Koninklijk Besluit van 02 december 2018
gepubliceerd op 14 december 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de gelijkstelling van het zorgkrediet betreft

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018015266
pub.
14/12/2018
prom.
02/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015266

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de gelijkstelling van het zorgkrediet betreft


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, heeft als doel om de bestaande pensioenreglementering van de werknemers aan te passen teneinde rekening te houden met het Vlaams zorgkrediet, een nieuw stelsel van gedeeltelijke of volledige onderbreking van de arbeidsprestaties met het genot van reglementaire onderbrekingsuitkeringen.

Dit stelsel is door de Vlaamse Regering, gebruikmakend van een overdracht van middelen in het kader van de zesde staatshervorming, ingericht voor de ambtenaren (contractueel en statutair) die vallen onder haar bevoegdheid en die tot nu toe konden genieten van loopbaanonderbreking. Het stelsel van zorgkrediet vervangt voor deze ambtenaren met ingang van 2 september 2016 het bestaande federale stelsel loopbaanonderbreking. 1. Opzet van het koninklijk besluit Ingevolge de zesde staatshervorming hebben Gemeenschappen en Gewesten sinds 1 juli 2014 de mogelijkheid om voor hun personeel (de statutaire en contractuele personeelsleden van openbare besturen, lokale en provinciale besturen, Gemeenschappen en Gewesten en het onderwijs) een eigen stelsel van gedeeltelijke of volledige onderbreking van de arbeidsprestaties uit te werken en dit in afwijking van het bestaande federale stelsel van loopbaanonderbreking. De Vlaamse Regering heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt door middel van het besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet (B.S. 3 augustus 2016) en heeft ervoor gekozen om, met ingang vanaf 2 september 2016, de loopbaanonderbreking te hervormen teneinde een stelsel aan te nemen dat geïnspireerd is op het tijdskrediet met motief waarbij enkel mits een motief de loopbaan kan onderbroken worden. Het zorgkrediet zal zo enkel opgenomen kunnen worden mits een zorg- of opleidingsmotief.

De maximale duurtijd van het zorgkrediet bedraagt: - 18 maanden bij een voltijdse onderbreking van de arbeidsprestaties; - 36 maanden bij een halftijdse onderbreking van de arbeidsprestaties; - 90 maanden bij een1/5de onderbreking van de arbeidsprestaties;

Vorige perioden opgenomen onder de bestaande federale stelsels van loopbaanonderbreking worden niet meegeteld voor de bepaling van deze maximale duurtijd, dit wil zeggen dat vanaf 2 september 2016 de teller op 0 staat.

Het opnemen van het zorgkrediet zal enkel mogelijk zijn mits het genot van reglementaire onderbrekingsuitkeringen.

Er wordt - in tegenstelling tot het huidige stelsel van loopbaanonderbreking - niet voorzien in een aparte eindeloopbaanregeling.

Dit heeft een impact op de pensioenreglementering van de werknemers die voorziet, voor de contractuele ambtenaren die gebruik kunnen maken van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking, in de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden deze perioden van inactiviteit gelijk te stellen met perioden van tewerkstelling. De voornaamste voorwaarde is het genot van onderbrekingsuitkeringen voor deze perioden.

De perioden van loopbaanonderbreking die gelijkgesteld kunnen worden, worden ten belope van een normaal fictief loon of van een beperkt fictief loon in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen.

De vraag stelde zich dan ook of en onder welke voorwaarden, perioden van zorgkrediet in de pensioenreglementering van de werknemers gelijkgesteld kunnen worden met perioden van tewerkstelling en ten belope van welk loon deze perioden in aanmerking genomen zullen worden.

Het voorliggend besluit beoogt om deze vragen een antwoord te bieden en dit volgens de hiernavolgende parameters: - de perioden van zorgkrediet worden gelijkgesteld met perioden van tewerkstelling voor zover er genot is van reglementaire onderbrekingsuitkeringen; - de gelijkstelling is mogelijk voor maximaal 18 (voltijdse) maanden.

De duur van de gelijkstelling wordt echter verminderd met het aantal dagen loopbaanonderbreking waarvoor een gelijkstelling met perioden van tewerkstelling toegekend werd in de pensioenregeling van de werknemers - de gelijkgestelde perioden van zorgkrediet zullen ten belope van een normaal fictief loon in aanmerking genomen voor de pensioenberekening.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet hiervoor in diverse wijzigingen aan het artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

Voorbeeld: X heeft een loopbaanonderbreking op federaal niveau genomen van 6 voltijdse maanden. Hij neemt vervolgens een tijdskrediet van 18 voltijdse maanden als contractueel bij het Vlaamse Gewest.

De gelijkstelling van deze perioden van loopbaanonderbreking op federaal niveau en van het Vlaams zorgkrediet voor de berekening van het werknemerspensioen wordt als volgt voorzien: - de loopbaanonderbreking op federaal niveau met een duur van 6 voltijdse maanden wordt gelijkgesteld voor het werknemerspensioen aangezien de maximum duur van gelijkstelling van loopbaanonderbreking 12 maanden bedraagt; - het zorgkrediet met een duur van 18 voltijdse maanden wordt gelijkgesteld voor het werknemerspensioen ten belope van slechts 12 voltijdse maanden aangezien de maximum duur van gelijkstelling van het zorgkrediet 18 voltijdse maanden bedraagt maar waarvan de 6 reeds gelijkgestelde voltijdse maanden loopbaanonderbreking op federaal niveau moeten afgetrokken worden.

Tot slot, X bekomt een gelijkstelling van 6 voltijdse maanden loopbaanonderbreking op federaal niveau en van 12 voltijdse maanden van zorgkrediet voor de berekening van zijn werknemerspensioen.

Er moet opgemerkt worden dat de maximum duur van 12 maanden van gelijkstelling van loopbaanonderbreking op federaal niveau eveneens is uitgeput: - 6 reeds gelijkgestelde maanden van loopbaanonderbreking op federaal niveau; - het saldo van 6 maanden inbegrepen in de reeds gelijkgestelde 12 voltijdse maanden van zorgkrediet; - het resultaat heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk is voor X om een gelijkstelling te bekomen voor een eventuele in de toekomst genomen loopbaanonderbreking op federaal niveau.

In antwoord op de opmerkingen van de Raad van State in zijn advies nr. 64.503/1 van 29 oktober 2018, dient er opgemerkt te worden dat in het kader van de zesde staatshervorming de federale overheid de budgetten waarmee het de loopbaanonderbrekingsuitkeringen voor de Vlaamse publieke sector (Vlaamse overheid, Vlaamse lokale besturen en Vlaamse onderwijsinstellingen) financiert, overdroeg aan de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid verkreeg aldus de budgetten om het verlof voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse publieke sector zelf te financieren. Deze overdracht maakte het voor de Vlaamse overheid mogelijk om het federale algemene stelsel van loopbaanonderbreking te vervangen door een systeem van zorgkrediet.

Dit systeem van zorgkrediet werd geconcretiseerd door het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten. Dit besluit heeft het voorwerp uitgemaakt van het advies nr. 59.633/1/V van de Raad van State van 25 juli 2016, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

De verschillen in behandeling die de Raad van State zou kunnen waarnemen komen dus niet voort uit de reglementering inzake pensioenen, die enkel in pensioenrecht de verloven vertaalt zoals die worden toegestaan op het niveau van de verschillende openbare overheden die ter zake zijn bevoegd.

Betreffende de statutaire ambtenaren van de Vlaamse overheid en van de Vlaamse onderwijsinstellingen die genieten van het zorgkrediet, zal een in ministerraad overlegd ontwerp van besluit dat het zorgkrediet toevoegt aan de lijst van verloven die in aanmerking worden genomen voor het pensioen ten laste van de Schatkist in uitvoering van artikel 16 van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoel in artikel 78 van de Grondwet, eveneens worden aangenomen. In dit verband moet er worden verduidelijkt dat het zorgkrediet valt binnen de limieten van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten (KB nr. 442). 2. Commentaar van de artikelen Artikel 1 voorziet in diverse wijzigingen aan het artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. Artikel 1, 1° vult in paragraaf 1 het punt N aan om te voorzien dat de duur van de gelijkstelling van loopbaanonderbreking verminderd wordt met de gelijkgestelde dagen van zorgkrediet.

Artikel 1, 2° voegt in paragraaf 1 een nieuw punt Nquater in dat voorziet in de gelijkstelling van perioden van onderbreking van de arbeidsprestaties waarvoor een onderbrekingsuitkering wordt toegekend op basis van de voorwaarden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. Deze perioden worden ten belope van maximum 18 (voltijdse) maanden gelijkgesteld. Verder voorziet het dat de duur van de gelijkstelling verminderd wordt met de gelijkgestelde dagen van loopbaanonderbreking.

Artikel 1, 3° voorziet dat de perioden van zorgkrediet slechts gelijkgesteld kunnen worden mits de werknemer recht had op de reglementair voorziene onderbrekingsuitkering. Tevens mag de werknemer voor die perioden geen aanspraak maken op een rustpensioen of een als zodanig geldende uitkering krachtens een Belgische regeling, krachtens een regeling van een vreemd land of krachtens een regeling van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling.

Artikel 2 legt de datum van inwerkingtreding van dit besluit vast op 2 september 2016, wat overeenstemt met de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van zorgkrediet.

Artikel 3 preciseert dat de minister bevoegd voor Pensioenen belast is met de uitvoering van dit besluit.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

Raad van State afdeling Wetgeving Advies nr. 64.503/1 van 29 oktober 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de gelijkstelling van het zorgkrediet betreft' Op 22 oktober 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Pensioenen verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de gelijkstelling van het zorgkrediet betreft'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 25 oktober 2018. De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Chantal Bamps, staatsraden, Johan Put, assessor, en Wim Geurts, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Wendy Depester, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraad .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 oktober 2018 . 1. Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan. In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling in de adviesaanvraag gemotiveerd door de omstandigheid dat, "pour la sécurité juridique, il faut au plus vite déterminer comment les périodes de zorgkrediet doivent être prises en compte dans la pension. Le régime du zorgkrediet est en effet déjà en vigueur depuis le 2 septembre 2016, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le crédit-soins. Des périodes de zorgkrediet ont été ou sont actuellement prises par des citoyens. Afin de pouvoir traiter les demandes de pension, le Service fédéral des Pensions doit d'urgence connaître la manière dont ces périodes doivent être prises en compte pour les droits de pension. Le citoyen doit aussi pouvoir connaître le sort de ces périodes pour ses droits de pension lorsqu'il opte pour de telles périodes. Tout délai supplémentaire pour l'adoption du présent arrêté serait préjudiciable aux citoyens."(1) 2. Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit beoogt artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 `tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers' te wijzigen. Artikel 1, 2°, van het ontwerp strekt ertoe om, in het pensioenstelsel van de werknemers, met ingang van 2 september 2016, de periodes van inactiviteit gedurende dewelke de werknemer zijn arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreekt overeenkomstig de in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten `tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet' bepaalde voorwaarden gelijk te stellen met arbeidsperioden.

De duur van de gelijkstelling is beperkt tot 18 voltijdse maanden en wordt verminderd met de dagen gedurende dewelke de werknemer zijn beroepsloopbaan volledig onderbrak, zijn arbeidsprestaties verminderde overeenkomstig de in artikel 102 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `houdende sociale bepalingen' bepaalde voorwaarden of het voordeel heeft genoten bedoeld in het koninklijk besluit van 2 januari 1991 `betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen' en waarvoor hij de toepassing van artikel 34, § 1, N of O van het koninklijk besluit van 21 december 1967 heeft ingeroepen.

Artikel 1, 1°, van het ontwerp voorziet bijkomend dat de duur van de gelijkstelling voor de perioden van volledige beroepsloopbaanonderbreking (die beperkt is tot 12 maanden) wordt verminderd met de dagen gedurende dewelke de werknemer zijn arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbrak overeenkomstig de in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten voorziene voorwaarden en waarvoor hij de toepassing van artikel 34, § 1, Nquater van het KB van 21 december 1967 heeft ingeroepen.

Voormelde perioden van zorgkrediet kunnen slechts gelijkgesteld worden als de werknemer recht had op de reglementair voorziene onderbrekingsvergoedingen. Hij mag voor die perioden bovendien geen aanspraak maken op een rustpensioen of een als zodanig geldende uitkering krachtens een Belgische regeling, krachtens een regeling van een vreemd land of krachtens een regeling van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling (artikel 1, 3°, van het ontwerp). 4. Het ontwerp vindt rechtsgrond in artikel 8 van het koninklijk besluit nr.50 van 24 oktober 1967 `betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers', dat luidt: "De Koning bepaalt welke perioden gelijkgesteld worden met arbeidsperioden. Hij bepaalt de fictieve lonen voor deze perioden, evenals de forfaitaire lonen die in de plaats moeten gesteld worden van de werkelijke lonen, in de gevallen door Hem te bepalen.".

Onderzoek van de tekst Algemene opmerkingen 5. De vraag rijst of de ontworpen regeling in overeenstemming kan worden geacht met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.Volgens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is een verschil in behandeling slechts verenigbaar met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, wanneer dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld, rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betrokken maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.(2) Met de ontworpen regeling wordt er immers een verschil in behandeling ingevoerd op het vlak van de regels inzake de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking/zorgkrediet tussen contractuele werknemers van de Vlaamse overheid en de contractuele werknemers van de overige overheden. Voor dat verschil in behandeling dient een afdoende verantwoording voorhanden te zijn, die dan het best wordt weergegeven in het bij het ontwerp gevoegde verslag aan de Koning.

Rekening houdend met de termijn die de Raad van State, afdeling Wetgeving, is toegemeten om advies uit te brengen, alsook met het technische karakter van de betrokken regelgeving, beperkt de afdeling Wetgeving zich wat dat betreft tot het maken van een voorbehoud. 6. Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten is zowel van toepassing op de contractuele ambtenaren als op de statutaire ambtenaren.Het ontwerp regelt evenwel enkel de gelijkstelling van bepaalde periodes van zorgkrediet met arbeidsperiodes in het pensioenstelsel van de werknemers, en dus enkel wat betreft contractuele ambtenaren.

Voor de statutaire ambtenaren dient de Koning, met toepassing van artikel 16 van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten `met betrekking tot de Zesde Staatshervorming' inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, na overleg in de Ministerraad, een koninklijk besluit aan te nemen teneinde de periodes van inactiviteit gedurende dewelke de statutaire ambtenaar zijn arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreekt, overeenkomstig de in het voornoemde besluit van 26 juli 2016 bepaalde voorwaarden, op te nemen op de lijst die als bijlage gaat bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten. Een dergelijk ontwerp van koninklijk besluit is volgens de gemachtigde in voorbereiding. De Raad van State, afdeling Wetgeving, heeft dit ontwerp niet kunnen betrekken bij haar onderzoek en maakt op dit punt dan ook een voorbehoud.

Ten slotte zal nog moeten worden onderzocht of er voor de statutaire ambtenaren van de Vlaamse overheid niet ook wijzigingen dienen te worden aangebracht aan de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 `betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten'.

De griffier, Wim Geurts De voorzitter, Marnix Van Damme _______ Nota's (1) Die motivering dient nog te worden opgenomen in de aanhef van het te nemen besluit.(2) Vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.Zie bv.: GwH 17 juli 2014, nr. 107/2014, B.12; GwH 25 september 2014, nr. 141/2014, B.4.1;

GwH 30 april 2015, nr. 50/2015, B.16; GwH 18 juni 2015, nr. 91/2015, B.5.1; GwH 16 juli 2015, nr. 104/2015, B.6; GwH 16 juni 2016, nr. 94/2016, B.3.

2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de gelijkstelling van het zorgkrediet betreft FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, gegeven op 19 december 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 mei 2018;

Gelet op het advies nr. 64.503/1 van de Raad van State, gegeven op 29 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2017, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het punt N aangevuld met een lid, luidende: "De duur van de gelijkstelling bedoeld in het tweede lid wordt verminderd met de dagen gedurende welke de werknemer zijn arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk heeft onderbroken overeenkomstig de in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet voorziene voorwaarden en waarvoor hij kon genieten van de bepalingen van paragraaf 1, Nquater."; 2° in paragraaf 1 wordt een punt Nquater ingevoegd, luidende: "Nquater.de perioden van inactiviteit gedurende welke de werknemer zijn arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreekt overeenkomstig de in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, voorziene voorwaarden.

De gelijkstelling is beperkt tot 18 voltijdse maanden.

De duur van de gelijkstelling bedoeld in het tweede lid wordt verminderd met de dagen gedurende welke deze werknemer zijn beroepsloopbaan volledig onderbrak, zijn arbeidsprestaties verminderde overeenkomstig de in artikel 102 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten voorziene voorwaarden of heeft genoten van de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en waarvoor hij telkens kon genieten van de bepalingen van paragraaf 1, N of O."; 3° in paragraaf 2, 4, worden de woorden "De in § 1, N, Nbis, Nter en O beoogde perioden" vervangen door de woorden "De in § 1, N, Nbis, Nter, Nquater en O beoogde perioden".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 september 2016.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^