Koninklijk Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 22 april 2014

Koninklijk besluit inzake de oprichting van een interdepartementale commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015087
pub.
22/04/2014
prom.
02/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit inzake de oprichting van een interdepartementale commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sluiten betreffende Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de artikelen 2, 16°, 8, 31 en 35, 2° ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 december 2013;

Gelet op het advies 54.923/4 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij het regeringslid dat bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking, hierna "de Minister" genoemd, wordt er een Interdepartementale Commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling opgericht, hierna "de ICBO" genoemd.

Art. 2.§ 1. De ICBO heeft volgende opdrachten : 1° informatie uitwisselen en aanbevelingen uitwerken voor de Minister en voor de ministers verantwoordelijk voor andere beleidsdomeinen in de mate dat deze een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op ontwikkelingslanden;2° de organisaties en instellingen vermeld in artikel 4, § 1 sensibiliseren voor de mogelijke impact van beleidsbeslissingen op de ontwikkelingslanden;3° verzekeren van de voorbereiding en de opvolging van de beslissingen van de Interministeriële Conferentie over Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling;4° een dynamiserende rol spelen in de voorbereidende en opvolgende instanties van de vergaderingen van de Europese en internationale instanties die activiteiten inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling ontplooien. § 2. De ICBO houdt rekening met de werkzaamheden van : 1° de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling;2° de dienst belast met de opvolging van het thema beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling binnen de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;3° het Platform inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling.

Art. 3.De ICBO bepaalt jaarlijks haar werkprogramma. Zij houdt rekening met de prioritaire domeinen van de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling, waaronder tenminste : 1° handel en financiën;2° klimaatverandering;3° voedselzekerheid;4° migratie;5° vrede en veiligheid.

Art. 4.§ 1. De ICBO is samengesteld uit : 1° de Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die deze voorzit of zijn plaatsvervanger.2° de vertegenwoordiger van de volgende diensten en instellingen : 1° FOD Kanselarij van de Eerste Minister;2° FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;3° FOD Binnenlandse Zaken;4° FOD Financiën;5° FOD Mobiliteit en Vervoer;6° FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;7° FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;8° FOD Justitie; 9° FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 10° Ministerie van Defensie;11° POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en Grootstedenbeleid;12° POD Duurzame Ontwikkeling;13° POD Wetenschapsbeleid;14° Finexpo;15° FOD Personeel en Organisatie;16° FOD Budget en Beheers controle. § 2. Elke gemeenschaps- en gewestregering wordt uitgenodigd om eveneens een vertegenwoordiger in de ICBO aan te wijzen. § 3. Met uitzondering van de leden aangeduid door de respectievelijke Gemeenschaps- en Gewestregeringen, worden de leden van de ICBO en hun plaatsvervangers benoemd door de Koning voor een mandaat van vijf jaar bij een in ministerraad overlegd besluit, met inachtneming van de taalpariteit. § 4. De leden van de gewesten en de gemeenschappen zijn benoemd op voordracht van hun respectieve regeringen in hetzelfde besluit.

Art. 5.§ 1. Het aanwezigheidsquorum wordt vastgelegd op de helft van de instellingen vermeld in artikel 4, § 1, 2°. Het stemmingsquorum is de meerderheid van de aanwezige leden. In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. § 2. Het secretariaat van de ICBO wordt waargenomen door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. § 3. De ICBO kan zich laten bijstaan door deskundigen. § 4. De ICBO stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het, evenals eventuele latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor aan de Minister.

Het huishoudelijk reglement regelt tenminste volgende punten : 1° het opstellen van de notulen van de debatten die tijdens elke vergadering gevoerd worden;2° de wijze waarop de documenten aan de leden worden overgemaakt;3° de procedure van bijeenroeping van de vergaderingen;4° de voorwaarden en de gevallen waarvoor de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen of de documenten kan worden toegepast;5° de plaats van de vergaderingen;6° de nadere regels voor het samenstellen van het jaarverslag.

Art. 6.De ICBO publiceert telkens vóór 31 maart een jaarverslag over haar activiteiten.

Art. 7.De minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, J.-P. LABILLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^