Koninklijk Besluit van 02 augustus 2002
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van een sector die het voorwerp van reconversiemaatregelen met toelagen uitmaakt, zoals bedoeld in artikel 74, § 1, 7°, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022717
pub.
14/09/2002
prom.
02/08/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot bepaling van een sector die het voorwerp van reconversiemaatregelen met toelagen uitmaakt, zoals bedoeld in artikel 74, § 1, 7°, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, inzonderheid op artikel 74, § 1, aangevuld bij wet van 2 augustus 2002;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Participatiefonds, gegeven op 14 mei 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 mei 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 juni 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een belangrijk aantal zelfstandige kinesitherapeuten reeds laten weten hebben dat zij de uitoefening van hun activiteit zouden willen stopzetten mits daartegenover de uitbetaling van een premie geplaatst zou worden; dat het bijgevolg aangewezen is om zonder verwijl de voormelde wetsbepaling in werking te stellen ten einde een positief antwoord te geven op de vastgestelde maatschappelijke vraag;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De sector van de kinesitherapie wordt erkend als sector die het voorwerp uitmaakt van reconversiemaatregelen met toelagen, zoals bedoeld in artikel 74, § 1, 7°, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 mei 2002.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Punat, 2 augustus 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Telecomunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^