Koninklijk Besluit van 02 augustus 2002
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007217
pub.
14/09/2002
prom.
02/08/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de contrôle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 december 2001;

Gelet op het advies van de regeringscommissaris gegeven op 13 maart 2002;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 april 2002;

Gelet op het akkoord van Onze Minister Begroting, gegeven op 13 mei 2002;

Gelet op het protocol nr. 410 van 4 maart 2002 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hervorming van de loopbanen van het federaal administratief openbaar ambt van de niveaus 4 tot 2+ één van de aspecten van het intersectoraal akkoord 2001-2002 insluit;

Overwegende dat sommige voorziene maatregelen al in werking getreden zijn, respectievelijk op 1 januari 2002 en 1 juni 2002;

Overwegende dat de diensten die de wedden moeten uitbetalen dan ook in staat moeten gesteld worden zo snel mogelijk te beschikken over de nieuwe aangepaste weddenschalen, Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001, worden de weddenschalen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelfde tabel. 1) vanaf 1 januari 2002 : 1) à partir du 1er janvier 2002 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 3.Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Landsverdediging zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Punat (Croatie), 2 augustus 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^