Koninklijk Besluit van 02 februari 2001
gepubliceerd op 16 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

bron
ministerie van financien
numac
2001003083
pub.
16/02/2001
prom.
02/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 36, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op : - artikel 18, § 3, punt 9, vervangen door en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998; - bijlage I, afdeling III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 december 1998 en 27 januari 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 januari 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 januari 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat de bedragen die tot grondslag dienen voor de berekening van het voordeel van alle aard voortvloeiende uit het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, aan de spilindex 99,14 gekoppeld zijn; - dat de geïndexeerde bedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de spilindex is overschreden; - dat de spilindex in de loop van het jaar 2000 is overschreden maar dat het absoluut noodzakelijk is deze van de maand december 2000 te kennen om de voormelde regel correct toe te passen; - dat de geïndexeerde bedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2001; - dat ze bijgevolg zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tabel die voorkomt in bijlage I, afdeling III, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 december 1998 en 27 januari 2000, wordt vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Artikel 1 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2001 toegekende voordelen van alle aard.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 7 december 1998, Belgisch Staatsblad van 23 december 1998.

Koninklijk besluit van 27 januari 2000, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^