Koninklijk Besluit van 02 februari 2007
gepubliceerd op 15 maart 2007

Koninklijk besluit houdende de vaststelling van bijzondere geldelijke bepalingen toepasselijk op sommige ambtenaren van niveau 1 bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de integratie van hun bijzondere loopbaan in de loopbaan

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022267
pub.
15/03/2007
prom.
02/02/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2007. - Koninklijk besluit houdende de vaststelling van bijzondere geldelijke bepalingen toepasselijk op sommige ambtenaren van niveau 1 bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de integratie van hun bijzondere loopbaan in de loopbaan van niveau A


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bevestigd door de wet van 12 december 1997, in het bijzonder artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, inzonderheid op de artikelen 23 tot 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende vaststelling van bijzondere geldelijke bepalingen toepasselijk op de ambtenaren van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers gegeven op 7 februari 2006;

Gelet op het advies van de regeringscommissaris voor Begroting van 9 februari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, van 20 april 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, van 21 maart 2006;

Gelet op het advies van het College van de Openbare instellingen van de Sociale Zekerheid, gegeven op 14 juli 2006;

Gelet op het protocol van 4 augustus 2006 van het Sectorcomité XX;

Gelet op advies nr41251/3 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL I. - Bepaling van de bijzondere geldelijke bepalingen

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende de vaststelling van bijzondere geldelijke bepalingen toepasselijk op de ambtenaren van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, worden de weddenschalen opgenomen in de eerste kolom vervangen door de weddenschalen opgenomen in de tweede kolom :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit worden de weddenschalen opgenomen in de eerste kolom vervangen door de weddenschalen opgenomen in de tweede kolom :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

TITEL II. - Integratie in de loopbaan van niveau A

Art. 3.Bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, worden : 1° de graad van sociaal inspecteur-directeur geschrapt;2° de volgende graden afgeschaft : - administrateur-generaal - adjunct-administrateur-generaal.

Art. 4.De ambtenaren die op 1 december 2004 titularis zijn van de geschrapte of afgeschafte graad die hierna in kolom 1 zijn opgenomen, bezoldigd in een weddenschaal opgenomen in kolom 2, worden ambtshalve benoemd in de klasse die in kolom 3 is opgenomen, bezoldigd in de weddenschaal opgenomen in kolom 4 en dragen de titel hier tegenover vermeld in kolom 5.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.§ 1. In afwijking van artikel 4 behoudt de ambtenaar voorheen bekleed met de afgeschafte graad van administrateur-generaal, ambtshalve benoemd in de klasse A5 en bezoldigd in de weddenschaal A52, het voordeel van de hierna vermelde weddenschaal voorzover deze voordeliger is : 48.656,09 - 64.596,85 11 x 2 x 1.449,16 § 2. In afwijking van artikel 4 behoudt de ambtenaar voorheen bekleed met de afgeschafte graad van adjunct-administrateur-generaal, ambtshalve benoemd in de klasse A5 en bezoldigd in de weddenschaal A51, het voordeel van de hierna vermelde weddenschaal voorzover deze voordeliger is : 46.166,59 - 60.881,62 11 x 2 x 1.337,73

Art. 6.§ 1. De klasse-anciënniteit van de ambtenaren, benoemd in toepassing van artikel 4, is gelijk aan de graadanciënniteit verkregen op 1 december 2004 in de graad waarvan ze titularissen waren. § 2. De anciënniteit verkregen in niveau 1 wordt geacht verkregen te zijn in niveau A. § 3. De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal.

Art. 7.Het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende de vaststelling van bijzondere geldelijke bepalingen toepasselijk op de ambtenaren van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004 met uitzondering van de artikelen 1 en 2, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2003.

Art. 9.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 februari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^