Koninklijk Besluit van 02 juni 2006
gepubliceerd op 09 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006201739
pub.
09/08/2006
prom.
02/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Napels, 2 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt (Overeenkomst geregistreerd op 11 oktober 2005 onder het nummer 76705/CO/145) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden en werksters, met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en hun werkgevers, van de ondernemingen in de fruitteelt, die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. HOOFDSTUK II. - Beroepenclassificatie

Art. 2.De werklieden en werksters bedoeld in artikel 1 worden als volgt ingedeeld : 1. Geschoolden a) Houders van een diploma A3 met minstens drie jaar praktijk en die tenminste 20 jaar oud zijn.b) Werklieden en werksters die door de nodige ervaring bekwaam zijn in afwezigheid van de werkgever, de volgende werken uit te voeren : - aanleggen van een aanplanting; - alle entmethoden; - kennis hebben van insecten en ziekten in de fruitteelt, en hun bestrijdingsmiddelen; - gewoon onderhoud en herstellen van mechanische en handwerktuigen voorzover het geen werk van een mecanicien betreft; - onderhoud van koelinrichtingen; - de leiding nemen van de pluk, sorteer- en verpakkingsgroepen. c) Houders van het brevet afgeleverd na voleindiging van een leerovereenkomst en die tenminste drie jaar praktijk hebben in een fruitteeltbedrijf.2. Geoefenden a) Houders van een diploma A3, die niet voldoen aan de vereisten gesteld onder categorie 1.b) De werklieden en werksters met vijf jaar praktijk, kunnende : - zelfstandig tractor en bijhorende machines besturen; - sproeistoffen bereiden en deze sproeien, volgens voorschrift; - alle werken van sortering en conditionering van het fruit; - alsook het werk in de koelinrichtingen uitvoeren; - bomen snoeien en leiden. 3. Ongeschoolden Werklieden en werksters die volgende werken kunnen uitvoeren : - plukken op ladders; - grondbewerking met de handwerktuigen; - behandelen van kisten; - opbinden en fruit dunnen op ladders; - verzorgen van stamwonden; - opruimen van snoeihout; - alle overige functies. HOOFDSTUK III. - Loonvoorwaarden A. Uurlonen

Art. 3.De minimumuurlonen van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder zijn op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren vastgesteld vanaf 1 januari 2005 : Geschoolden : 9,29 EUR;

Geoefenden : 8,62 EUR;

Ongeschoolden : 8,01 EUR.

Art. 4.Deze minimumuurlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden verhoogd met 0,50 pct. op 1 oktober 2005.

Commentaar : een bijkomende conventionele loonsverhoging in 2006 van minimaal 0,50 pct. zal worden vastgesteld door het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf in januari 2006.

B. Barema minderjarigen

Art. 5.De minimumuurlonen van de minderjarige werklieden en werksters worden als volgt vastgesteld : 17 jaar : 85 pct.; 16 jaar : 70 pct.; 15 jaar : 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie.

C. Anciënniteitstoeslag

Art. 6.§ 1. Op de minimumuurlonen wordt een an-ciënniteitstoeslag toegekend. Deze toeslag bedraagt 1 pct. bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming en 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming. § 2. Vanaf 1 juli 2005 bedraagt deze anciënniteitstoeslag 0,5 pct. bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming, 1 pct. bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming en 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming.

Art. 7.De toeslag wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de anciënniteit van 5, 10, 15 of 20 jaar.

D. Indexering

Art. 8.De minimumuurlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 januari 2003, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2003. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt (koninklijk besluit van 15 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 22 september 2004).

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeg van drie maanden, door een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juni 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^