Koninklijk Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 10 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2007 betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz - 108 MHz

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011258
pub.
10/06/2014
prom.
02/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz sluiten betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz - 108 MHz


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Bij de aanneming van het koninklijk besluit van 26 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz sluiten betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz - 108 MHz werd met hoogdringendheid het advies gevraagd van de afdeling wetgeving van de Raad van State volgens artikel 84, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

De Raad van State heeft bijgevolg zijn advies gegeven binnen een termijn van vijf werkdagen, evenwel met als opmerking dat de hoogdringendheid niet was aangetoond voor de paragrafen 1 en 2 van artikel 4.

Deze twee paragrafen zouden dus kunnen worden getroffen door een procedurefout, met name het niet vervullen van een verplichte voorafgaande formaliteit, waardoor hun geldigheid in het gedrang kan komen en bijgevolg de geldigheid van handelingen gebaseerd op deze bepalingen bij de bevoegde rechtbanken.

Om elk risico te vermijden en de rechtszekerheid en de doeltreffendheid van de opdrachten toevertrouwd aan de officieren van gerechtelijke politie die personeelslid zijn van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie te garanderen, dienen deze twee paragrafen dus op exact dezelfde wijze te worden vervangen.

Dit zijn, Sire, de voornaamste bepalingen van het besluit dat aan Uwe Majesteit ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het advies 55.316/4 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2014, werd integraal gevolgd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

ADVIES 55.316/4 VAN 20 MAART 2014 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 JANUARI 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz sluiten BETREFFENDE DE ETHERPOLITIE MET BETREKKING TOT FREQUENTIEMODULATIE IN DE BAND 87.5 MHZ - 108 MHZ' Op 7 februari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot 24 maart 2014 (*) een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz sluiten betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 MHZ -108 MHZ'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 20 maart 2014.

De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne Vagman, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 maart 2014.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. Uit de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten `houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging', die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt op 31 december 2013 en die met betrekking tot de regelgevingsimpactanalyse in werking getreden is op 1 januari 2014 (1), vloeit voort dat voor elk ontwerp van koninklijk besluit waarover overleg moet worden gepleegd in de Ministerraad, in principe een impactanalyse moet worden uitgevoerd betreffende de verschillende punten die vermeld worden in artikel 5 van die wet (2).De enige gevallen waarin die verplichting niet geldt, zijn die welke opgesomd worden in artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten.

Het voorliggende ontwerpbesluit valt onder die verplichting. Het behoort niet tot een van de gevallen die worden vrijgesteld of uitgezonderd van de impactanalyse die vastgelegd zijn in artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten.

Er behoort derhalve op toegezien te worden dat dit vormvereiste naar behoren wordt vervuld (3) en de aanhef moet dienovereenkomstig worden aangepast. 2. De Franse tekst van het opschrift behoort gesteld te worden naar het voorbeeld van de Nederlandse tekst.3. In de aanhef ontbreekt de vermelding van het koninklijk besluit waarvan het ontwerp de wijziging beoogt (4). De griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, P. Liénardy. _______ Nota's (*) Bij e-mail van 10 februari 2014. (1) Zie artikel 12 van die wet.(2) Zie artikel 6, § 1, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten.Zie, wat de procedure voor de impactanalyse betreft, de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten `houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten'. (3) Zie in die zin advies 54.734/2, op 6 januari 2014 gegeven over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994'. (4) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbevelingen 29 en 30.

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz sluiten betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz - 108 MHz FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, artikel 16;

Gelet op de koninklijk besluit van 26 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz sluiten betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz - 108 MHz;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gegeven op 21 november 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 27 november 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2013;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de raadpleging vanaf 19 december 2013 tot en met 10 januari 2014 van het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie;

Gelet op de akkoordbevinding van het Overlegcomité, gegeven op 5 februari 2014;

Gelet op het advies 55.316/4 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2014 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz sluiten betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz - 108 MHz worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : "Als uit een controle blijkt dat een klankradio-omroepstation niet over een geldige vergunning beschikt die werd toegekend op basis van een frequentieplan, dat nog steeds van toepassing is, niet het voorwerp uitmaakt van een beroepsprocedure, evenmin werd vernietigd noch geschorst, gaan de officieren van gerechtelijke politie vermeld in artikel 24 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, over tot het buiten dienst stellen van de zender.Zij kunnen alle maatregelen nemen teneinde zich ervan te vergewissen dat het station niet opnieuw in dienst zal worden gesteld en kunnen overgaan tot de inbeslagname van de zender en van ieder ander onderdeel dat noodzakelijk is voor de uitzending.

Het Instituut licht de bevoegde Gemeenschap hierover in binnen de vijf werkdagen volgend op de genomen maatregel."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : "Als uit een controle blijkt dat een klankradio-omroepstation zich niet houdt aan de bepalingen en de kenmerken van zijn vergunning meldt het Instituut dit aan de bevoegde Gemeenschap. Na de vaststellingen nemen de officieren van gerechtelijke politie vermeld in paragraaf 1, de nodige maatregelen opdat het klankradio-omroepstation conform de voorwaarden van zijn vergunning werkt.

Als niet onmiddellijk overgegaan kan worden tot de nodige maatregelen, beschikt het klankradio-omroepstation over een termijn van 15 dagen om zich aan te passen aan de verplichtingen die door het Instituut worden opgelegd. Bij verzuim of in geval van herhaling gaan de officieren van gerechtelijke politie vermeld in paragraaf 1, over tot het buiten dienst stellen van de zender. Zij kunnen alle maatregelen nemen teneinde zich ervan te vergewissen dat het station niet opnieuw in dienst zal worden gesteld en kunnen overgaan tot de inbeslagname van de zender en van ieder ander onderdeel dat noodzakelijk is voor de uitzending.

Het Instituut licht de bevoegde Gemeenschap hierover in binnen de vijf werkdagen volgend op de genomen maatregelen.

Als dit klankradio-omroepstation storingen veroorzaakt die schadelijk zijn voor andere radioverbindingen dan radio-omroep zijn de maatregelen vermeld in vorig lid onmiddellijk van toepassing of kunnen de officieren van gerechtelijke politie vermeld in paragraaf 1, de termijn van 15 dagen inkorten.

In dat geval meldt het Instituut dit aan de bevoegde Gemeenschap binnen de vijf werkdagen volgend op de genomen maatregelen.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^