Koninklijk Besluit van 01 oktober 2019
gepubliceerd op 24 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019030933
pub.
24/10/2019
prom.
01/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030933

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de domaniale wet van 22 december 1949, artikel 3, § 2, vervangen bij de wet van 13 april 2019;

Gelet op het advies nr. 153/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 4 september 2019;

Gelet op het advies nr. 66.439/1/V van de Raad van State, gegeven op 1 augustus 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat, gelet op de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de niet-fiscale schuldvordering vanaf 1 januari 2020, het, bij het overlijden van een belastingplichtige, toegelaten moet worden de niet-fiscale schuldvordering in te schrijven in het innings- en invorderingsregister op naam van de overledene, voorafgegaan door de vermelding "Nalatenschap". Immers, bij afwezigheid van dit besluit, wanneer de administratie kennis heeft van het overlijden van een belastingschuldige, is de juridische zekerheid van het mechanisme dat erin bestaat om de niet-fiscale schuldvordering te hernemen in een innings- en invorderingsregister op naam van de de cujus niet gegarandeerd en de invordering die zou zijn gestart ten laste van de rechtverkrijgende op basis van dit innings- en invorderingsregister zou in twijfel kunnen worden getrokken.

Overwegende dat het louter gaat om een uitvoeringsbesluit van bestaande wetgeving en dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft, moet noch een advies van de inspecteur van Financiën noch een akkoord van de Minister van Begroting worden gevraagd;

Op de voordracht van de Vice-Eersteminister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De niet-fiscale schuldvordering wordt op naam van de betrokken schuldenaar opgenomen in een innings- en invorderingsregister bedoeld in artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949.

Indien de schuldenaar overleden is, wordt de niet-fiscale schuldvordering opgenomen in een innings- en invorderingsregister op zijn naam, voorafgegaan van het woord "Nalatenschap".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Financiën, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^