Koninklijk Besluit van 02 december 2011
gepubliceerd op 19 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van de paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011205538
pub.
19/01/2012
prom.
02/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van de paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van de paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, punt 1, van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van de paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2009, wordt vervangen als volgt : « 1. Het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector bestaat uit veertien gewone en veertien plaatsvervangende leden; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 9 februari 1976, Belgisch Staatsblad van 4 mei 1976.

Koninklijk besluit van 20 september 2009, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^