Koninklijk Besluit van 02 juni 2010
gepubliceerd op 25 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering v

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022273
pub.
25/06/2010
prom.
02/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2010. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 34, eerste lid, 29°, ingevoegd bij de wet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid sluiten houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid, en 37, § 9, gewijzigd bij dezelfde wet;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008022683 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels sluiten betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 10 februari 2010;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 22 februari 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 maart 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 3 mei 2010;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg type wet prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek de weefsels en cellen van menselijke oorsprong uitsluit van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen;

Overwegende dat de bovengenoemde wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg type wet prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling sluiten in werking trad op 1 december 2009 krachtens artikel 14 van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend, is het geschikt om zo snel mogelijk in te grijpen onder de nieuwe bovengenoemde wetgeving;

Gelet op advies 48.301/2 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt overeenkomstig de bepalingen van dit besluit toegekend voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal door een bank voor menselijk lichaamsmateriaal die is erkend in België bij toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg type wet prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Art. 2.Voor tegemoetkoming komen enkel in aanmerking het menselijk lichaamsmateriaal dat opgenomen is in de lijst die in bijlage 1 bij dit besluit wordt gevoegd.

Art. 3.Deze lijst bevat voor elk menselijk lichaamsmateriaal : 1° de pseudo- nomenclatuurcodenummers voor de facturering;2° de benaming;3° het bedrag van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Art. 4.§ 1. De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt enkel toegekend indien de verantwoordelijke geneesheer van de bank voor menselijk lichaamsmateriaal of zijn vervanger geïnformeerd is over de noodzaak van de aflevering van het menselijk lichaamsmateriaal en indien dit materiaal werkelijk als greffe ten behoeve van de rechthebbende wordt gebruikt. § 2. Met het oog hierop, stelt de verantwoordelijke geneesheer van de greffe in twee exemplaren een kennisgevingsdocument op overeenkomstig het model in bijlage 2 van dit besluit.

Het eerste exemplaar wordt afgeleverd door het ziekenhuis aan de verantwoordelijke geneesheer van de bank voor menselijk lichaamsmateriaal of zijn vervanger.

Het tweede exemplaar wordt verstuurd door het ziekenhuis aan de verzekeringsinstelling. § 3. Een kopie van het document bedoeld in paragraaf 2 wordt gedurende drie jaar door het ziekenhuis ter beschikking gehouden van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 5.De prijs van de aflevering van menselijk lichaamsmateriaal wordt op de verpleegnota geattesteerd door het ziekenhuis waar dit materiaal is geïmplanteerd.

Art. 6.Het bedrag van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering is gekoppeld aan de waarde van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de maand juni 2008 en de indexcijfers van de drie voorafgaande maanden.

Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer, bedoeld in eerste lid, van het jaar voordien tot deze van het tweede jaar voordien, en voor de eerste maal op 1 januari 2010.

Onder gezondheidsindexcijfer wordt verstaan het indexcijfer bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

Art. 7.Het koninklijk besluit van 7 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008022683 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels sluiten betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2009.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 2 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en de Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage 1 Lijst van het menselijk lichaamsmateriaal waarvoor in de afleveringskosten een tegemoetkoming wordt verleend door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Pseudo-codes voor niet ingevoerd materiaal

Pseudo-codes voor ingevoerd materiaal

Benaming

Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

272672-272683

272716-272720

Pancreatische bètacellen

35.265,38 euro

Per behandeling bevattend, ten minste en tegelijkertijd, 150 miljoen pancreatische bètacellen en 2 miljoen pancreatische bètacellen per kg lichaamsgewicht

269393-269404

271493-271504

Hoornvlies

1.245,30 euro

269415-269426

272694-272705

Sclera

87,43 euro

269496-269500

272392-272403

Trommelvlies + 3 gehoorbeentjes

1.863,16 euro

269511-269522

272414-272425

Trommelvlies + 2 gehoorbeentjes

1.723,51 euro

269533-269544

272436-272440

Trommelvlies + 1 gehoorbeentje

1.676,96 euro

269555-269566

272451-272462

Trommelvlies zonder gehoorbeentjes

1.630,42 euro

269570-269581

272473-272484

Een gehoorbeentje

139,64 euro

269592-269603

272495-272506

Twee gehoorbeentjes

186,19 euro

10°

269614-269625

272510-272521

Drie gehoorbeentjes

232,74 euro

11°

270351-270362

271515-271526

In vloeibare stikstof dan wel in glycerol bewaarde huid

1,26 euro

per cm2

12°

270550-270561

271530-271541

Keratinocyten

5,79 euro

per cm2

13°

270572-270583

272635-272646

Amnionmembranen voor oftalmologisch gebruik

174,33 euro

per 2 tot 3 cm2

14°

270616-270620

271552-271563

Weggenomen bij levende donor : volledige femurkop, of in fragmenten, maar in eenzelfde verpakking

310,32 euro

15°

270631-270642

271574-271585

Weggenomen bij levende donor : 1/2 femurkop en minimum 10 cm3

181,03 euro

16°

270653-270664

271596-271600

Weggenomen bij levende donor : 1/3 femurkop en minimum 7 cm3

129,30 euro

17°

270675-270686

271611-271622

Weggenomen bij levende donoren : andere fragmenten corticospongieus bot

129,30 euro

per donor (fragment of fragmenten in dezelfde verpakking)

18°

270690-270701

271633-271644

Weggenomen bij overleden donor : volledig epifyse (proximale femur met de trochanters, distale femur, proximale tibia)

646,50 euro

19°

270712-270723

271655-271666

Weggenomen bij overleden donor : hemi-epifyse (geïsoleerde femurkop, trochanters : maior en minor samen, half distale femur, half proximale tibia, distale tibia, calcaneum)

387,90 euro

20°

270734-270745

271670-271681

Weggenomen bij overleden donor : fragment epifyse groter dan 5 cm3

155,17 euro

21°

270756-270760

271692-271703

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair of diafysair segment van een lang been van maximum 5 cm

206,88 euro

22°

270771-270782

271714-271725

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair of -diafysair segment van een lang been van meer dan 5 cm tot en met 10 cm

517,21 euro

23°

270793-270804

271736-271740

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair of -diafysair segment van een lang been van meer dan 10 cm tot en met 25 cm

1.034,41 euro

24°

270815-270826

271751-271762

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair of -diafysair segment van een lang been en langer dan 25 cm

1.551,61 euro

25°

270830-270841

271773-271784

Volledig hemi-bekken

2.068,82 euro

26°

270852-270863

271795-271806

Volledig os ilium

646,50 euro

27°

270874-270885

271810-271821

Os ilium : fragment groter dan 5 cm3

155,17 euro

28°

270896-270900

271832-271843

Volledig acetabulum

1.293,02 euro

29°

270911-270922

271854-271865

Acetabulum : fragment groter dan 5 cm3

155,17 euro

30°

270933-270944

271876-271880

Anatomisch bot van hand of voet

646,50 euro

31°

270955-270966

271891-271902

Cortical beenpoeder : volume kleiner dan of gelijk aan 1 cm3

77,58 euro

32°

270970-270981

271913-271924

Cortical beenpoeder : volume tussen 1 en 3 cm3

155,17 euro

33°

270992-271003

271935-271946

Cortical beenpoeder : volume groter dan 3 cm3

232,74 euro

34°

271014-271025

271950-271961

Schilfers spongieus bot : volume kleiner dan of gelijk aan 5 cm3

103,44 euro

35°

271036-271040

271972-271983

Schilfers spongieus bot : volume groter dan 5 cm3 tot en met 15 cm3

206,88 euro

36°

271051-271062

271994-272005

Schilfers spongieus bot : volume groter dan 15 cm3

310,32 euro

37°

271073-271084

272016-272020

Gehoorbeentje gemaakt uit corticaal bot

155,17 euro

38°

271095-271106

272031-272042

Osteo-articulaire enten met het kraakbeen (bot-enten waarbij het articulair kraakbeen bewaard werd) : volledig gewricht (diarthrose)

1.810,21 euro

39°

271110-271121

272053-272064

Half-gewricht of deel van een gewricht zoals bedoeld in de pseudo-codes 271095-271106 en 272031-272042 : botsegment kleiner dan of gelijk aan 5 cm

775,81 euro

40°

271132-271143

272075-272086

Half-gewricht of deel van een gewricht zoals bedoeld in de pseudo-codes 271095-271106 en 272031-272042 : botsegment van meer dan 5 tot en met 20 cm

1.293,02 euro

41°

271154-271165

272090-272101

Half-gewricht of deel van een gewricht zoals bedoeld in de pseudo-codes 271095-271106 en 272031-272042 : botsegment van meer dan 20 cm

1.810,21 euro

42°

271176-271180

272112-272123

Volledige patellapees, volledige achillespees

1.034,41 euro

43°

271191-271202

272134-272145

Halve patellapees, halve achillespees, volledige tibialis, volledige semi-tendinosus, volledige semi-membranosus en gelijkaardige peesweefsels

646,50 euro

44°

271213-271224

272156-272160

Peessegment

155,17 euro

45°

271235-271246

272171-272182

Fascia lata : oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 10 cm2

155,17 euro

46°

271250-271261

272193-272204

Fascia lata : oppervlakte groter dan 10 cm2 tot en met 50 cm2

310,32 euro

47°

271272-271283

272215-272226

Fascia lata : oppervlakte groter dan 50 cm2 tot en met 100 cm2

465,49 euro

48°

271294-271305

272230-272241

Fascia lata : oppervlakte groter dan 100 cm2

646,50 euro

49°

271316-271320

272252-272263

Geïsoleerde meniscus

310,32 euro

50°

271331-271342

272274-272285

Meniscus met beenaanhechting

646,50 euro

51°

271353-271364

272296-272300

Kraakbeenchips voor NKO of maxillofaciale toepassingen

155,17 euro

52°

271434-271445

272370-272381

Chondrocyten of stromale beenmergcellen

2.068,82 euro

per behandeling

53°

269290-269301

271471-271482

Hartklep

3.546,88 euro

54°

270432-270443

272576-272580

Aortabifurcatie met de bekkenslagaders

2.410,52 euro

55°

270454-270465

272591-272602

Dijbeen- en kniekuilslagader van minimum 15 cm

2.410,52 euro

56°

270410-270421

272554-272565

Aorta

2.066,16 euro

57°

270373-270384

272532-272543

Ader-allogreffe

19,27 euro

per cmB. Prijssupplementen

Pseudo-codes voor niet ingevoerd materiaal

Pseudo-codes voor ingevoerd materiaal

Benaming

Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Lyofilisatie :


271375-271386

272311-272322

Lyofilisatie voor elke afzonderlijk verplakte allogreffe

25,86 euro

Securisatie :


a)

271390-271401

272333-272344

Voor elke afzonderlijk verpakte allogreffe

103,44 euro

b)

271412-271423

272355-272366

Voor een volledig femurkop, eventueel gefragmenteerd maar in eenzelfde verpakking

206,88 euroOnder « securisatie » verslaat men : de extra-beveiliging tegen virussen en prionen die beantwoordt aan de volgende criteria :Specifieke behandeling voor desactivatie van virussen en prionen door middel van een methode bestaande uit meerdere chemische en/of fysische stappen, actief tegen pathogene agentia, waarvan tenminste één overeenstemt met een van de procedures hierna vermeld, door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen omwille van hun doeltreffendheid tegen de prionen, hetzij :a) autoclavering tussen 134 °C en 138 °C gedurende tenminste 18 minuten;b) behandeling met soda (NaOH) 1N gedurende 1 uur aan 20 °C;c) behandeling met natriumhypochloriet, met 2 % vrije chloor gedurende 1 uur aan 20 °C.De securisatiemethode dient verplicht gevalideerd door een onafhankelijk laboratorium gespecialiseerd inzake microbiologische validatie.

Pseudo-codes voor niet ingevoerd materiaal

Pseudo-codes voor ingevoerd materiaal

Benaming

Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

272650-272661

Vervoerkosten tussen de buitenlandse bank voor menselijk lichaamsmateriaal en de erkende Belgische bank voor menselijk lichaamsmateriaal

Op factuur


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage 2 Document van kennisgeving betreffende de aflevering en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal als greffe Identificatie van de verplegingsinrichting : Naam : . . . . .

Adres : . . . . .

Telefoon : . . . . .

Fax : . . . . .

E-mail : . . . . .

Erkenningsnummer : . . . . .

Code Dienst : . . . . .

Opnemingsdatum : . . . . .

Gegevens van de bank voor menselijk lichaamsmateriaal : Erkenningsnummer van de bank voor menselijk lichaamsmateriaal : . . . . .

Verantwoordelijk geneesheer van de bank voor menselijk lichaamsmateriaal : . . . . .

Uitbater (ziekenhuis of universiteit zoals bedoel in het artikel 7, § 1, van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg type wet prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek) : . . . . .

Gegevens van de rechthebbende : Naam : . . . . .

Adres : . . . . .

Verzekeringsinstelling : . . . . .

INSZ (of inschrijvingsnummer gerechtigde) : . . . . .

Gegevens van het afgeleverd menselijk lichaamsmateriaal :

Pseudo- nomenclatuur- code

Datum van gebruik als greffe

Nummer van de afleveringsbon van de bank voor menselijk lichaamsmateriaal

Aantal

Eenheids prijs

Totale prijs


Hierbij verklaar ik dat de hieronder vermelde gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid.

Naam en identificatie van de geneesheer die verantwoordelijk is voor de greffe : . . . . .

Datum en handtekening : . . . . .

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^