Koninklijk Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 06 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw `OEuvres de Don Bosco'

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000824
pub.
06/11/2014
prom.
02/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw `OEuvres de Don Bosco'


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 22 mei 2003, houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op het koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw `OEuvres de Don Bosco' van 11 juni 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 17 februari 2014;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 50.000 € (vijftig duizend euro) wordt verrekend ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Sectie 13, organisatieafdeling 55, activiteitenprogramma 23, basisallocatie 35.40.02.

Art. 2.Het bedrag vermeld in artikel 1 wordt toegekend aan de vzw `OEuvres de Don Bosco' en dient voor de financiering van het project `projet de prise en charge totale des enfants de la maison Papy'.

Art. 3.De toelage zal worden aangewend zoals bepaald in de raming, die werd ingediend bij de vraag om financiering bij de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken.

Een contract van de Belgische Staat met de vzw `OEuvres de Don Bosco' bepaalt de modaliteiten en de wijze waarop het gebruik van de subsidie wordt verantwoord.

Elke overdracht van schuldvorderingen betreffende deze subsidie is verboden.

Art. 4.De betaling zal in twee schijven gestort worden op de volgende rekening: Begunstigde: . . . . . Maison Papy - Don Bosco Bank: . . . . . Rawbank S.A.R.L. Bank account: . . . . . 05101 - 01000139602 - 16 USD SWIFT: . . . . . RAWBCDKI IBAN: . . . . . DE12291117534492 -Eerste schijf van 37.500 EUR (hetzij vijfenzeventig procent van deze subsidie); - Tweede schijf van 12.500 EUR (hetzij vijfentwintig procent van deze subsidie).

De eerste schijf wordt uitbetaald na de ondertekening van dit besluit.

De betaling van de rest van deze subsidie is ondergeschikt aan de voorlegging van een gedetailleerd rapport van de activiteiten van de organisatie, een rekening van de uitgaven en ontvangsten van de gesubsidieerde activiteiten en van een schuldvordering.

Art. 5.Het koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw `OEuvres de Don Bosco' van 11 juni 2013 wordt hierbij opgeheven.

Art. 6.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^