Koninklijk Besluit van 01 september 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek en inzake de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003389
pub.
08/09/2006
prom.
01/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek en inzake de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid : -artikel 69, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 28 juli 1992 en gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 18 april 2003 en 27 december 2004; - artikel 77, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 4 mei 1999; - artikel 14524, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de programmawet van 5 augustus 2003, bij de wet van 31 juli 2004 en bij de programmawet van 27 december 2005;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid : - artikel 491, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 mei 2003; - bijlage IIbis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 juni 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 1 juni 2006;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat : - artikel 69, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd gewijzigd bij artikel 372 van de programmawet van 27 december 2004, met name met betrekking tot het tarief van de investeringsaftrek van toepassing inzake beveiliging van de beroepslokalen verkregen of tot stand gebracht gedurende een belastbaar tijdperk verbonden aan het aanslagjaar 2006 of een later aanslagjaar; - artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat betrekking heeft op de belastingvermindering voor de energiebesparende uitgaven in een woning, werd gewijzigd bij artikel 97 van de programmawet van 27 december 2005 door het onderhoud van verwarmingsketels op te nemen onder de werken die in aanmerking komen voor de belastingvermindering met ingang van 1 januari 2006 en dat de door deze maatregel beoogde geregistreerde aannemers zonder uitstel de toepassingsmodaliteiten moeten kennen van deze maatregel en hun verplichtingen ter gelegenheid van hun dienstverrichtingen; - het KB/WIB 92 dus zo snel mogelijk moet worden aangepast teneinde rekening te houden met de hiervoor vermelde wijzigingen;

Gelet op het advies 40.791/2 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 491 van het KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, d" worden vervangen door de woorden " in artikel 69, § 1, eerste lid, 3°";2° de woorden "aanbevolen en" vervallen.

Art. 2.In bijlage IIbis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 juni 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift van maatregel 1 worden de woorden "Vervanging van oude stookketels" vervangen door de woorden " Vervanging van oude stookketels of onderhoud van stookketels ";2° maatregel 1 wordt aangevuld met de volgende bepaling : « C.Onderhoud van een stookketel De geregistreerde aannemer moet op de factuur de karakteristieken vermelden van de stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) en op die factuur de datum vermelden van dat onderhoud. ».

Art. 3.Artikel 1 is van toepassing op de activa die zijn verworven of opgericht gedurende een belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2006 of een later aanslagjaar.

Artikel 2 treedt in werking met ingang van aanslagjaar 2007.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 28 juli 1992, Belgisch Staatsblad van 31 juli 1992.

Wet van 20 december 1995, Belgisch Staatsblad van 23 december 1995.

Wet van 4 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999.

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Wet van 8 april 2003, Belgisch Staatsblad van 17 april 2003, ed. 1.

Wet van 5 augustus 2003, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2003, ed. 2.

Wet van 31 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2004.

Wet van 27 december 2004, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, ed. 2, err. 18 januari 2005.

Programmawet van 27 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005, ed. 2.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit 20 december 2002, Belgisch Staatsblad van 28 december 2002, ed. 2.

Koninklijk besluit van 12 mei 2003, Belgisch Staatsblad van 20 mei 2003.

Koninklijk besluit van 23 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 7 juli 2004.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^