Koninklijk Besluit van 02 augustus 2007
gepubliceerd op 16 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007023176
pub.
16/08/2007
prom.
02/08/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen sluiten houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, inzonderheid op artikel 24bis, derde lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006 en op artikel 65, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, inzonderheid op artikel 12, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1992, 18 november 1996 en 5 juni 2007 en op artikel 14, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1990, 3 mei 1991, 31 maart 1992 en 5 juni 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen sluiten houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen, inzonderheid op de artikelen 12 en 13;

Gelet op de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen sluiten houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen de basis vormen voor de invoeging van een bijlage XI, die het model van overeenkomst prothese/hulp van derden bevat, in het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen.

Overwegende dat voor de uitvoering van deze reglementaire bepalingen, het model van overeenkomst zich in bijlage bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen sluiten moest bevinden. Dit koninklijk besluit moet dus dringend genomen worden zodat de verzekeraars en de getroffenen dit model van overeenkomst kunnen gebruiken vanaf de inwerkingtreding van de bovengenoemde reglementaire bepalingen.

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen sluiten houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende : « § 2. Het model van overeenkomst dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd is de bijlage XI van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen. »

Art. 2.Het model van overeenkomst genoemd in artikel 13, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen sluiten wordt overeenkomstig bijgaand model vastgesteld.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 juni 2007.

Art. 4.Onze Minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 augustus 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Bijlage XI Overeenkomst - prothese/hulp van derden Tussen : 1° (getroffene) : naam : ............................ voornaam : ..................... beroep op het ogenblik van het ongeval : ........................ geboorteplaats en -datum : ......................... woonplaats :.......................... en 2° (verzekeringsondememing) : naam : .................................... zetel : ................................. vertegenwoordigd door ...................... (naam en hoedanigheid) is, met het oog op de bekrachtiging door het Fonds voor Arbeidsongevallen, de volgende overeenkomst gesloten inzake het gebruik van een prothese door (naam, voornaam) ................ ingevolge het arbeidsongeval van ................ (datum) dat geregeld werd door : - de op .................. (datum) door het Fonds voor Arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst-vergoeding, -herziening of -bijslag wegens verergering; - de in kracht van gewijsde gegane beslissing, uitgesproken op........................... (datum) door de bevoegde rechter te ...............(plaats). 1. De getroffene heeft, ten laste van de verzekeringsonderneming, recht op de vernieuwing en het onderhoud van de volgende prothesen en orthopedische toestellen, die niet voorzien waren op het ogenblik van de regeling van het ongeval en die een weerslag hebben op de graad van behoefte aan de geregelde hulp van een ander persoon. 2. Ingevolge de tenlasteneming van deze prothesen en orthopedische toestellen wordt de bijkomende vergoeding voor de geregelde hulp van een ander persoon die op ............... % was vastgesteld, met ingang van ................................ (datum) op ..................... % gebracht. 3. De vaststellingen in de punten 1 en 2 steunen op het advies van .......................... (naam en voornaam), raadsgeneesheer van de verzekeringsonderneming, waarmede de door de getroffene geraadpleegde geneesheer ......................... (naam en voornaam) instemde.

Voor akkoord : De verzekeringsonderneming, datum : naam en handtekening : De getroffene, datum : naam en handtekening : Gezien om gevoegd te worden bij Onze besluit van 2 augustus 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^