Koninklijk Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 16 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014202367
pub.
16/04/2014
prom.
02/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg, artikel 14bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 545 van 31 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg;

Gelet op het bericht van vacante betrekking, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2013;

Gelet op het met redenen omklede advies van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg, gegeven op 23 mei 2013;

Overwegende dat de heer Bernard Coutant, financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg, beslist heeft zijn mandaat neer te leggen op 1 april 2014;

Op de voordracht van de Minister belast met de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Thomas Lauriot dit Prévost wordt benoemd tot financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg voor een periode van zes jaar die aanvangt op 1 april 2014.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg wordt opgeheven.

Aan de heer Bernard Coutant wordt eervol ontslag uit zijn functie van financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg verleend.

Art. 3.De minister belast met de Federale Culturele Instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^