Koninklijk Besluit van 02 juli 2008
gepubliceerd op 12 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid gen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012929
pub.
12/08/2008
prom.
02/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JULI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd"Fonds Sociale Maribel" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten;

Op de voordracht van De Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel".

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staasblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsbad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007 Ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel" (Overeenkomst geregistreerd op 2 oktober 2007 onder het nummer 84999/CO/305)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, te weten : 1. de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de serviceflats, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang;2. de diensten voor thuisverpleging;3. de Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;4. de Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;5. de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;6. de Nederlandstalige instellingen en diensten die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;7. de Franstalige en Duitstalige instellingen en diensten die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;8. de Nederlandstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen, die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;9. de Franstalige en Duitstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;10. de Wijkgezondheidscentra ook nog "Geïntegreerd Gezondheidscentra" genoemd, dit wil zeggen, deze die : - opgericht zijn onder de vorm van een VZW; - een medisch multidisciplinair zorgaanbod op de eerste lijn bieden waar meerdere disciplines, gegroepeerd zijn onder een dak; - een akkoord van forfait toepassen zoals bedoeld in artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 of die erkend zijn of een gewestelijke of regionale subsidiëring ontvangen als "Geïntegreerd Gezondheidscentrum" of "Centre de Santé intégré".

Art. 2.Het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel", opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, wordt ontbonden met ingang vanaf 1 januari 2008 en in vereffening gesteld.

Art. 3.Worden in hoedanigheid van vereffenaars aangesteld : De heer Pierre Jossart De heer André Langenus Het mandaat van de vereffenaars is onbezoldigd.

Art. 4.De rechten en verbintenissen van het in artikel 2 bedoelde fonds worden overgeheveld naar het fonds voor bestaanszekerheid, bevoegd voor dezelfde sector of sectoren en op te richten bij collectieve arbeidsovereenkomst in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330) het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331) en het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector (332).

Art. 5.Voordat zij tot de effectieve overheveling overgaan moeten de vereffenaars de goedkeuring van de revisor van het fonds hebben bekomen betreffende de regelmatigheid van het voorstel tot overheveling ten opzichte van de beginselen opgenomen in artikel 4.

De kosten voortspruitend uit de tussenkomst van de revisor in het kader van deze bepaling worden ten laste genomen door het fonds in vereffening, bedoeld in artikel 4.

Art. 6.De vereffenaars maken een verslag over aan de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en houdt op van kracht te zijn na uitvoering van artikel 5 en artikel 6 en uiterlijk op 31 december 2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^