Koninklijk Besluit van 01 oktober 2019
gepubliceerd op 18 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2019 aan het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems"

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019042376
pub.
18/11/2019
prom.
01/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042376

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) in het kader van de deelname van België in 2019 aan het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019;

Gelet op het adviezen van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 juni 2019 en 27 juni 2019;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen door de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, de artikelen 48 en 121 tot 124;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage ten bedrage van 10.000 euro aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 24.57.31.35.40.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019, wordt aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling verleend en vertegenwoordigt de deelname van België voor 2019 aan het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems" en zal op haar rekening nr. 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt/main Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441 gestort worden.

Art. 2.Een toelage ten bedrage van 10.000 euro aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 25.21.07.35.40.02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2019, wordt aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling verleend en vertegenwoordigt de deelname van België voor 2019 aan het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems" en zal op haar rekening nr. 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt/main Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441 gestort worden.

Art. 3.De bedragen bedoeld in artikel 1 en in artikel 2 zullen in één maal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is.

Art. 4.§ 1. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling mag deze toelage enkel aanwenden voor de uitvoering van het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems". § 2. De besteding van de bijdrage zal verantwoord worden op regelmatige basis van een activiteitenrapport en minstens jaarlijks, voorgelegd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling aan het bevoegde Comité (Health Committee) in het kader van de regelmatige opvolging en verantwoording van de activiteiten van de Organisatie aan het bedoelde Comité tijdens haar bijeenkomsten, die tweemaal per jaar doorgaan. § 3. Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, zal het niet benutte gedeelte van de toelage, bedoeld in artikel 1, in het kader van het hierboven vermelde project, door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, op het bankrekeningnummer IBAN BE15 6792 0021 1030 geopend bij de Bank van de POST (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "FOD Sociale Zekerheid". § 4. Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, zal het niet benutte gedeelte van de toelage, bedoeld in artikel 2, in het kader van het hierboven vermelde project, door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer IBAN BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de POST (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^