Koninklijk Besluit van 02 juni 1997
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor het garagebedrij

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012371
pub.
07/03/1998
prom.
02/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JUNI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de statuten van het sociaal Fonds, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 augustus 1992, inzonderheid op artikel 31, § 2;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het garagebedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf".

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Bijlage Paritair Comité voor het garagebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1991 Buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf" (Overeenkomst geregistreerd op 14 mei 1991 onder het nummer 27.094/CO/112) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de garageondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Zij werd gesloten in uitvoering van punt 3, 2° van het protocol van Nationaal akkoord van 12 maart 1991 voor 1991-1992.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werklieden" verstaan : de werklieden of de werksters. HOOFDSTUK II. - Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1989 houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de buitengewone bijdrage voorzien in artikel 24 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 december 1990. HOOFDSTUK III. - Buitengewone bijdrage

Art. 3.Overeenkomstig artikel 31, § 2 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf", gecoördineerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1991 betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf", wordt een buitengewone bijdrage bepaald vanaf 1 januari 1991.

Art. 4.De buitengewone bijdrage tot en met 31 december 1990 is als volgt vastgesteld : - 0,20 pct. van de niet-begrensde brutolonen van de werklieden en werksters voor de periode van 1 oktober 1984 tot en met 30 september 1987; - 0,70 pct. van de niet-begrensde brutolonen van de werklieden en werksters voor de periode van 1 oktober 1987 tot en met 30 september 1988; - 0,80 pct. van de niet-begrensde brutolonen van de werklieden en werksters voor de periode van 1 oktober 1988 tot en met 31 december 1990.

Art. 5.De buitengewone bijdrage verschuldigd door de werkgevers, vernoemd in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst is vanaf 1 januari 1991 behouden op : - 0,80 pct. van de niet-begrensde brutolonen van de werklieden en de werksters voor onbepaalde tijd. HOOFDSTUK IV. - Inning en Invordering

Art. 6.De inning en de invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor sociale zekerheid verzekerd bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK V. - Affectatie van de buitengewone bijdrage

Art. 7.De som die de Rijksdienst voor sociale zekerheid hierdoor ontvangt en daarna doorstort aan het "Sociaal Fonds voor het garagebedrijf" is bestemd voor de financiering van de uitkeringen van het fonds, zoals die beschreven zijn in de artikelen 7 tot en met 13, van de statuten van het fonds. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid en opzeggingsmogelijkheid

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 1991 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Art. 9.Betrokken partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen. De betrokken partij stuurt de opzegging per aangetekend schrijven naar de voorzitter van het Paritair Comité voor het garagebedrijf. De opzegging kan slechts ingaan na een opzeggingstermijn van 3 maanden die aanvangt na verzending van het aangetekend schrijven.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juni 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^