Koninklijk Besluit van 01 september 2004
gepubliceerd op 16 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief ontslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202565
pub.
16/09/2004
prom.
01/09/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief ontslag (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritaire Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief ontslag.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 september 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 Collectief ontslag (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2001 onder het nummer 58523/CO/118)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. § 3. De werklieden die van het conventioneel brugpensioen genieten, zijn uit het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Art. 2.§ 1. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : * collectief ontslag : 1) voor de ondernemingen waar gedurende het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, gemiddeld ten minste 20 werknemers waren tewerkgesteld, het ontslag om economische of technische redenen dat in de loop van een ononderbroken periode van zestig dagen een aantal werknemers treft dat ten minste 10 pct.vertegenwoordigt van de gemiddelde tijdens het kalenderjaar, dat het ontslag voorafgaat, tewerkgestelde personeelssterkte. Voor de ondernemingen die 20 tot 59 werknemers tewerkstellen, is er evenwel collectief ontslag indien er tenminste zes werknemers worden getroffen. 2) voor de ondernemingen waar gedurende het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, gemiddeld minder dan 20 werknemers waren tewerkgesteld, het ontslag om economische of technische redenen dat in de loop van een ononderbroken periode van zestig dagen een aantal werknemers treft dat ten minste 50 pct.vertegenwoordigt van de gemiddelde personeelssterkte. Het ontslag dient evenwel ten minste zes werknemers te treffen.

De modaliteiten om het gemiddelde van de tijdens het kalenderjaar tewerkgestelde werknemers te berekenen worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 5 december 1969 betreffende de aangifte van collectieve afdankingen en de kennisgeving van vacante betrekkingen. * netto-referteloon : het loon bepaald in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 8 mei 1973, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het collectief ontslag, zoals bij latere collectieve arbeidsovereenkomsten gewijzigd; * onderneming : de technische bedrijfseenheid, zoals dit begrip is omschreven in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en in de uitvoeringsbesluiten van deze wet; * werknemer : diegene die is tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst. § 2. Zijn uitgesloten van het genot van deze overeenkomst : a) de werknemers, aangeworven voor een bepaalde duur of voor een bepaald werk;b) de werknemers bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 1967 tot uitvoering van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1966).

Art. 3.§ 1. In geval van collectief ontslag hebben de werklieden recht op een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever, gelijk aan het verschil tussen het netto-referteloon en hun werkloosheids-uitkering. § 2. De vergoeding bepaald in § 1 wordt toegekend gedurende 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienst in de onderneming. De opzegtermijn of -vergoeding, alsook de vergoedingen toegekend op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van de Nationale Arbeidsraad maken deel uit van deze globale inkomensgarantie.

De globale inkomensgarantie wordt in de loop van de betreffende periode ingevuld op 3 verschillende manieren : - de opzegtermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding; - de vergoeding bij collectief ontslag volgens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van de Nationale Arbeidsraad, maar opgetrokken tot 100 pct. op grond van deze collectieve arbeidsovereenkomst; - de vergoeding bij collectief ontslag op basis van deze collectieve arbeidsovereenkomst : tijdens het saldo van de periode niet-gedekt door de opzegtermijn noch door de vergoeding van collectief ontslag van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 wordt een aanvullende vergoeding uitgekeerd tot 100 pct. van het verschil tussen het laatste netto-referteloon volgens collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 en de werkloosheidsuitkeringen. § 3. De werklieden moeten een attest voorleggen, uitgereikt door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening waaruit blijkt dat de belanghebbende werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 18 mei 2001 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 betreffende het collectief ontslag, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1999 (Belgisch Staatsblad van 5 januari 2000).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 2004.

De Minister van Werk, F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^