Koninklijk Besluit van 02 december 2015
gepubliceerd op 14 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot toekenning van een subsidie van 339.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009812
pub.
14/12/2015
prom.
02/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009812

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot toekenning van een subsidie van 339.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008 houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2009, en op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 maart 2009 en 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot toekenning van een subsidie van 339.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de begroting van het Executief van de Moslims van België voor het dienstjaar 2014;

Gelet op de begrotingswijziging van het Executief van de Moslims van België voor het dienstjaar 2014;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2014;

Op de voordracht van De Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot toekenning van een subsidie van 339.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België wordt vervangen door de volgende bepaling "Art.2. Dit bedrag wordt toegekend als volgt : - Werkingskosten : 128.900 EUR; - Wedde en sociale lasten : 29.000 EUR; - Huur en huurlasten : 76.100 EUR; - Telefoonkosten en communicatie : 10.000 EUR; - Boekhoudkundige kosten en juridische bijstand : 80.000 EUR; - Verplaatsingskosten en presentiegeld : 15.000 EUR".

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te Brussel, 2 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^