Koninklijk Besluit van 02 februari 2006
gepubliceerd op 22 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van staffuncties in de federale overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2006002017
pub.
22/02/2006
prom.
02/02/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002262 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van staffuncties in de federale overheidsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet.

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002262 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 1, artikel 2, de artikelen 5, 7 en 8, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, artikel 9, de artikelen 10 en 17, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, de artikelen 18bis en 19ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, artikel 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten en artikel 23;

Overwegende dat de huidige samenstelling van de selectiecommissie dient gewijzigd te worden teneinde de selectieprocedures te versnellen;

Overwegende inderdaad dat de eerste ervaringen uitwijzen dat het moeilijk blijkt te zijn om zes externe experts te verenigen;

Overwegende dat het beperken van het aantal leden, SELOR in de mogelijkheid stelt om op een vlottere manier de selectiecommissies samen te stellen;

Overwegende dat deze vermindering geenszins de principes wijzigt die ten gevolge van het arrest DEWAIDE aan de basis liggen van de actuele werking van de selectiecommissie, met name dat de verschillende categorieën juryleden vertegenwoordigd blijven, en dat ook een gelijke behandeling van kandidaten, ongeacht de taalrol, gegarandeerd blijft;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juli 2005;

Gelet op het protocol nr. 535 van 20 september 2005 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies 39.253/3 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002262 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002262 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten ».

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « Dit besluit is van toepassing op de federale overheidsdiensten, zoals bedoeld in het Hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst sluiten houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst. » vervangen door de woorden « Dit besluit is van toepassing op de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst sluiten houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst. ».

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt de inleidende zin vervangen door de volgende bepaling : « De staffuncties zijn de volgende : » 2° in § 1, derde lid, worden de woorden « of de programmatorische federale overheidsdiensten » ingevoegd tussen de woorden « in de federale overheidsdiensten » en het woord « worden »;3° § 2, 1°, wordt aangevuld als volgt : « of de voorzitter;».

Art. 4.In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten, en gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden « of een programmatorische federale overheidsdienst » ingevoegd tussen de woorden « binnen een federale overheidsdienst » en de woorden « te begeven staffunctie »;2° 1° wordt aangevuld als volgt : « of van de voorzitter;»; 3° in 2°, worden de woorden « of van de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « van de voorzitter van het directiecomité » en de woorden « en de houder van de staffunctie op het niveau -1.».

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten, en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, 2° en 3°, worden de woorden « twee externe experts » vervangen door de woorden « één externe expert »;2° in § 1, eerste lid, 5°, worden de woorden « vier ambtenaren » vervangen door de woorden « twee ambtenaren »;3° § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt : « De taalpariteit wordt verzekerd binnen elk van de categorieën van effectieve en plaatsvervangende leden van de selectiecommissie bedoeld in het eerste lid, 4° en 5°.Het effectief lid bedoeld in het eerste lid, 2° en zijn plaatsvervanger behoren tot een andere taalaanhorigheid dan die van het effectief lid bedoeld in het eerste lid, 3°, en zijn plaatsvervanger. De taalaanhorigheid van de leden, bedoeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4°, en hun plaatsvervangers, wordt bepaald door de taal van het getuigschrift of het diploma dat bewijst dat men geslaagd is voor de studies die in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van de competentie die nodig is voor de expertiseopdracht. De taalaanhorigheid van de leden, bedoeld in het eerste lid, 5°, en hun plaatsvervangers, wordt bepaald door de taalrol van de ambtenaar of door toepassing van de artikelen 35 tot 41 van de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten over de institutionele hervormingen. »; 4° § 1, derde lid, wordt aangevuld als volgt : « of van de betrokken voorzitter.»; 5° § 1, vijfde lid, wordt vervangen als volgt : « Indien een staffunctie uitsluitend vacant wordt verklaard voor kandidaten van één enkele taalrol, of indien er enkel kandidaten van één enkele taalrol overblijven na het onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaturen door SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid, wordt de selectiecommissie samengesteld door één enkele vertegenwoordiger per categorie van leden bedoeld in het eerste lid, 2°, 3°, 4° en 5°.Ze behoren tot dezelfde taalrol of taalaanhorigheid als deze van de kandidaat. De voorzitter van de selectiecommissie, als hij tot die taalrol of tot deze taalaanhorigheid behoort, dient niet te worden bijgestaan door een ambtenaar bedoeld in het vierde lid. »; 6° in § 4, worden de woorden « binnen vijftien werkdagen na de deliberatie door de selectiecommissie » geschrapt.

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten, en gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « of aan de voorzitter »;2° het tweede lid, 1°, wordt aangevuld als volgt : « of de voorzitter; »; 3° het tweede lid, 2°, wordt aangevuld als volgt : « of de voorzitter; »; 4° in het vierde lid worden de woorden « of van de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « van de voorzitter van het directiecomité » en de woorden « wordt hij vervangen door ».

Art. 7.Artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld als volgt : « of door de voorzitter. ».

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, worden de woorden « of de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « de voorzitter van het directiecomité » en de woorden « en de bevoegde minister en/of staatssecretaris, »;2° in § 1, 2°, worden de woorden « of de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « de voorzitter van het directiecomité, » en de woorden « , voor de houder van een staffunctie op het niveau -2.»; 3° in § 2, 1°, worden de woorden « of van de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « van de voorzitter van het directiecomité » en de woorden « , wat betreft de houder van de staffunctie op het niveau -1; »; 4° in § 7, eerste lid, worden de woorden « of van de voorzitter, » ingevoegd tussen de woorden « van de voorzitter van het directiecomité » en de woorden « , wat betreft de houder van de staffunctie op het niveau -1 »;5° § 8, eerste lid, wordt aangevuld als volgt : « of van een of van de voorzitters van de betrokken programmatorische federale overheidsdiensten.».

Art. 9.In artikel 17 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, worden de woorden « of de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « de voorzitter van het directiecomité » en de woorden « , eerste evaluator genoemd »;2° in § 1, 2°, worden de woorden « of de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « en de voorzitter van het directiecomité » en de woorden « , tweede evaluator genoemd, ».

Art. 10.In artikel 18bis, § 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, worden de woorden « en aan de andere voorzitters » ingevoegd tussen de woorden « aan de andere betrokken voorzitters van het directiecomité » en de woorden « en vraagt hun advies. ».

Art. 11.In artikel 19ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten » vervangen door de woorden « van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.»; 2° in § 1, tweede lid, worden de woorden « of de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « De voorzitter van het directiecomité » en de woorden « die heeft deelgenomen »;3° § 4, tweede lid, wordt vervangen als volgt : « De stemming is geheim.Bij staking van stemmen valt de beslissing in het voordeel van de verzoeker. Indien het beroep is ingesteld tegen een tussentijdse evaluatie met vermelding « onvoldoende », dan bestaat de beslissing in het voordeel van de verzoeker uit de intrekking van voormelde vermelding. Indien het beroep ingesteld is tegen een eindevaluatie met vermelding « onvoldoende », dan zal de beslissing in het voordeel van de verzoeker de vermelding « voldoende » of « zeer goed » inhouden. Indien het beroep ingesteld is tegen een eindevaluatie met vermelding « voldoende », dan zal de beslissing in het voordeel van de verzoeker de vermelding « zeer goed » inhouden. »

Art. 12.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 3, eerste lid, wordt aangevuld als volgt : « of van zijn programmatorische federale overheidsdienst.»; 2° in § 3, tweede lid, worden de woorden « of van zijn programmatorische federale overheidsdienst » ingevoegd tussen de woorden « van zijn federale overheidsdienst » en de woorden « aangeboden passende functie, ».

Art. 13.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2, eerste lid, wordt aangevuld als volgt : « of van zijn programmatorische federale overheidsdienst.»; 2° in § 2, tweede lid, worden de woorden « of van zijn programmatorische federale overheidsdienst » ingevoegd tussen de woorden « van zijn federale overheidsdienst » en de woorden « aangeboden passende functie, ».

Art. 14.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 oktober 2002, met uitzondering van de artikelen 5 en 11, 3°, die in werking treden op de dag dat ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Art. 15.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^