Koninklijk Besluit van 01 oktober 2019
gepubliceerd op 09 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019014906
pub.
09/10/2019
prom.
01/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014906

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, laatst gewijzigd bij de wet van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek sluiten tot wijziging van de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek, artikel 3, § 2, 3° /1, artikel 12/1, eerste lid, 1°, en derde lid, artikel 13, eerste en tweede lid, artikel 21, artikel 22, § 1, zesde lid, en artikel 35, 1° ;

Gelet op de wet van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek sluiten tot wijziging van de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek, artikel 30;

Gelet op de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, artikel 14, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen type koninklijk besluit prom. 24/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997000411 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt door de hevige onweders die op 28, 29 en 30 augustus 1996 het grondgebied van verscheidene gemeenten geteisterd hebben, als een algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van d sluiten tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor wapens, gegeven op 20 november 2017, 7 december 2017 en 19 april 2018;

Gelet op de adviezen van de inspecteurs van Financiën, gegeven op 4 december 2017, op 11 januari 2018 en op 19 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 25 april 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 4 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Onze Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet

Artikel 1.§ 1. Het opschrift van hoofdstuk 5 van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk V. De intrekking van het recht tot het voorhanden hebben van de in artikel 12 van de Wapenwet bedoelde wapens en het verval van de geldigheid van het jachtverlof, de sportschutterslicentie of een gelijkwaardig stuk (Artikel 13 van de Wapenwet)". § 2. Artikel 18 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 29 december 2006, wordt hersteld als volgt: "

Art. 18.§ 1. In geval van intrekking of schorsing van het recht tot het voorhanden hebben van de in artikel 12 van de wet bedoelde wapens, geeft de Minister van Justitie, zijn afgevaardigde of de provinciegouverneur bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs kennis van de beslissing aan de houder van de in artikel 12 van de wet bedoelde documenten.

De beslissing is met redenen omkleed en vermeldt de termijnen waarbinnen het wapen overeenkomstig artikel 18 van de wet in bewaring moet gegeven worden bij een erkend persoon of moet worden overgedragen aan een erkend persoon of aan een persoon die gemachtigd is het voorhanden te hebben.

Binnen acht dagen te rekenen vanaf de inbewaargeving of de overdracht, stelt de persoon die het wapen in bewaring heeft gekregen of aan wie het is overgedragen, de overheid die de beslissing tot schorsing of intrekking van het recht tot het voorhanden hebben ervan heeft genomen, ervan in kennis dat het wapen bij hem in bewaring is gegeven of aan hem is overgedragen. Zulks geschiedt door middel van het formulier dat bij de kennisgeving wordt gevoegd. § 2. De gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats maant de particulier die een vuurwapen voorhanden heeft overeenkomstig artikel 12, eerste lid, 1° van de wet waarbij de geldigheid van het jachtverlof of van het gelijkwaardig stuk sinds vijf jaar is vervallen, schriftelijk aan om hem een uittreksel uit het strafregister te bezorgen dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. Het uittreksel moet worden overgemaakt binnen de door de gouverneur meegedeelde periode, die evenwel niet minder dan één maand mag bedragen.

Indien hieruit blijkt dat hij veroordeeld werd als dader of medeplichtige wegens een van de misdrijven bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet, kan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats overeenkomstig artikel 13, eerste lid van de wet zijn recht om het wapen voorhanden te hebben bij een met redenen omklede beslissing beperken, schorsen of intrekken. Dit doet hij na het advies te hebben ingewonnen van de procureur des Konings van het arrondissement waar de betrokkene zijn verblijfplaats heeft en volgens de procedure vermeld in paragraaf 1. De bevoegde gouverneur kan deze beslissing ook nemen indien de particulier binnen de periode bepaald door de gouverneur het uittreksel uit het strafregister niet heeft overgemaakt.".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 25ter ingevoegd, luidende: "

Art. 25ter.Het type vuurwapen bedoeld in artikel 12/1, eerste lid, 1°, en derde lid, en artikel 22, § 1, zesde lid van de wet, wordt bepaald als volgt: voor houders van een sportschutterslicentie: de vuurwapens bedoeld in artikel 12, eerste lid, 2° van de wet waarvan het type overeenstemt met de wapencategorie gedefinieerd in de respectievelijke decreten van de Duitstalige, Franstalige en Vlaamse gemeenschap betreffende het sportschieten en het statuut van de sportschutter en in hun uitvoeringsbesluiten; voor houders van een jachtverlof: de vuurwapens bedoeld in artikel 12, eerste lid, 1° van de wet; voor houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen: de vuurwapens waarvan het type overeenstemt met deze bedoeld in artikel 9bis, § 3.".

Art. 3.In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de besluiten van 17 juni 2002 en van 29 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "algemene directie operationele ondersteuning" vervangen door de woorden "algemene directie van het middelenbeheer en de informatie";2° in het tweede lid worden de woorden ", voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten" ingevoegd tussen de woorden "en de lokale politie" en de woorden "en voor de directeur";3° in het derde lid worden de woorden "Zij mogen" vervangen door de woorden "De verkregen informatie mag"; 4° het derde lid wordt aangevuld als volgt: "Voor wat betreft de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, mag de verkregen informatie worden aangewend in het kader van hun inlichtingen- en veiligheidsopdrachten bedoeld in artikelen 7 en 11 van de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en mag ze worden medegedeeld overeenkomstig de artikelen 19 en 20 van die wet.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

Art. 4.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 december 2006, wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidende: " § 3. Als vrij verkrijgbare laders in de zin van artikel 3, § 2, 3° /1 van de Wapenwet worden beschouwd de laders die voor het gebruik bij het afschieten van vuurwapens ongeschikt zijn gemaakt op de wijze bepaald in bijlage nr. 4. Deze operaties worden uitgevoerd door de proefbank voor vuurwapens die op de desbetreffende stukken het hierna afgebeelde merk aanbrengt:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Indien één of meer van deze operaties onmogelijk kunnen worden uitgevoerd op bepaalde types van laders bepaalt de directeur van de proefbank voor vuurwapens welke bijzondere operaties daarop moeten uitgevoerd worden.".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt als bijlage 4 ingevoegd de bijlage die is gevoegd bij voorliggend besluit. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 24 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen type koninklijk besluit prom. 24/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997000411 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt door de hevige onweders die op 28, 29 en 30 augustus 1996 het grondgebied van verscheidene gemeenten geteisterd hebben, als een algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van d sluiten tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie

Art. 6.In het opschrift van het koninklijk besluit van 24 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen type koninklijk besluit prom. 24/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997000411 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt door de hevige onweders die op 28, 29 en 30 augustus 1996 het grondgebied van verscheidene gemeenten geteisterd hebben, als een algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van d sluiten tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie, gewijzigd bij het besluit van 14 april 2009, worden de woorden ", het vervoer" ingevoegd tussen de woorden "het voorhanden hebben" en de woorden "en het verzamelen", en worden de woorden "of munitie" vervangen door de woorden ", munitie of laders".

Art. 7.In de Franse tekst van de artikelen 1, 11°, 11, § 3, 1° en 12, 2°, van hetzelfde besluit wordt het woord "sécuritaire" vervangen door de woorden "de sécurité".

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt artikel 1, ingevoegd bij het besluit van 14 april 2009, aangevuld met een bepaling onder 12°, luidende: "12°, "compartiment", "slotvaste, raamloze en van de bestuurderscabine afgescheiden ruimte van een voertuig".".

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 1/1.Met uitzondering van de veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel 11, § 2, zijn de veiligheidsmaatregelen die overeenkomstig dit besluit worden opgelegd niet van toepassing op de wapens die niet langer vrij verkrijgbaar zijn na toepassing van het koninklijk besluit van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 15/05/2013 numac 2012009535 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, opgeheven en vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2015."

Art. 10.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2, 5°, opgeheven.

Art. 11.§ 1. In hetzelfde besluit worden in hoofdstuk 3 de woorden ", en het vervoeren van" opgeheven en wordt een hoofdstuk 3bis ingevoegd, dat uit artikel 15 en een nieuw in te voegen artikel 15/1 bestaat, getiteld: "HOOFDSTUK 3bis. -Veiligheidsvoorwaarden bij het vervoer van vuurwapens, munitie en laders". § 2. In hetzelfde besluit wordt artikel 15, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009003141 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009003154 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10 en 31 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009009235 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, vervangen als volgt: "

Art. 15.§ 1. De houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen en de personen bedoeld in artikel 12 van de wapenwet, evenals de vervoerders van vrij verkrijgbare vuurwapens mogen de betrokken wapens, munitie en laders slechts vervoeren indien zij daarvoor over een wettige reden beschikken. § 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 mogen de betrokken wapens, munitie en laders slechts vervoeren onder de volgende voorwaarden: 1° de wapens, munitie en laders worden vervoerd buiten het zicht;2° de wapens, munitie en laders worden vervoerd op een wijze waarbij deze niet gemakkelijk kunnen worden gegrepen;3° de wapens zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;4° tenzij dit materieel onmogelijk is, worden de vergunningsplichtige wapens vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig;5° de vergunningsplichtige wapens worden hetzij onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun werking essentieel onderdeel, hetzij vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers of etuis ;6° de munitie wordt afzonderlijk van de wapens vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers, tassen of etuis. De voorwaarden onder 4° tot 6° zijn echter niet van toepassing op houders van een jachtverlof die wapens, munitie en laders vervoeren op een jachtterrein of tussen aangrenzende jachtterreinen.". § 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 15/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 15/1.§ 1. Erkende personen mogen de wapens, munitie en laders die het voorwerp uitmaken van hun erkenning slechts vervoeren voor of naar aanleiding van hun activiteit. § 2. Zij mogen die vuurwapens, munitie en laders slechts vervoeren onder de volgende voorwaarden: 1° de wapens, munitie en laders worden buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd in een voertuig dat geen aanwijzing vertoont over de aard van de lading;2° de wapens zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;3° automatische wapens worden ofwel onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun werking essentieel onderdeel, ofwel vervoerd onder begeleiding van ten minste één gewapende bewakingsagent in de zin van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid indien het vervoer met een enkel voertuig geschiedt, en ten minste drie gewapende bewakingsagenten indien het vervoer met meerdere voertuigen geschiedt, en overeenkomstig de artikelen 129 tot 131 van die wet;4° de wapens worden vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers of compartimenten;5° de munitie wordt afzonderlijk van de wapens veilig verpakt vervoerd in een of meerdere geschikte en slotvaste koffers of compartimenten; 6° het voertuig en in voorkomend geval de daarvan gescheiden opslagruimte blijven niet zonder toezicht achter en worden vergrendeld tijdens het vervoer.".

Art. 12.In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 wordt de bepaling onder 16° opgeheven;2° in lid 2, 14°, worden de woorden "en gebruik" ingevoegd tussen het woord "installatie" en de woorden "van een camera", en worden de woorden ", gewoonlijk "time lapse-recorder" genoemd," opgeheven;3° in lid 2 wordt de bepaling onder 16° opgeheven; 4° in lid 2, 20°, wordt de letter "B," ingevoegd tussen de woorden "in de klassen" en de woorden "C en D"." HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 13.De artikelen 15 en 16, 2° van de wet van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek sluiten tot wijziging van de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek treden in werking twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 11 van dit besluit treedt in werking twee maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van het ingevoegde artikel 15/1, § 2, eerste lid, 3° en 4°, dat in werking treedt negen maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 12 van dit besluit treedt in werking zes maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling

Art. 14.De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Defensie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, P. DE CREM De Minister van Defensie, D. REYNDERS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2019 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet Bewerking waaraan laders moeten worden onderworpen opdat zij niet langer geschikt zouden zijn voor het afvuren van vuurwapens: 1) de randen zodanig aanpassen dat de munitie niet langer in het systeem blijft zitten onder druk van de originele veer;en 2) verhinderen dat de patroongeleider (bewegend deel van de lader) vrij kan bewegen in de behuizing van de lader met een methode die aangepast is aan de soort lader (laspunt, pin(nen) of lijm);en 3) de pin/nok voor de bevestiging van de lader aan het wapen zodanig aanpassen dat de lader niet meer in het wapen kan blijven zitten;en 4) het openen van de lader verhinderen door de voet van de lader vast te maken of door de toegang tot het demontagesysteem te verhinderen. Voor speciale laders zoals trommelladers of helicoïdale laders worden die bewerkingen geval per geval aangepast.

Aanvullende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met het oog op het verhogen van de veiligheid, als de Proefbank voor vuurwapens dat noodzakelijk acht.

De lader moet volledig zijn, in originele staat en in een aanvaardbare staat van slijtage. Als aan één van die voorwaarden niet is voldaan, kan de Proefbank voor vuurwapens de bewerking weigeren.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 1 oktober 2019 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, P. DE CREM De Minister van Defensie, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^