onderofficier BDL legt psychotechnische proeven af." vervangen als volgt: "Naargelang het geval, legt de onderofficier BDL van niveau C psychotechnische proeven af."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De onderofficier BDL van niveau C die een cijfer heeft behaald dat lager is dan de uitsluitingsdrempel bedoeld in artikel 26, § 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, to type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi sluiten, wordt evenwel niet gerangschikt.".

Art. 40.Artikel 73, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Voor het opmaken van de rangschikking van de onderofficieren BDL van niveau C houdt het selectiecomité rekening met de waarde van de kandidaat, beoordeeld door het selectiecomité op grond van de krachtens artikel 71 uitgebrachte adviezen en van de inhoud van zijn persoonlijk dossier, berekend op 100 punten, overeenkomstig de procedure bepaald in een reglement uitgevaardigd door de minister.".

Art. 41.In artikel 79 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 42.In artikel 85 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 43.In artikel 91 van hetzelfde besluit, wordt het woord "korpscommandant" vervangen door het woord "eenheidscommandant".

Art. 44.De beroepsmilitairen die zich voor 1 september 2019 kandidaat hebben gesteld voor de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie blijven onderworpen aan de bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 45.De militairen BDL die zich voor 1 september 2019 kandidaat hebben gesteld voor de opname in een andere hoedanigheid van militair BDL of van militair van het actief kader, blijven onderworpen aan de bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 46.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2019.

Art. 47.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^