Koninklijk Besluit van 02 december 1998
gepubliceerd op 07 januari 1999

Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1998014346
pub.
07/01/1999
prom.
02/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract van DE POST, inzonderheid op artikel 4;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een gewone briefkaart voor de binnenlandse dienst uitgegeven waarop een postzegel met Onze Beeltenis wordt weergegeven zonder faciale waarde en met onbeperkte geldigheid, ongeacht latere evoluties van het tarief.

Art. 2.Er worden bijzondere geïllustreerde briefkaarten voor de binnenlandse dienst uitgegeven met op elk een postzegel zonder faciale waarde en met onbeperkte geldigheid ongeacht latere evoluties van het tarief.

Art. 3.Onze Minister van Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^