Koninklijk Besluit van 01 september 2006
gepubliceerd op 06 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014197
pub.
06/09/2006
prom.
01/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan ik de eer heb het voor ondertekening aan Zijne Majesteit voor te leggen, voorziet in een aanvulling van de categorieën van ons rijbewijs met de categorie « G », welke een specifieke nationale categorie is voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens alsook de als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen.

Dit ontwerp wil tegemoetkomen aan de verschillende eisen zoals de technische evolutie van deze voertuigen, de noodzaak voor het beroep om zich meer en meer over de openbare weg te begeven, de voortdurende zoektocht naar een betere veiligheid voor de gebruikers en tenslotte, een wettelijke leemte invullen om het vrije verkeer van het beroep in de uitoefening van zijn activiteiten te reglementeren.

Vanaf 15 september 2006 zal aldus iedereen die een voertuig van de categorie G op de openbare weg wil besturen houder en drager moeten zijn van een rijbewijs, geldig voor de categorie G. De verplichte scholing wordt gevolgd, hetzij in de door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer erkende rijscholen, hetzij in de landbouwscholen en de vormingscentra voor de landbouw waarvan het programma door de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort, is goedgekeurd.

De scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs werd om redenen van verkeersveiligheid niet voorzien.

Het theoretisch examen kan afgelegd worden vanaf de leeftijd van 15 jaar en 9 maanden. Het theoretisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is voor het afnemen van rijbewijsexamens. De kandidaat heeft de vrije keuze van examencentrum.

Het praktisch examen kan afgelegd worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het praktisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is voor het afnemen van rijbewijsexamens, ofwel in de landbouwschool, het vormingscentrum voor de landbouw of de erkende rijschool.

Het praktisch examen omvat een proef op een privé-terrein en een proef op de openbare weg. Het slagen voor de proef op het privé-terrein (één jaar geldig) is een voorwaarde om tot de proef op de openbare weg toegelaten te worden.

Na het slagen voor het praktisch examen kan de kandidaat het rijbewijs geldig voor de categorie G bekomen. Indien de kandidaat minder dan 18 jaar oud is, bekomt hij een rijbewijs dat beperkt is tot het besturen van een voertuig van de categorie G met een maximum toegelaten massa die niet meer is dan 20 000 kg (20 ton).

Er werden overgangsmaatregelen voorzien teneinde rekening te houden met de situatie van een aantal bestuurders.

Bestuurders geboren vóór 1 oktober 1982 zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs van de categorie G. Zij mogen bijgevolg voertuigen van de categorie G besturen zonder dat zij een rijbewijs G hoeven aan te vragen. Deze vrijstelling is niet beperkt in de tijd.

Bestuurders geboren in de periode van 1 oktober 1982 tot en met 31 augustus 1986 alsook bestuurders geboren sinds 1 september 1986 en houder van een getuigschrift voor het besturen van een landbouwtrekker of van een rijbewijs B zijn tot en met 31 december 2008 vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs G, op het traject van de hoeve naar het veld en omgekeerd. Vanaf die datum zullen zij houder moeten zijn van een rijbewijs G, ongeacht welk traject wordt afgelegd.

Op de andere trajecten moet de bestuurder houder zijn van een rijbewijs G of van een rijbewijs van een andere categorie dat toelaat om een voertuig van de categorie G te besturen.

Deze bestuurders zullen vrijgesteld zijn van scholing om een rijbewijs G te bekomen tot en met 31 augustus 2007.

Houders van een rijbewijs B en van een getuigschrift voor het besturen van een landbouwtrekker afgegeven vóór 15 september 2006 zullen een rijbewijs G kunnen verkrijgen zonder dat zij de scholing hoeven te volgen of het theoretisch en het praktisch examen hoeven af te leggen.

Bovendien zijn de houders van een certificaat voor het besturen van een landbouwvoertuig vrijgesteld van het theoretisch examen.

Andere rijbewijscategorieën laten toe om - onder bepaalde voorwaarden vermeld in het ontwerp van koninklijk besluit - een voertuig van de categorie G te besturen. Het betreft de rijbewijzen B en B+E afgeleverd vóór 15 september 2006 en de rijbewijzen C, C+E, C1 en C1+E. Dit is het voorwerp van het ontwerp van besluit dat aan de handtekening van Uwe Majesteit wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van uwe Majesteit, De zeer eerbiedige en trouwe dienaar, De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

1 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, op artikel 21, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976 en 18 juli 1990, op artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976, 29 februari 1984 en 18 juli 1990, op artikel 26, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976 en op artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 18 september 1991, 23 maart 1998, 24 juni 2000, 14 mei 2002, 5 september 2002, 4 april 2003 en 10 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 mei 1999, 20 juli 2000, 14 december 2001, 5 september 2002, 29 september 2003, 22 maart 2004, 15 juli 2004, 17 maart 2005, 20 juli 2005, 30 september 2005, 8 maart 2006, 24 april 2006 en 10 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 24 mei 2006;

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Europese Commissie;

Gelet op het advies nr 40.958/2/V van de Raad van State, gegeven op 21 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt aangevuld als volgt : « 9° Categorie G Land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.»; 2° in § 3 worden de woorden « landbouw- of » geschrapt.

Art. 2.In artikel 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 22 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onderdeel 11° wordt opgeheven;2° onderdeel 12° wordt vervangen als volgt : « 12° de bestuurders, geboren vóór 1 oktober 1982 en de bestuurders die aan de voorwaarden van artikel 3 niet beantwoorden, van voertuigen van de categorie G en van voertuigen van traag vervoer omschreven in artikel 1, § 1, 15 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;»; 3° een onderdeel 16° wordt toegevoegd als volgt : « 16° de bestuurders van voertuigen van de categorie G die de opleiding « bestuurder van landbouwvoertuigen » waarvan het programma door de Minister werd goedgekeurd, in een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum volgen.»

Art. 3.Artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten, wordt aangevuld als volgt : « Elke kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie G moet een scholing doorlopen : 1° hetzij door in een erkende rijschool, het praktische onderricht bedoeld in artikel 15 te volgen;2° hetzij door het praktisch onderricht, waarvan het programma door de Minister is goedgekeurd, georganiseerd door een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum te volgen.»

Art. 4.Artikel 14, tweede lid, 1°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « 1° zes uur voor de voorbereiding op het theoretisch examen voor de categorieën A3, C, D en G en voor de subcategorieën C1 en D1; ».

Art. 5.Artikel 15, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 10 juli 2006, wordt aangevuld als volgt : « f) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G; ».

Art. 6.Artikel 18, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : « 1° 16 jaar voor de categorieën A3 en G; ».

Art. 7.In artikel 19, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Het rijbewijs wordt geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E of G of van de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E. ». 2° een § 4 wordt toegevoegd als volgt : « § 4.Het rijbewijs geldig voor de categorie G, afgeleverd aan een kandidaat die jonger is dan 18 jaar, laat enkel toe voertuigen te besturen van de categorie G waarvan de maximaal toegelaten massa niet meer is dan 20 000 kg. Deze beperking wordt vermeld op het rijbewijs onder de vorm van de in bijlage 7 voorziene code.

De houder van het rijbewijs, bedoeld in het eerste lid, mag, eenmaal de leeftijd van 18 jaar is bereikt, alle voertuigen van de categorie G besturen, zonder hiervoor een nieuw rijbewijs te moeten behalen. »

Art. 8.In artikel 20, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 8° wordt vervangen als volgt : « 8° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie G en van de subcategorie C1+E;»; 2° § 2, opgeheven bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing : « § 2.Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat het besturen van voertuigen van de categorie G toe; de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen bedraagt ten hoogste 750 kg.

Het rijbewijs geldig verklaard voor de subcategorie C1 laat het besturen van voertuigen van de categorie G, met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7 500 kg, toe; de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen bedraagt ten hoogste 750 kg.

Het rijbewijs geldig verklaard voor de subcategorie C1+E laat het besturen van voertuigen van de categorie G, met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 12 000 kg, toe. »

Art. 9.In artikel 21, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, worden de woorden « categorieën A3, A, B en B+E » vervangen door de woorden « categorieën A3, A, B, B+E en G ».

Art. 10.In artikel 23, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « categorie A3 » vervangen door de woorden « categorie A3 en van de categorie G ».

Art. 11.Artikel 25, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « alsook het in artikel 4, 11° bepaalde theoretische examen » worden geschrapt;2° het lid wordt aangevuld als volgt : « De praktische examens voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie G kunnen, onder de door de Minister bepaalde voorwaarden, ook afgelegd worden in de landbouwscholen en in de landbouwopleidingscentra of in de rijscholen die onderricht verstrekken voor het besturen van voertuigen van de categorie G.»

Art. 12.Artikel 28, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt aangevuld als volgt : « 3° houder zijn van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor, bedoeld in bijlage 12, met het oog op het bekomen van een rijbewijs geldig voor de categorie G. »

Art. 13.In artikel 31, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, vervallen de woorden « en in artikel 4, 11° ».

Art. 14.In artikel 32, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid worden de woorden « 16 jaar voor het in artikel 4, 11° bepaalde examen » vervangen door de woorden « 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het rijbewijs geldig voor de categorie G »;2° § 7, derde lid, wordt opgeheven.

Art. 15.In artikel 35, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden « categorie A3, A, B of B+E » vervangen door de woorden « categorie A3, A, B, B+E of G »;2° onderdeel 2°, a), tweede lid wordt vervangen als volgt : « In dit geval, legt de kandidaat hetzij een getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool of, indien het gaat om een examen met het oog op het bekomen van een rijbewijs geldig voor de categorie G, een door een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum afgeleverd attest voor, hetzij het Europees rijbewijs of het buitenlands rijbewijs waarvan hij houder is.»

Art. 16.In artikel 38, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord v type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de haard- en standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de prov type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° een § 12bis wordt ingevoegd, luidend : « § 12bis.De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een land- of bosbouwtrekker met een maximale toegelaten massa van ten minste 6 000 kg en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 18 000 kg.

Het samenstel heeft een lengte van ten minste 9 m en bereikt, op een horizontale weg, een snelheid van tenminste 30 km/u.

De cabine van het trekkend voertuig is gesloten en is uitgerust met een passagierszetel voor de examinator.

De opbouw van de aanhangwagen moet minstens zo zijn, dat de kandidaat verplicht is de buitenste achteruitkijkspiegels te gebruiken, om vanaf zijn zitplaats het verkeer achter, links en rechts gade te slaan, en om onder meer een ander voertuig waar te nemen dat begonnen is met in te halen. » 2° § 14 wordt aangevuld als volgt : « De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af : 1° hetzij met bijstand van een instructeur van de landbouwschool of het landbouwopleidingscentrum waar hij de opleiding heeft gevolgd en met het voertuig van de school of het centrum of door hem erkend;2° hetzij onder de in het eerste lid bedoelde voorwaarden.»

Art. 17.In artikel 39, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2004 en 10 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een § 1bis ingevoegd, luidende : « § 1bis.Het praktisch examen van de categorie G bestaat uit een proef op een terrein buiten het verkeer en uit een proef op de openbare weg.

De duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minimum vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten. » 2° § 3, tweede lid wordt vervangen als volgt : « Indien het voertuig behorend tot de categorie C, C+E, D of D+E of de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E bestemd is voor het vervoer van ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, of indien het voertuig behoort tot de categorie G, neemt alleen de examinator in het voertuig plaats.»

Art. 18.In artikel 41, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten worden de woorden « categorie A3, A, B of B+E » vervangen door de woorden « categorie A3, A, B, B+E of G ».

Art. 19.In artikel 63, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003476 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de Euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003468 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003467 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financi type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid sluiten, wordt de rubriek « Praktisch examen » aangevuld als volgt : « categorie G : Praktisch examen afgelegd in het examencentrum : Volledig praktisch examen : 45 EUR Praktisch examen alleen op de openbare weg : 37,5 EUR Praktisch examen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum : Volledig praktisch examen : 65 EUR Praktisch examen alleen op de openbare weg : 57,5 EUR ».

Art. 20.In artikel 72, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2, tweede lid, wordt aangevuld als volgt : « 5° het examen voor de categorie G indien hij houder is van een rijbewijs geldig voor de categorie G.»; 2° § 4, tweede lid, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° de houder van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E of voor een gelijkwaardige categorie of subcategorie die het praktische examen heeft afgelegd met een voertuig van de categorie A, B, B+E of G krijgt een rijbewijs geldig voor deze van de categorieën A, B, B+E en G waarvoor het rijbewijs was geldig verklaard.»; 3° § 4, tweede lid, wordt aangevuld als volgt : « 4° de houder van een rijbewijs die het praktische examen heeft afgelegd met een voertuig van de categorie G, verkrijgt een rijbewijs geldig voor de categorie G » Art.21. In artikel 78, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden « categorieën A3, A, B, B+E, C en C+E » vervangen door de woorden « categorieën A3, A, B, B+E, C, C+E en G »;2° in het eerste lid, 4° worden de woorden « categorieën A3, A, B, B+E, C, C+E, D en D+E » vervangen door de woorden « categorieën A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E en G »;3° in het tweede lid, 8° worden de woorden « categorieën A3, B, B+E, C en C+E » vervangen door de woorden « categorieën A3, B, B+E, C, C+E en G »;4° een derde lid wordt toegevoegd, als volgt : « De rijbewijzen vastgesteld overeenkomstig het model van bijlage 15 blijven geldig voor het besturen van de categorieën en subcategorieën van voertuigen waarvoor ze geldig zijn. Bovendien laat het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E toe voertuigen te besturen van de categorie G. »

Art. 22.In artikel 79, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « bijlage 9 of van bijlage 10 » vervangen door de woorden « bijlage 9, bijlage 10 of van bijlage 15 ».

Art. 23.Artikel 90ter, in hetzelfde besluit ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 90ter.- § 1. Het rijgetuigschrift voor landbouwtractor, bedoeld in bijlage 12 wordt, tot en met 31 augustus 2007, afgeleverd aan de kandidaat die voor het theoretische examen voor de categorie G, bedoeld in artikel 32, is geslaagd. § 2. De bestuurders van voertuigen van de categorie G, geboren vóór 1 september 1986 en de bestuurders van voertuigen van de categorie G, houders van een rijbewijs geldig voor ten minste de categorie B of van het in bijlage 12 bedoeld getuigschrift zijn, tot en met 31 december 2008, vrijgesteld om houder te zijn van een rijbewijs geldig voor de categorie G en dit ook bij zich te hebben indien zij van de hoeve naar het veld rijden en omgekeerd.

De bestuurders bedoeld in het eerste lid zijn vrijgesteld, tot en met 31 augustus 2007, van de scholing, bedoeld in artikel 5 met het oog op het bekomen van het rijbewijs G. Ze zijn evenwel vrijgesteld van de verplichting houder en drager te zijn van een rijbewijs geldig voor de categorie G wanneer zij het praktische examen afleggen en zich naar het examencentrum begeven om dit examen af te leggen en ervan terugkeren. § 3. De rijbewijzen geldig voor de categorie B, B+E, C1+E of C afgeleverd voor 15 september 2006 laten het besturen van voertuigen van de categorie G met een gelijke maximale toegelaten massa toe.

De houders van een rijbewijs geldig voor de categorie B en van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor, afgeleverd voor 15 september 2006 bekomen een rijbewijs geldig voor de categorie G zonder een opleiding te moeten volgen, noch het slagen voor een theoretisch of praktisch examen. »

Art. 24.Bijlage 1 van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 25.In bijlage 4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord v type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de haard- en standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de prov type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 september 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van A, I.wordt vervangen als volgt : « Stof voor het rijbewijs A3, A, B, C1, C, D1 en D »; 2° A.II wordt vervangen als volgt : « II. Stof voor het rijbewijs G 1. Stof voorzien in punt I, A;2. Koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.» 3° het opschrift van B, I.wordt vervangen als volgt : « Categorieën A3 en G ».

Art. 26.In bijlage 5, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord v type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de haard- en standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de prov type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten sluiten, wordt een Vbis tussen de V en de VI ingevoegd als volgt : « Vbis. Rijvaardigheid en rijgedrag met betrekking tot de categorie G A. Proef op een terrein buiten het verkeer Manoeuvres 1. Voorafgaande controles : a) verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;b) afstellen van de achteruitkijkspiegels;c) zorgen dat de portieren gesloten zijn;d) banden, remmen, stuurinrichting, lichten, reflectoren, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;e) controle van de stuurinrichting, controle van de staat van de banden, wielmoeren, spatborden, voorruit, ruiten en ruitenwissers, vloeistoffen;controle en gebruik van het dashboard in verband met het rijden; f) de nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig, zoals op de openbare weg;g) controle van het koppelmechanisme en de elektrische en remverbindingen;2. In rechte lijn achteruitrijden.3. Draaien in achteruit in een garage.4. Koppelen en loskoppelen van de aanhangwagen : dit manoeuvre moet beginnen met het voertuig en zijn aanhangwagen naast elkaar. B. De proef op de openbare weg gaat over de volgende punten : 1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit;2. Rijden op rechte wegen, tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen;3. Rijden door bochten;4. Inhalen en voorbijrijden : inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden;5. Speciale verkeerselementen, waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand;6. Beheersing van het voertuig : correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten;correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting; 7. Zuinig en milieuvriendelijk rijden, lettend op het motorregime en het schakelen, remmen en versnellen;8. Goed kijken : rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels;dichtbij, verder weg en van kijken; 9. Voorrang en voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres;naderen en oversteken van kruispunten; 10. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren; 11. Veilige afstand : voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig;voldoende afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers; 12. Snelheidsbeperkingen;13. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten;14. Het geven van signalen : nodige signalen geven op de juiste momenten;correct reageren op signalen van andere weggebruikers; 15. Remmen en stoppen : tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen. »

Art. 27.In bijlage 6, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 15 juli 2004, zijn volgende wijzigingen aangebracht : 1° in I, 1, 2°, worden de woorden « categorie A3, A, B of B+E » vervangen door de woorden « categorie A3, B, B+E of G »;2° de attesten zoals bepaald onder VII, VIII en XII worden vervangen door de attesten zoals voorzien in bijlage 2 van dit besluit.

Art. 28.Bijlage 7, II, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2006, wordt aangevuld als volgt : 205 : alleen voertuigen van categorie G met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 20 000 kg tot 18 jaar.

Art. 29.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bijlage 15, overeenkomstig de bijlage 3 bij dit besluit.

Art. 30.In artikel 8, van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 18 september 1991, 23 maart 1998, 24 juni 2000, 14 mei 2002, 5 september 2002, 4 april 2003 en 10 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onderdeel 8.2. 2° wordt aangevuld als volgt : « c) 18 jaar voor de bestuurders van de voertuigen van de categorie G, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 20 ton bedraagt; d) 16 jaar voor de bestuurders van de voertuigen van de categorie G, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 20 ton en voor de bestuurders van voertuigen van de categorie G die een opleiding volgen en zich aanbieden voor het praktisch examen voor het bekomen van een rijbewijs geldig voor de categorie G, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit;»; 2° onderdeel 8.2. 3°, a) wordt vervangen als volgt : « a) 16 jaar voor de bestuurders van bromfietsen voor zover het voertuig geen andere persoon dan de bestuurder vervoert; ».

Art. 31.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2006.

Art. 32.Onze Minister tot wiens bevoegdheid het Wegverkeer behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Anlage 1 rum Voniglichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führenschien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 15 bij het koninklijke besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Anlage 15 rum Voniglichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führenschien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^